ТИПИ І ВИДИ СТРАТЕГІЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Руслан Феоктистович Бруханський

Анотація


Виявлено проблему відсутності загальної класифікації стратегій сільськогосподарських підприємств. Розроблено модель формування і представлення облікової інформації для потреб стратегічного менеджменту в розрізі запропонованої класифікації стратегій. Виділено два основних виміри акумулювання облікової інформації стратегічного характеру: стратегічні бізнес-одиниці та ланцюжки цінностей основних і допоміжних видів діяльності.

Ключові слова


види і типи стратегій підприємства; система стратегічного менеджменту підприємства; стратегічно-орієнтована система бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Абдалазиз М.М. Стратегии сельскохозяйственных предприятий для условий экономических кризисов / М.М. Абдалазиз // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / Серія «Економічні науки». – 2013. – № 4. – С. 192–199.

Ансофф И. Стратегическое управление / И.Ансофф. – М. : Экономика, 1989. – 303 с.

Арутюнова Д.В. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / Д.В. Арутюнова. – Таганрог : ТТИ ЮФУ, 2010. – 122 с.

Гнатьєва Т.М. Стратегічне управління підприємств аграрного виробництва / Т.М. Гнатьєва // Zbiуrraportуwnaukowych. «Postępy w nauce w ostatnichlatach. Nowychrozwiązań». (28.12.2012 – 30.12.2012) – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamondtradingtour», 2012. – 136 s. – С. 113–115.

Джонсон Дж. Корпоративная стратегия. Теория и практика / Дж.Джонсон ; пер с англ. Дж.Джонсон, К.Шоулз, Р.Уиттингтон. – 7-е издание. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 800 с.

Дмитренко О.М. Види стратегії диверсифікації та особливості її реалізації в сільськогосподарських підприємствах / О.М. Дмитренко // Економіка АПК. – 2010. – № 2. – С. 121–125.

Зоря О.П. Розробка стратегії розвитку галузі тваринництва в сільськогосподарських підприємствах / О.П. Зоря // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії / Серія «Економічні науки». – 2011. – Вип. 2. – Т. 1. – С. 112–117.

Інноваційний розвиток агропромислового комплексу України : інформаційний посібник ; уклад. Р.І. Мала, В.В. Миронова, Н.В. Єремєєва. – Донецьк : Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 2012. – 65 с.

Клейнер Г.Б. От теории предприятия к теории стратегического управления / Г.Б. Клейнер // Российский журнал менеджмента. – 2003. – № 1. – С. 31–56.

Колесник В.М. Розробка стратегій розвитку аграрних підприємств / В.М. Колесник, С.М. Божко // Ефективна економіка. – 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=49.

Корнилов Д.А. Формирование классификации видов стратегий в области стратегического управления / Д.А. Корнилов // Экономический анализ: теория и практика. – 2007. – № 21. – С. 45–49.

Ларіна Я.С. Маркетингові стратегії розвитку підприємств аграрного сектора України: теорія, методологія, практика : автореф. дис … д.е.н. : спец. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ярослава Степанівна Ларіна. – 2011. – 37 с.

Лисова И.Д. Теоретические и практические аспекты классификации стратегий развития предприятия / И.Д. Лисова, Ю.А. Наврозова // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – 2011. – № 37. – С. 159–168.

Маленков Ю.А. О классификациях стратегий компаний / Ю.А. Маленков // Эмитент. Существенны ефакты, события, действия. Единоеинформационно-аналитическое обеспечени промышленности и предпринимательства Северо-Западного региона РФ. – 2006. – № 42 (173) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.khti.ru/resursy-biblioteki/electronnie-biblioteki-rossii-i-mira/1385-malenkov-jurij-alekseevich.html.

Томілін О.О. Диверсифікація аграрних підприємств як дієва стратегічна орієнтація в агропромисловій сфері / О.О. Томілін // зб. наук. пр. ВНАУ / Серія «Економічні науки». – 2012. – № 3 (69). – С. 205–211.

Тюха І.В. Стратегія розвитку у системі стратегій підприємства / І.В. Тюха, І.О. Денисюк // Економіка харчової промисловості. – 2013. – № 3 (19). – С. 33–37.

Чернов С.С. Классификация стратегий организации: от теории к практике / С.С. Чернов, П.В. Хвостенко // Российский экономический Интернет-журнал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.e-rej.ru/Articles/2007/Chernov_Khvostenko.pdf.

Definition of Reporting Requirements [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/ru/7e/d42732455911d189400000e8323c4f/content.htm.

LaPorte T.M. Governanceand the Specter of Infrastructure Collapse / Todd M.LaPorte [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.researchgate.net/publication/239781899_Governance_and_the_Specter_of_Infrastructure_Collapse.

Sharplin A. Strategic Management / A.Sharplin. – NewYork : McGraw-Hill, 1985. – 832 p.

Strategic Business Units // Електронний ресурс. – Режим доступу : http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/ru/7e/d427f5455911d189400000e8323c4f/frameset.htm.

Ward K. Strategic Management Accounting / Keith Ward. – Routledge, 2012. – 307 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://books.google.com.ua/books?id=YfQ55c7ogcC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-3-10

Copyright (c) 2014 Руслан Феоктистович Бруханський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.