№ 2(68) (2014)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ТИПИ І ВИДИ СТРАТЕГІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Руслан Феоктистович Бруханський
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА СУТНІСТЬ ЗАСТАВИ ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Оксана Степанівна Грицак
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ В УМОВАХ БЮДЖЕТУВАННЯ PDF
Анатолій Михайлович Герасимович, Інна Анатоліївна Герасимович, Наталія Анатоліївна Морозова-Герасимович
ОЦІНКА ТА ПРОДАЖ МАЙНА БАНКРУТА В ПРОЦЕДУРІ ЛІКВІДАЦІЇ: ОБЛІКОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Ірина Леонідівна Грабчук, Олена Олександрівна Зеленіна
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РУХ ТОВАРІВ У БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Геннадіївна Дроздова
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ PDF
Лілія Анатоліївна Заводовська
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олексій Володимирович Іванюта
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Лілія Анатоліївна Куришко
ПРИБУТОК ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Олена Адамівна Лаговська, Марія Володимирівна Якименко
АУДИТ ДОГОВІРНОЇ РОБОТИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБІГУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ PDF
Олександр Віталійович Мельниченко
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ PDF
Тарас Ігорович Хомуляк
ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ В МЕЖАХ ЕФЕКТИВНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Наталія Олександрівна Бородкіна, Катерина Олександрівна Левчук
ПОБУДОВА ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ У ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Наталія Василівна Валінкевич
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Валерій Кирилович Данилко, Дмитро Володимирович Ситий
ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ ТА ЇХ АУДИТ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Людмила Петрівна Кулаковська, Тарас Юрійович Кулаковський
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ PDF
Інна Михайлівна Куліш
ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ВИБОРУ ДЕРЖАВИ PDF
Людмила Степанівна Ладонько
ОЦІНКА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ КОРИСТУВАЧАМИ РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ ЛІСІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Іван Володимирович Мартинчук
ЕФЕКТ «ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ»: ЕКОНОМІЧНІ ТА ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ PDF
Дмитро Петрович Мельничук
РИЗИКИ БЕЗРОБІТТЯ ЗА ПРОФЕСІЙНОЮ ОЗНАКОЮ В КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ РИНКУ ПРАЦІ PDF
Василь Іванович Надрага
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ PDF
Віталій Володимирович Пилипів
ПРОБЛЕМАТИКА РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Олександр Володимирович Рудковський
ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАМІРІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ДОСЯГНЕННЯ МОЖЛИВИХ ПЕРЕВАГ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ PDF
Наталія Іванівна Скопенко
СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Галина Миколаївна Тарасюк, Михайло Юрійович Ярмолюк
ПІДХОДИ ДО СУТНІСНОГО НАПОВНЕННЯ КАТЕГОРІЇ «БЕЗПЕКА» PDF
Ганна Юріївна Ткачук
ІДЕЇ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В ПЛОЩИНІ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПОШУКІВ ПРЕДСТАВНИКІВ СОЦІАЛЬНОГО НАПРЯМКУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Юрій Володимирович Ущаповський
ДЕТЕРМІНАНТИ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Лариса Володимирівна Фролова, Олена Сергіївна Кравченко
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ УКРАИНСКОГО ХОЗЯЙСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ PDF (Русский)
Сергей Анатольевич Харин, Александр Юрьевич Кокин
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТУ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄС НА ОСНОВІ ГРАВІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ PDF
Ярослав Володимирович Хомутенко
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ОСНОВ МАРКЕТИНГУ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС PDF
Володимир Миколайович Циганок, Ольга Миколаївна Буднік, Юлія Володимирівна Гуля
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ШЛЯХОМ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Ольга Володимирівна Черниш, Наталія Валеріївна Шафір
ЕТАПИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ПРОЦЕСНОГО ТИПУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ВИБОРУ ДЕРЖАВИ PDF
Вікторія Василівна Шиманська
РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Юлія Борисівна Шпильова, Ірина Михайлівна Царук
ПОРТФЕЛЬ СТРАТЕГІЧНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ PDF
Борис Олегович Язлюк

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК PDF
Ірина Олександрівна Григорук
ВЕНЧУРНИЙ ФОНД ЯК ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ PDF
Віта Валентинівна Довгалюк
ПОЛІТИКА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНЦЕСІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ PDF
Максим Миколайович Забаштанський
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ОПЕРАТИВНОГО ЛІЗИНГУ PDF
Ігор Віталійович Клименко, Світлана Петрівна Ніколаєва
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ ЯК ЧИННИК СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
Ігор Григорович Костирко, Наталія Андріївна Цимбаліста
МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ PDF
Олексій Володимирович Лисенок
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
Андрій Юрійович Полчанов
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ольга Володимирівна Смагло