РИЗИКИ БЕЗРОБІТТЯ ЗА ПРОФЕСІЙНОЮ ОЗНАКОЮ В КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ РИНКУ ПРАЦІ

Василь Іванович Надрага

Анотація


Проаналізовано проблеми структурних диспропорцій ринку праці України, наслідком яких виступають ризики безробіття окремих професійних груп. Зазначено, що характер структурних диспропорцій на ринку праці визначається взаємозв’язком професійно-кваліфікаційної структури незайнятого населення та наявних вакансій. Запропоновано формалізований методичний інструментарій оцінки ризиків за розділами професій. Проведено розрахунки відхилення для визначення довірчого інтервалу ризику професійного безробіття. Довірчим інтервалом ризику професійного безробіття є встановлений інтервал можливих значень оцінюваного параметра за рівнем довірчої ймовірності.


Ключові слова


ризики безробіття; ринок праці; ймовірність; довірчий інтервал

Повний текст:

PDF

Посилання


Блудова Т.В. Теорія ймовірностей : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Т.В. Блудова ; заг. ред. В.С. Мартиненко ; Національний банк України, Львівський банківський ін-т. – Л. : ЛБІ НБУ, 2005. – 318 с. 2. Гайнанов Д.А. Модель минимизации структурных дисбалансов рынка труда / Д.А. Гайнанов, Р.Р. Галлямов // Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. – 2006. – Т. 8. – № 5. – С. 89–92. 3. Колот А.М. Еволюція ролі держави та інструментарію її впливу на розвиток соціально-трудової сфери : зб. наук. праць / А.М. Колот // Соціально-трудові відносини: теорія і практика / ДВНЗ «КНЕУ» ім. Гетьмана. – КНЕУ, 2011. – № 1. – 2011. – С. 5–13. 4. Лісогор Л.С. Узгодження гнучкості ринку праці та соціальної захищеності працівників в Україні: проблеми та перспективи : зб. наук. праць / Л.С. Лісогор // Формування ринкової економіки / ДВНЗ «КНЕУ» ім. Гетьмана. – спец. вип. – Т. 3: Соціально-трудові відносини: теорія та практика у 3 т. – 2010. – С. 168–175. 5. Мельничук, Д. ОСОБИ ЛІТНЬОГО ВІКУ НА РИНКУ ПРАЦІ: ВПЛИВ ТРУДОВОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ НА ОКУПНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ [Електронний ресурс] / Дмитро Мельничук, Любов Коровчук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2013. – N 3 (65). 6. Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь / кер. авт. колективу Е.М. Лібанова / Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – 412 с. 7. Хансен Элвин Денежная теория и финансовая политика / Э.Хансен. – М. : Дело, 2006. – 327 с. 8. Anxo D. Working longer in European countries: underestimated and unexpected effects / D.Anxo, T.Ericson, A.Jolivet // International Journal of Manpower. – Vol. 33. – Iss 6. – Р. 612–628. 9. Mazza J. Labor Intermediation Services: A Review for Latin America and Caribbean Countries / J.Mazza // Labor Markets Policy Briefs Series. – Inter-American Development Bank. – Jul, 2002. – 41 p. [Electronic resource]. – Mode of access : http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=354963.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-142-148

Copyright (c) 2014 Василь Іванович Надрага

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.