№ 2(68) (2014)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ТИПИ І ВИДИ СТРАТЕГІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Руслан Феоктистович Бруханський 3-10
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА СУТНІСТЬ ЗАСТАВИ ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Оксана Степанівна Грицак 11-14
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ В УМОВАХ БЮДЖЕТУВАННЯ PDF
Анатолій Михайлович Герасимович, Інна Анатоліївна Герасимович, Наталія Анатоліївна Морозова-Герасимович 15-19
ОЦІНКА ТА ПРОДАЖ МАЙНА БАНКРУТА В ПРОЦЕДУРІ ЛІКВІДАЦІЇ: ОБЛІКОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Ірина Леонідівна Грабчук, Олена Олександрівна Зеленіна 20-25
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РУХ ТОВАРІВ У БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Геннадіївна Дроздова 26-34
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ PDF
Лілія Анатоліївна Заводовська 35-40
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олексій Володимирович Іванюта 41-53
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Лілія Анатоліївна Куришко 54-60
ПРИБУТОК ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Олена Адамівна Лаговська, Марія Володимирівна Якименко 61-67
АУДИТ ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБІГУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ PDF
Олександр Віталійович Мельниченко 68-74
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ PDF
Тарас Ігорович Хомуляк 75-81
ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук 82-89

ЕКОНОМІКА

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ В МЕЖАХ ЕФЕКТИВНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Наталія Олександрівна Бородкіна, Катерина Олександрівна Левчук 90-93
ПОБУДОВА ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ У ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Наталія Василівна Валінкевич 94-101
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Валерій Кирилович Данилко, Дмитро Володимирович Ситий 102-108
ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ ТА ЇХ АУДИТ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Людмила Петрівна Кулаковська, Тарас Юрійович Кулаковський 109-115
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ PDF
Інна Михайлівна Куліш 116-120
ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ВИБОРУ ДЕРЖАВИ PDF
Людмила Степанівна Ладонько 121-124
ОЦІНКА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ КОРИСТУВАЧАМИ РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ ЛІСІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Іван Володимирович Мартинчук 125-130
ЕФЕКТ «ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ»: ЕКОНОМІЧНІ ТА ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ PDF
Дмитро Петрович Мельничук 131-141
РИЗИКИ БЕЗРОБІТТЯ ЗА ПРОФЕСІЙНОЮ ОЗНАКОЮ В КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ РИНКУ ПРАЦІ PDF
Василь Іванович Надрага 142-148
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ PDF
Віталій Володимирович Пилипів 149-153
ПРОБЛЕМАТИКА РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Олександр Володимирович Рудковський 154-159
ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАМІРІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ДОСЯГНЕННЯ МОЖЛИВИХ ПЕРЕВАГ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ PDF
Наталія Іванівна Скопенко 160-167
СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Галина Миколаївна Тарасюк, Михайло Юрійович Ярмолюк 168-177
ПІДХОДИ ДО СУТНІСНОГО НАПОВНЕННЯ КАТЕГОРІЇ «БЕЗПЕКА» PDF
Ганна Юріївна Ткачук 178-184
ІДЕЇ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В ПЛОЩИНІ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПОШУКІВ ПРЕДСТАВНИКІВ СОЦІАЛЬНОГО НАПРЯМКУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Юрій Володимирович Ущаповський 185-192
ДЕТЕРМІНАНТИ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Лариса Володимирівна Фролова, Олена Сергіївна Кравченко 193-200
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ УКРАИНСКОГО ХОЗЯЙСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ PDF (Русский)
Сергей Анатольевич Харин, Александр Юрьевич Кокин 201-205
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТУ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄС НА ОСНОВІ ГРАВІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ PDF
Ярослав Володимирович Хомутенко 206-213
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ОСНОВ МАРКЕТИНГУ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС PDF
Володимир Миколайович Циганок, Ольга Миколаївна Буднік, Юлія Володимирівна Гуля 214-219
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ШЛЯХОМ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Ольга Володимирівна Черниш, Наталія Валеріївна Шафір 220-222
ЕТАПИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ПРОЦЕСНОГО ТИПУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ВИБОРУ ДЕРЖАВИ PDF
Вікторія Василівна Шиманська 223-226
РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Юлія Борисівна Шпильова, Ірина Михайлівна Царук 227-232
ПОРТФЕЛЬ СТРАТЕГІЧНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ PDF
Борис Олегович Язлюк 233-239

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК PDF
Ірина Олександрівна Григорук 240-247
ВЕНЧУРНИЙ ФОНД ЯК ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ PDF
Віта Валентинівна Довгалюк 248-253
ПОЛІТИКА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНЦЕСІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ PDF
Максим Миколайович Забаштанський 254-257
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ОПЕРАТИВНОГО ЛІЗИНГУ PDF
Ігор Віталійович Клименко, Світлана Петрівна Ніколаєва 258-267
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ ЯК ЧИННИК СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
Ігор Григорович Костирко, Наталія Андріївна Цимбаліста 268-274
МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ PDF
Олексій Володимирович Лисенок 275-281
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
Андрій Юрійович Полчанов 282-287
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ольга Володимирівна Смагло 288-293