DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-190-197

СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ

Анна Сергіївна Суходольська

Анотація


Проаналізовано сутність соціального сирітства. Виокремлено емпіричний, мобілізуючий, критичний, експериментально-пошуковий історичні етапи дослідження даного поняття. Наукові пошуки цих етапів значно відрізняються. Так наприкінці ХІХ ст. збиралися різнорідні дані про соціальних сиріт, вивчалася смертність та психологічні особливості дітей у притулках. У повоєнні роки ХХ ст., особливо у 50–60-х роках, увага науковців акцентувалася на дослідженні постінтернатної адаптації дітей, розгляді особливостей впливу депривації на дитину. Сьогодні дослідження зосереджені на розробці ефективних заходів недопущення та подолання соціального сирітства. З’ясовано, що соціальне сирітство – ключовий індикатор трансформації сімейних цінностей та відносин. Його вивчення не може знаходитися в межах однієї науки. Наведено визначення даного поняття різними вітчизняними та зарубіжними науковцями й встановлена відсутність єдиного трактування соціального сирітства, незважаючи на те, що поняття зустрічається навіть у нормативно-правових актах. Пропонується розглядати соціальне сирітство як явище наявності в суспільстві дітей (офіційно визначені соціальні сироти), які офіційно позбавлені батьківських прав, а також тих (суб’єктивно визначені соціальні сироти), про яких батьки не піклуються.


Ключові слова


соціальне сирітство; діти-сироти; депривація

Повний текст:

PDF

Посилання


Демографічна криза в Україні. Проблеми дослідження, витоки, складові, напрями протидії / В.С. Стешенко, В.П. Піскунов, І.О. Курило та ін. – К. : Ін-т економіки НАН України, 2001. – 560 с.

Цибулько Л.Г. Криза сім’ї й сімейних стосунків як фактор соціального сирітства / Л.Г. Цибулько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – № 3. – 2012. – С. 69–74.

Левчук Н.М. Асоціальні явища в Україні у демографічному вимірі : монографія / Н.М. Левчук ; Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України. – К. : Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України, 2011. – 491 с.

Макарова О.В. Соціальна політика в Україні : монографія / О.В. Макарова ; Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України. – К., 2015. – 244 с.

Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти / за ред. Е.М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України, 2010. – 248 с.

Нерівні можливості дітей в Україні: аналіз та рекомендації для політики (на основі моніторингу щодо економічної нерівності домогосподарств та доступу дітей до послуг соціальної сфери) : колективна монографія / Л.М. Черенько, С.В. Полякова, В.С. Шишків та ін. – К. : Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи НАНУ, 2011. – 48 с.

Нечипоренко С.В. Молодіжна сімейна політика в Україні : монографія / С.В. Ничипоренко. – Умань : «Сочінський», 2011. – 217 с.

Погорецька Н.В. Міжнародне усиновлення: проблемні питання / Н.В. Погорецька // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 612–617.

Усиновлення: реалії та тенденції. Результати соціологічних досліджень / Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту. – К., 2009. – 160 с.

Демографическое поведение и его детерминация / В.Н. Архангельский, В.В.Елизаров, Н.В. Зверева, Л.Ю. Иванова. – М. : ТЕИС, 2005. – 352 с.

Зеликова Ю.А. Влияние социальной политики и роди ельских ценностей на семейное поведение и воспитание детей: межстрановый анализ / Ю.А. Зеликова // Журнал исследований социальной политики. – 2012. – Т. 10 (3). – С. 343–360.

Рыбаковский Л.Л. Детность, семьи: вчера, сегодня, завтра / Л.Л. Рыбаковский. – М. : Мысль, 1986. – 201 с.

Павлик Н.П. Особливості соціалізації вихованців закладів державного влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування / Н.П. Павлик : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І.Огієнка / Серія : соціально-педагогічна. – 2009. – № 11. – С. 67–71.

Бондаренко В.В. Соціальне виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, у період суспільної і приватної опіки (з ХІХ до ХХ ст.) / В.В. Бондаренко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – № 4. – 2012. – С. 102–107.

Шпиц Р.А. Психоанализ раннего детского возраста / Р.А. Шпиц. – М., 2001.

Bowlby J. Maternal Care and Mental Health : monograph / J.Bowlby. – Geneva : W.H.O. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://whqlibdoc.who.int/monograph/WHO_MONO_2_(part1).pdf.

Goldfarb W. The effects of early institutional care on adolescent personality / W.Goldfarb // Journal of Experimental Education. – 1943. – Vol 12. – Р. 106–129.

Мальцева А.Ф. О малорусских «шпиталях» / А.Ф. Мальцева // Труды Полтавской Ученой Архивной Комиссии. – 1907. – Вып. 4. – С. 3–22.

Птуха М.В. Очерки по статистике населения / М.В. Птуха. – М., 1960. – С. 43.

Бахрушин С. Организация попечения о беспризорных детях в Москве / С.Бахрушин. – М., 1916.

Гинзбург Н. Призрение подкидышей в России / Н.Гинзбург // Трудовая помощь. – СПб., 1904.

Давидов И. Об учреждениях для бедных детей и способах оказания им помощи / И.Давидов. – М., 1888.

Птуха М.В. Бесприютные дети-подкидыши и наше земство / М.В. Птуха // Трудовая помощь. – СПб., 1911. – № 7.

Лангмейер Й. Психическая депривация в детском воздасте / Й.Лангмейер, З.Матейчик. – Прага : АВИЦЕНУМ : Медицинское издательство, 1984.

Васильева Э.К. Семья и ее функции / Э.К. Васильева. – М. : Статистика, 1975. – 181 с.

Астоянц М.С. Дети-сироты: анализ жизненных практик в услових интернатного учереждения. Опыт включенного наблюдения / М.С. Астоянц // Социологические исследования. – 2006. – № 3. – С. 54–63.

Астоянц М.С. Политический дискурс о сиротстве в советский и постсоветский период: социальная интеграция или социальное исключение? / М.С. Астоянц // Журнал исследований социальной полиики. – 2006. – Т. 4. – № 4. – С. 475–500.

Ярская-Смирнова Е.Р. Профилактика семейного неблагополучия в условиях модернизации социального государства / Е.Р. Ярская-Смирнова, П.В. Романов // Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проэктирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://rusrand.ru/.

Голубєва І.Є. Дитинство як об’єкт соціально-демографічної політики в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.09.01 / І.Є. Голубєва ; НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж. – К., 2005. – 19 с.

Пєша І.В. Інформованість громадян України щодо причин та наслідків соціального сирітства / І.В. Пеша, Н.М. Комарова // Український соціум. – 2004. – № 2 (4). – С. 40–51.

Пєша І.В. Соціальне становлення дітей сиріт в дитячих будинках сімейного типу : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / І.В. Пєша : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2000. – 20 с.

Пєша І.В. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (проблеми реформування) / І.В. Пєша ; ред. О.П. Кросюк ; Укр. ін-т соц. досліджень, Ін-т дитинства. – К. : Логос, 2000. – 87 с.

Галатир І.А. Щодо причин виникнення явища соціального сирітства у сучасному українському суспільстві / І.А. Галатир // Зб. наук. пр. Хмельницького ін-ту соц. технологій ун-ту «Україна». – 2011. – № 3. – С. 10–14.

Ченбай І.В. Сучасний зміст понять «сирота», «сирітство» / І.В. Ченбай // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – № 3. – С. 4–10.

Національна стратегія профілактики соціального сирітства на період до 2020 року / Затверджено Указом Президента України від 22 жовтня 2012 року № 609/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/609/2012.

Стратегія демографічного розвитку в період до 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/879-2006-%D0%BF.

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – № 6. – Ст. 147.

Терновець О.М. Сирітство як соціальна проблема / О.М. Терновець // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 1. – С. 4–10.

Богданова І.М. Соціальна педагогіка : навч. посібник / І.М. Богданова. – Харків : Бурун Книга, 2011. – 160 с.

Яковлєва В.А. Подолання наслідків соціального сирітства як показник безпеки життєдіяльності суспільства / В.А. Яковлєва // Духовність особистості. – 2011. – Вип. 6. – С. 205–212 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/domtp_2011_6_26.pdf.

Яремчук В.В. Феномен соціального сирітства як наукова проблема / В.В. Яремчук // Вісник психології і соціальної педагогіки. – 2012. – № 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.psyh.kiev.ua/Яремчук_В.В. Феномен_соціального_сирітства_як_наукова_проблема.

Шепелєва Г.А. Соціальне сирітство: постановка проблеми / Г.А. Шепелева // Соціальні технології. – 2012. – № 53. – С. 97–102.

Морозов В.В. Проблемы сиротства в зеркале педагогики бытия / В.В. Морозов // Социальная педагогика / Науч.-практ. журн. для соц. работников и педагогов. – 2013. – № 1. – С. 18–27.

Коваленко О.О. Соціальне сирітство як соціокультурний феномен : дис. … канд. соц. наук : 22.00.03 – Соціальні структури та соціальні відносини / О.О. Коваленко ; Ін-т соціології НАН України. – К., 2006.

Вєйландє Л.В. Підготовка студентів університету до роботи з підлітками девіантної поведінки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л.В. Вєйландє ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – О., 2005. – 20 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Анна Сергіївна Суходольська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.