DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-102-108

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Валерій Кирилович Данилко, Дмитро Володимирович Ситий

Анотація


Розглянуто сутність та ключові аспекти управління фінансовими ресурсами підприємства за умов ринкової економіки. Визначено зміст та роль фінансового менеджменту у господарській діяльності підприємства. Досліджено елементи механізму та послідовність етапів управління фінансовими ресурсами суб’єкта господарювання.


Ключові слова


фінансові ресурси; управління; механізм управління; формування та використання фінансових ресурсів

Повний текст:

PDF

Посилання


Балашов О.В. Фінансові важелі управління фірмою / О.В. Балашов // Фінанси України. – 2009. – № 5. – С. 35–39. 2. Фінансова діяльність підприємства : підручник / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, В.І. Орлов, К.Я. Петрова. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К. : Либідь, 2002. – 384 с. 3. Безбородова Т.В. Удосконалення механізму управління фінансовими ресурсами підприємств / Т.В. Безбородова // Держава та регіони. – 2008. – № 5. – С. 21–23. 4. Бердар М.М. Впровадження прогресивних методів управління фінансовими ресурсами підприємств у зовнішньоекономічній діяльності / М.М. Бердар // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 5 (84). – С. 31–36. 5. Бердар М.М. Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства на основі логістичного підходу / М.М. Бердар // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 5 (83). – С. 133–138. 6. Ванькович Д.В. Удосконалення механізму реорганізації управління фінансовими ресурсами підприємств / Д.В. Ванькович // Фінанси України. – 2010. – № 9. – С. 112–117. 7. Вінц Ю.О. Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства / Ю.О. Вінц // Держава та регіони. – 2007. – № 10. – С. 55–59. 8. Джерелейко С.Д. Управління фінансовими ресурсами промислових підприємств / С.Д. Джерелейко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2010_1/156.pdf. 9. Івасів Б.С. Міжнародні ринки грошей і капіталів : навч.-метод. посібник / Б.С. Івасів, В.В. Комар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 120 с. 10. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств / М.Я. Коробов. – К. : Знання, 2000. – 380 с. 11. Кірейцев Г.Г. Фінанси підприємств : навч. посібник / Г.Г. Кірейцев ; за ред. д.е.н., проф. Г.Г. Кірейцева. – К. : ЦУЛ, 2002. – 268 с. 12. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : монографія / Л.А. Лахтіонова. – К. : КНЕУ, 2001. – 387 с. 13. Опачинський Д. Методи визначення приросту фінансових ресурсів підприємства, напрямів та ефективності їх використання / Д.Опачинський // Економіст. – 2011. – № 8. – С. 23–27. 14. Пойда-Носик Н.Н. Фінансові ресурси підприємства / Н.Н. Пойда-Носик, С.С. Грабачук // Фінанси України. – 2003. – № 1. – С. 96–103. 15. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент : підручник / А.М. Поддєрьогін ; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2005. – 535 с. 16. Стоянова Е.С. Управління капіталом / Е.С. Стоянова, Е.В. Бикова, І.А. Бланк. – М. : Перспектива, 2007. – 376 с. 17. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств : навч. посібник / О.С. Філімоненков. – К. : МАУП, 2004. – 328 с. 18. Хрущ Н.В. Аналіз та оцінка рівня прибутковості фінансових ресурсів підприємства / Н.В. Хрущ // Економіст. – 2009. – № 7. – С. 28–31. 19. Черкасов В.Є. Фінансовий менеджмент : навч.-метод. посібник / В.Є. Черкасов. – Твер, 2007. – 279 с. 20. Шеремет А.Д. Фінанси підприємств / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. – М. : Инфра-М, 2006. – 517 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Валерій Кирилович Данилко, Дмитро Володимирович Ситий

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.