DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-41-53

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Олексій Володимирович Іванюта

Анотація


Встановлено місце загальновиробничих витрат в структурі накладних витрат великих промислових підприємств. Визначено частку непрямих витрат в собівартості готової продукції підприємств машинобудування.


Ключові слова


бухгалтерський облік; загальновиробничі витрати; управління; калькулювання; економічний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера / И.А. Бланк. — К. : Ника– Центр, 1998. – 480 с. 2. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учт : учеб. для вузов. – М. : ЗАС «Финстатинформ», 2000. – 533 с. 3. Вербило О.Ф. Бухгалтерський облік в менеджменті: зміст та методика навчання : підручник / О.Ф. Вербило, Т.П. Кондрицька, В.М. Ярошинська ; за ред. проф. О.Ф. Вербило. – Ч. 3. Управлінський облік. – К. : НАУ, 2006. – 328 с. 4. Воронова Е.Ю. Управленческий учет на предприятиях : учеб. пособие / Е.Ю. Воронова, Г.В. Улина. – М. : ТК Велби, Проспект, 2006. – 248 с. 5. Глен А. Основи фінансового обліку / А.Глен, Деніел Г. Шор ; пер. З англ. О.Мінін, О.Ткач. – К. : Основи, 1997. – 943 с. 6. Грещак М.Г. Управління витратами : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М.Г. Грещак, О.С. Коцюба. – КНЕУ, 2002. – 131 с. 7. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : навч. посібник / Т.Д. Костенко, С.О. Підгора, В.С. Рижиков та ін. — К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с. 8. Ивашкевич В.Б. Организация управленческого учета по центрам ответственности и местам формирования затрат / В.Б. Ивашкевич // Бухгалтерский учет. – 2000. – № 5. – С. 15–18. 9. Іванюта П.В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у виробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб’єктів : навч. посібник / П.В. Івнюта, З.М. Левченко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 368 с. 10. Калькулирование себестоимости : учеб. пособие / Виорел Цуркану ; Молд. экон. акад. – СН. : АСАР, 2002. – 128 с. 11. Керимов В.Э. Управленчиский учет : ученик / В.Э. Керимов. – М. : Издательско-книготорговый центр «Марукетинг», 2001. – 268 с. 12. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет : учеб. – М. : ТК. Вебли, «Проспект», 2006. – 448 с. 13. Крушельницька О.В. Управління витратами : навч. посібник для студентів економічних спеціальностей / О.В. Крушельницька. — Житомир : ЖДТУ, 2005. – 196 с. 14. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика : навч. посібник / В.В. Кулішов. – К. : Ніка–Центр, Ельга, 2004. – 216 с. 15. Управление затратами на предприятии : учеб. пособие / В.Г. Лебедев и др. / под ред. проф. Краюхина Г.А. – С Пб. : Бизнес–пресса, 2004. – 256 с. 16. Мних Є.В. Економічний аналіз : підруч. для студентів вищих навчальних закладів / Є.В. Мних. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с. 17. Реслер М.В. Облік витрат та доходів операційної діяльності : монографія / Реслер М.В. – Мукачево : Карпатська вежа, 2009. – 208 с. 18. Рибакова О.В. Бухгалтерський управлінський облік та управлінське планування : навч. посібник. – М. : Фінанси і статистика, 2005. – 464 с. 19. Сухарева Л.А. Контроллинг – основа управления бизнесом / Л.А. Сухарева, С.Н. Петренко. – К. : Ольга; Ника-центр, 2002. – 208 с. 20. Турило А.М. Управління витратами підприємства : навч. посібник / А.М. Турило, Ю.Б. Кравчук, А.А. Турило. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 120 с. 21. Хоружий Л.И. Проблемы теории, методологии, методики и организации управленческого учета в сельском хозяйстве / Л.И. Хурожий. – М. : Финансы и статистика, 2004. 22. Шим Джей К. Методы управления стоимостью и анализа затрат / К. Шим Джей, Г. Сигел Джоэл ; пер. А.П. Калюжный. — М. : Филинь, 1996. – 344 с. 23. Энтони Р. Учет: ситуации и примеры / Р.Энтони, Дж.Рис ; пер. с англ. ; под ред. и с предисл. A.M. Петрачкова. – М. : Финансы и статистика, 1993. – 557 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Олексій Володимирович Іванюта

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.