ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР У ВНУТРІШНЬОМУ АУДИТІ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Автор(и)

  • Тетяна Юріївна Копотієнко Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-41-48

Ключові слова:

аналітичні процедури, внутрішній аудит витрат, підприємства ресторанного господарства

Анотація

Здійснення внутрішнього аудиту витрат передбачає одержання достатніх і надійних аудиторських доказів. Досягти цього можна шляхом використання аналітичних процедур в аудиторському процесі. Ефективному використанню аналітичних процедур у внутрішньому аудиті витрат підприємств ресторанного господарства перешкоджає ототожнення їх з фінансовим аналізом діяльності підприємства, недостатня поінформованість внутрішніх аудиторів про методичні прийоми аналітичних процедур і завдання аналітичних процедур залежно від етапів перевірки. Метою статті є розвиток методики внутрішнього аудиту витрат підприємств ресторанного господарства на основі комплексного застосування аналітичних процедур. Розглядається сутність та призначення аналітичних процедур в аудиторському процесі. Визначено фактори впливу на рішення аудитора щодо вибору комплексу аналітичних процедур. До них рекомендується враховувати: мету аналітичних процедур, тип і структуру підприємства, джерело наявної інформації, наявність інформації фінансового та нефінансового характеру, достовірність і порівнянність даної інформації. Ідентифіковано завдання аналітичних процедур залежно від етапів перевірки. Запропоновано комплекс аналітичних процедур у межах проведення внутрішнього аудиту витрат підприємств ресторанного господарства. Даний комплекс містить перелік аналітичних процедур, методичних прийомів аналізу, що застосовуються під час відповідної процедури, та короткий огляд змісту процедури.

Біографія автора

Тетяна Юріївна Копотієнко, Київський національний торговельно-економічний університет

T.Yu. Kopotienko

Посилання

Ахрамеев А.Н. Особенности применения аналитических процедур в аудите организаций потребительской кооперации / А.Н. Ахрамеев // Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2011. – № 3 (16). – С. 197–201.

Бахтеев А.В. Применение метода анализа–синтеза при проведении аналитических процедур в ходе аудита / А.В. Бахтеев // Учет и статистика. – 2013. – № 4. – С. 25–36.

Бахтеев А.В. Элементы методологии применения аналитических процедур в риск-ориентированном аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности / А.В. Бахтеев // Тerra economicus. – 2013. – Т. 11. – Ч. 3. – С. 113–117.

Бунда О.М. Аналітичні процедури, моделювання та прийняття рішень в аудиті : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.04 / Ольга Миколаївна Бунда. – Л., 2006. – 22 с.

Василенко А.А. Аналитические процедуры подтверждения предпосылок составления бухгалтерской отчетности / А.А. Василенко // Экономические науки. Фундаментальные исследования. – 2014. – № 9. – С. 39–43.

Дрозд І.К. Державний фінансовий контроль / І.К. Дрозд, В.О. Шевчук. – К. : Імекс-ЛТД, 2007. – 312 с.

Івахненков С.В. Підвищення ефективності аудиту і контролю із застосуванням аналітичних процедур / С.В. Івахненков // Вестник СевГТУ / Экономика и финансы. – 2007. – Т. 81. – С. 18–23.

Контроль у системі інноваційного менеджменту підприємства : монографія / Є.В. Мних, С.В. Бардаш, О.А. Шевчук та ін. – К. : КНТЕУ, 2011. – 452 с.

Кубарь М.А. Развитие методического обеспечения аудита учета затрат на производство продукции в сельськохозяйственных организациях : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / Мария Александровна Кубарь. – Персиановка, 2014. – 208 с.

Лучик Г.М. Аналітичні процедури у системі управлінських рішень / Г.М. Лучик // Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту / Серія : Фінанси і кредит. – 2012. – № 1. – С. 56–63.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг ; пер. з англ. мови О.Л. Ольховікова, О.В. Селезньова, Т.Ц. Шарашидзе. – К. : Фенікс, 2014. – 976 с.

Пелешко Н.М. Аналітичні процедури аудиту доходів і витрат підприємства / Н.М. Пелешко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» / Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2009. – № 647. – С. 458–462.

Робертсон Дж. Аудит / Дж.Робертсон ; пер. с англ. – М. : KPMG ; Аудиторская фирма «Контакт», 1993. – 496 с.

Рудницький В.С. Процедури моделювання та прийняття рішень в процесі аудиту : монографія / В.С. Рудницький, О.М. Бунда. – Львів : Львів. комерц. акад., 2009. – 216 с.

Усач Б.Ф. Аудит : навч. посібник / Б.Ф. Усач. – 2-ге вид. – К. : Знання-Прес, 2003. – 223 с.

Шиленко С.И. Международные стандарты аудита: учеб. пособие / С.И. Шиленко. – Белгород : БФ МЭСИ, 2004. – 102 с.

Щирба М.Т. Аналітичні процедури як інструмент підвищення якості внутрішнього аудиту / М.Т. Щирба, І.М. Щирба // Вісник Львів. комерц. акад. – Л. : Львів. комерц. акад., 2011. – № 35 – С. 411–417.

Янчева Л.М. Методичні підходи до організації бухгалтерського обліку витрат виробництва та обігу на підприємствах ресторанного господарства / Л.М. Янчева, Т.В. Шталь, М.О. Ільченко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2012. – Вип. 2. – С. 11–17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-14

Як цитувати

Копотієнко, Т. Ю. (2015). ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР У ВНУТРІШНЬОМУ АУДИТІ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (2(72), 41–48. https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-41-48

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ