DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-11-14

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА СУТНІСТЬ ЗАСТАВИ ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Ірина Миколаївна Вигівська, Оксана Степанівна Грицак

Анотація


Розглянуто сутність поняття «застава» в юридичному та економічному аспектах, а також як об’єкта бухгалтерського обліку. Запропоновано власний підхід до визначення даного поняття, розроблено пропозиції щодо усунення виявлених розбіжностей у нормативно-правовій базі, що регулює операції застави, зокрема у Цивільному кодексі України та Законі України «Про заставу».


Ключові слова


застава; операції застави; бухгалтерський облік; об’єкти бухгалтерського обліку; заставодавець; заставодержатель

Повний текст:

PDF

Посилання


Баріда Н.П. Економічний зміст і функції застави в системі банківського кредитування / Н.П. Баріда // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. – № 19. – 2012. – С. 15–22.

Баріда Н.П. Застава в системі менеджменту кредитного ризику банку : автореф. дис. … к.е.н. : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Н.П. Баріда ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2011. – 21 с.

Геєнко М.М. Земельна іпотека в аграрному виробництві : автореф. дис. … к.е.н. : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / М.М. Геєнко ; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. – Д., 2006. – 20 с.

Євтух О.Т. Іпотечний механізм ефективного використання і розвитку нерухомості : автореф. дис. … д.е.н. : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / О.Т. Євтух ; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. – К., 2002. – 32 с.

Закон України «Про заставу» № 2654-XII від 02.10.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2654-12.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань № 291 від 30.11.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.

Кримінальний процесуальний кодекс України № 4651-VI від 13.04.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page?text=%E7%E0%F1%F2%E0%E2%E0.

Сірош Т.О. Оцінка заставного майна в системі кредитування : автореф. дис. … к.е.н. : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Т.О. Сірош ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки» УААН. – К., 2009. – 20 с.

Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page?text=%E7%E0%F1%F2%E0%E2


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Ірина Миколаївна Вигівська, Оксана Степанівна Грицак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.