DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-205-211

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ» ТА «ІННОВАЦІЙНИЙ» РОЗВИТОК СФЕРИ ОСВІТИ

Тетяна Сергіївна Яровенко

Анотація


Метою дослідження є виявлення особливостей понять «інвестиційний» та «інноваційний» розвиток сфери освіти й встановлення їх співвідношення, що через необхідність визначення стратегічних альтернатив є актуальним. У процесі дослідження для встановлення сутності й особливостей термінів, вдосконалення понятійно-категоріального апарату інвестиційного менеджменту в умовах освітньої сфери використано методи теоретичного узагальнення і порівняння, аналізу та синтезу, метод наукової абстракції, системний підхід. Досліджено трактування та особливості застосування понять «інвестиційний» та «інноваційний» розвиток сфери освіти, що є різними за змістом (об’єктами, рушійними силами та умовами) поняттями. Їх повне відокремлення недоцільно через те, що «інвестиційний» розвиток забезпечує подальший «інноваційний» та є його головною умовою. Об’єднання цих категорій під час досліджень залишає за межами ті аспекти інвестиційної діяльності, які не є «інноваційними». Наукова новизна отриманих результатів полягає в обґрунтуванні визначення поняття «інвестиційний розвиток сфери освіти», його особливостей й відмінностей від «інноваційного». Практична значущість отриманих результатів полягає у забезпеченні більш повного впровадження положень «Національної доктрини розвитку освіти» в діяльності суб’єктів освітньої сфери.


Ключові слова


інвестиції; інновації; розвиток; сфера освіти; інноваційна форма інвестицій

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаман М.В. До проблем термінології в законодавстві про інновації / М.В. Гаман // Науковий часопис Хмельницького інституту регіонального управління та права з питань правознавства, управління та економіки. – 2003. – № 3–4. – С. 323–326.

Гончарова М.Л. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку підприємств цукробурякового під комплексу / М.Л. Гончарова // Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту / Науково-методичний журнал. – 2008. – Вип. 8/2 (32). – С. 66–72.

Інноваційна стратегія українських реформ : монографія / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, А.К. Кінах, В.П. Семиноженко. – К. : Знання України, 2002. – 326 с.

Концепція інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу. Інститут педагогіки НАПН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://undip.org.ua/info/advert.php/kontseptsiya-innovatsiynogo-rozvytku-zagalnoosvitnogo-navchalnogo-zakladu.

Кузык Б.Н. Россия – 2050: стратегия инновационного прорыва : монография / Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец. – 2-е изд., доп. – М. : ЗАО «Экономика», 2005. – 624 с.

Николаев А. Инновационное развитие и инновационная культура / А.Николаев // Наука та наукознавство. – 2001. – № 2. – С. 27–29.

Ніколаєнко С.М. Теоретико-методологчні основи управління інноваційним розвитком освіти України : монографія / С.М. Ніколаєнко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 419 с.

Основной куррикулум для общеобразовательной школы. Финляндия : пер. фонда «Сорос Казахстан». – 56 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eac.soros.kz/ index.php?id=33.

Санто Б. Сила инновационного саморазвития / Б.Санто // Инновации. – 2004. – № 2. – С. 5–15.

Семенова В.Г. Інноваційно-інвестиційний розвиток як основа конкурентоспроможності промислових підприємств : монографія / В.Г. Семенова, М.В. Обертайло // Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.Г. Янкового. – Одеса : Атлант, 2013. – С. 211–235.

Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність : монографія / В.В. Химинець. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 360 с.

Черваньов Д.М. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України : монографія / М.Д. Черваньов, Л.І. Рейкова. – К. : Знання, КОО. – 1999. – 514 с.

Череп А.В. Теоретичні аспекти формування інноваційно-інвестиційної діяльності / А.В. Череп, С.В. Маркова // Інноваційна економіка. – 2011. – № 5. – С. 154–158.

Янісів Ю. Поняття та завдання «інноваційного розвитку освіти» / Ю.Янісів // Вісник інституту розвитку дитини / Серія : Філософія. Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол. В.П. Андрущенко та ін. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – Вип. 23. – С. 140–144.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Тетяна Сергіївна Яровенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.