DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-86-91

ОЦІНКА ТА СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Світлана Василівна Сисюк

Анотація


На основі дослідження підходів до визначення ризиків обґрунтовано класифікацію ризиків, що виникають під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Висвітлено проблемні питання оцінки та страхування ризиків, обґрунтовано доцільність облікового відображення втрат від них. Для зниження негативного впливу ризиків розглянуто теоретичні засади їх страхування та практичні рекомендації з його відображення у системі рахунків. Обґрунтовано алгоритм вибору найбільш прийнятного методу оцінки ризику та побудовано блок-схему автоматизації вибору методу оцінки ризику зовнішньоекономічної діяльності. Доведено доцільність розвитку системи самострахування ризиків суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.


Ключові слова


зовнішньоекономічна діяльність; облікове відображення; управління ризиками; оцінка; суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності; страхування; автоматизація; страхові резерви

Повний текст:

PDF

Посилання


Беднарська О.Р. Особливості планування ризиків зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / О.Р. Беднарська // Вісник НУ «Львівська політехніка» / Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2008. – № 624. – С. 8–12.

Вигівська І.М. Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику: організація та методика : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» / І.М. Вигівська. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 21 с.

Гуцайлюк З.В. Економічні ризики в інформаційній системі бухгалтерського обліку / З.В. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 7. – С. 8–13.

Домашенко М.Д. Врахування країнового ризику при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства / М.Д. Домашенко // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : матер. доп. ІІ Міжнар. науково-практ. конф. (м. Суми, 18–20 трав. 2011 р.) ; за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2011. – С. 56–57.

Зовнішня торгівля України послугами за 2014 рік ; Обсяги експорту–імпорту послуг за регіонами за 2014 рік ; Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України за 2014 рік // Ukrstat.org – публікація документів Державної Служби Статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2014/ zd/oep/oep_u/oep04_14.html.

Єрмаченко Є.В. Визначення методичних підходів до оцінки ризиків суб’єктів ЗЕД під час виконання експортних контрактів / Є.В. Єрмаченко // Бізнес-Інформ. – 2013. – № 10. – С. 291–295.

Лучко М. Невизначеність та ймовірнісність господарських операцій: до питання бухгалтерського обліку / М.Лучко // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 2 (9). – С. 98–109 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13lmrpbo.pdf.

Про страхування : Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80.

Тибінь А.М. Сутність і класифікація економічного ризику в зовнішньо-економічній діяльності підприємств / А.М. Тибінь, І.І. Вербіцька // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 138–143.

Тюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посібник / Н.М. Тюріна, Н.С. Карвацка. – К. : Центр навч. л-ри, 2013. – 408 с.

Хорунжак Н.М. Модернізація обліку і контролю в бюджетних установах в умовах системної трансформації управління : дис. … докт. екон. наук : 08.00.09 / Н.М. Хорунжак. – Тернопіль, 2014. – 419 с.

Швиданенко О.А. Глобальна конкурентоспроможність: теоретичні та прикладні аспекти : монографія / О.А. Швиданенко. – К. : КНЕУ, 2007. – 312 с.

Швиданенко О.А. Передумови забезпечення конкурентоспроможності країни в контексті прогресивних глобалізаційних тенденцій / О.А. Швиданенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2007. – Вип. 3 (70). – С. 43–51.

Annual Review of Financial Reporting Matters. – Huron Consulting Group LLC, 2004. – 18 р.

Knight F.H. The Meaning of Risk and Uncertainty / F.H. Knight [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://ecsocman.edu.ru/db/msg/90874.html/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Світлана Василівна Сисюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.