DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-282-287

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Андрій Юрійович Полчанов

Анотація


Стаття присвячена дослідженню сутності та складових страхового менеджменту, його особливостей в Україні.

Питання страхового менеджменту розглядалося в працях багатьох дослідників, проте його роль в управлінні ризиками в сучасних економічних умовах є недостатньо дослідженою.

Розглянуто основні види інновацій у страхуванні та найбільш інноваційні страхові продукти в світі. За результати вивчення питання введення тимчасової адміністрації в страхові компанії України запропоновано здійснити заходи щодо забезпечення платоспроможності вітчизняних страховиків.


Ключові слова


страхування; менеджмент; інновації

Повний текст:

PDF

Посилання


Архипов А.П. Финансовый менеджемнт в страховании : учебник / А.П. Архипов. – М. : Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. – 320 с. 2. Баранов А.Л. Управління страховим портфелем : автореф. дис. … к.е.н. : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / А.Л. Баранов. – К., 2009. – 20 с. 3. Баранова О.В. Фінансове планування у страхових організаціях : автореф. дис. … к.е.н. : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / О.В. Баранова. – К., 2008. – 19 с. 4. Гордиенко И. Влияние рисков на украинский страховой рынок // И.Гордиенко, С.Ханин. – Insurance Top, 2012. – № 3 (39). – С. 14–17. 5. Киселева Л.С. Инновационная политика страховщиков в системе обеспечения экономической безопасности личности : автореф. дис. … к.э.н. / Л.С. Киселева. – Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. – Санкт-Петербург, 2004. – 22 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elibrary.finec.ru/materials_files/refer/A5717_b.pdf. 6. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 768 с. 7. Козьменко О.В. Страховий ринок України у контексті сталого розвитку : монографія / О.В. Козьменко. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 352 с. 8. Концепція розвитку ринків небанківських фінансових послуг України на 2013–2014 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua/files/docs/Prezentacia_syn.pdf. 9. Нечипоренко В.І. Стратегічне планування в страхових компаніях : автореф. дис. … к.е.н. : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / В.І. Нечипоренко. – К., 2008. – 19 с. 10. Николенко Н.Н. Финансовая стратегия страховой компании / Н.Н. Николенко // Управление в страховой компании. – 2009. – № 1. – С. 56–63. 11. Пойда-Носик Н.Н. Страхове підприємництво регіону: сучасний стан і перспективи розвитку : монографія / Н.Н. Пойда-Носик, Р.Й. Бачо. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2010. – 232 с. 12. Розпрорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 40 від 28.03.2003 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0805-03&p=1325673962484491. 13. Стратегічне управління страховою компанією : кол. монографія / В.М. Фурман, О.Ф. Філонюк, М.П. Ніколенко, О.І. Барановський та ін. ; наук. ред. та кер. авт. д-р екон. наук В.М. Фурман. – К. : КНЕУ, 2008. – 440 с. 14. Страховий менеджмент : підручник / С.С. Осадець, О.В. Мурашко, В.М. Фурман та ін. ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. С.С. Осадця. – К. : КНЕУ, 2011. – 333 с. 15. Сухоруков М.М. Обособленное подразделение страховой организации: понятие, признаки, правовой статус / М.М. Сухоруков // Организация продаж страховых продуктов. – 2008. – № 2. – Режим доступу : http://www.ins-education.ru/index.php/2011-01-26-11-45-23/5-2008/183-2011-07-14-10-14-11. 16. Технологии страхового рынка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vtsft.ru/magazine/insmag_2012_3.pdf. 17. Ткаченко Н.В. Фінансова стійкість страхових компаній (методологія оцінки та механізми забезпечення) : автореф. дис. … д.е.н. : за спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Н.В. Ткаченко. – Суми, 2011. – 33 с. 18. Тринчук В.В. Страховой рroduct placement / В.В. Тринчук // Взаимодействие государства и страховых организаций: проблемы и перспективы развития : матер. междунар. страхового форума. – Пермь, 2011. – 548 c. 19. Филонюк А.Ф. Страховая индустрия Украины: стратегия развития : монография / А.Ф. Филонюк, А.Н. Залетов. – К. : Международная агенция «Бизон», 2008. – 448 с. 20. Хэмптон Д.Д. Финансовое управление в страховых компаниях / Д.Д. Хэмптон. – М. : АНКИЛ, 1995. – 263 с. 21. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1339063553988566. 22. Яровенко А.М. Інформаційні системи оброблення інформації в страхуванні / А.М. Яровенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://study2.academy.sumy.ua/files/a.yarovenko866643l.pdf. 23. Blackburn W. The application of fundamental valuation principles to property/casualty insurance companies / Wayne E. Blackburn, Derek A. Jones, Joy A. Schwartzman // FCAS, 2005. – 56 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.casact.org/research/valpap2.pdf. 24. Special Report: Top 10 Innovative P/C Insurance Products [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.insurancejournal.com/news/national/2011/04/01/192623.htm.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Андрій Юрійович Полчанов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.