DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-185-192

ІДЕЇ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В ПЛОЩИНІ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПОШУКІВ ПРЕДСТАВНИКІВ СОЦІАЛЬНОГО НАПРЯМКУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Юрій Володимирович Ущаповський

Анотація


Методологічні підходи представників соціального напрямку в економічній думці України на зламі ХІХ–ХХ ст. мають багато спільних рис з традиційним інституціоналізмом, але недостатньо вивчені у площині інституційного аналізу. У статті з’ясовується вплив неокласичної методології на вдосконалення методів дослідження українськими вченими інституційного середовища господарського життя. Наголос зроблено на важливих еволюційних аспектах у теоретичних спадщинах прихильника історичної школи В.Левитського, представника плюралістичної соціології М. Ковалевського, «легального марксиста» М.Туган-Барановського у площині трансформації їх методологічних підходів.

У площині з’ясування ідей інституціоналізму у представників соціального напрямку підкреслено вплив Methodenstreit на дослідження В.Левитського та методологічний зв’язок вченого з О.Контом та Дж.С. Міллем; встановлення М.Ковалевським демографічного фактора критерієм періодизації господарського розвитку та важливість аналізу формальних та неформальних інституцій для вдосконалення державної економічної політики; прагнення М.Туган-Барановського розширити неокласичне розуміння предмета економічної науки у створеній ним синтетичній теорії цінності, залучивши до цього інституційні складові.

Методологічні здобутки «маргіналістичної революції» сприяли перегляду методологічних підходів представниками соціального напрямку в економічній думці України кінця ХІХ – початку ХХ ст. Зокрема, В.Левитський прагнув синтезувати теоретичні висновки вчення неокласиків з концептуальним підходом німецької історичної школи на основі концепції соціальної статики та динаміки. М.Ковалевський уникав дедуктивних узагальнень, використовуючи історико-порівняльний метод, який його споріднював з представниками німецької історичної школи та традиційним інституціоналізмом. Під впливом досягнень неокласиків він скерував свій аналіз від соціології до економіки, що повністю відповідає методологічним засадам раннього інституціоналізму. Що ж до М.Туган-Барановського, то він під впливом неокласиків зрозумів обмеженість теоретичних основ марксизму і його практичної функції. Неокласична теорія граничної корисності обумовила намагання вченого адаптувати марксизм до умов нової методології неокласиків через створення синтетичної теорії цінності.

Еволюційні та органічні складові методології представників соціального напрямку та антропоцентризм стали важливою основою для інституційного аналізу господарських явищ і процесів. Заслуговує уваги постановка В.Левитським та М.Ковалевським проблеми імплементації інституцій, їх відповідності соціально-економічній структурі суспільства. 


Ключові слова


економічна думка України; інституції; імплементація інституцій; методологія інституціоналізму; антропоцентризм; еволюційний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Гайдай Т.В. Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст : монографія / Т.В. Гайдай. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 296 с.

Ковалевский М.М. Историко-сравнительный метод в юриспруденции и приемы изучения истории права / М.М. Ковалевский. – М. : Тип. Ф.Б. Миллера, 1880. – 74 с.

Ковалевский М.М. Развитие народного хазяйства в Западной Европе : публ. лекции, читанные в Брюссельском ун-те / М.М. Ковалевский. – СПб : Ф.Павленкова, 1899. – 230 с.

Коропецький І.-С. Українські економісти ХІХ століття та західна наука / І.-С. Коропецький. – К. : Либідь, 1993. – 192 с.

Левитский В. Задачи и методы науки о народном хозяйстве / В.Левитский. – Ярославль, 1890. – 258 с.

Левитский В. Вопрос о методе политической экономии в новейшей германской литературе / В.Левитский // Юридический вестник. Изд. Моск. Юридич. Общества. – № 9. – 1884. – С. 581–605.

Левитский В.Ф. Предмет, задача и метод науки полицейского права / В.Ф. Левитский // Записки Императорского Харьковского университета. – Кн. 1. – Харьков, 1894. – С. 231–255.

Леоненко П.М. Методологічні аспекти історії української економічної думки (ХІХ-ХХ ст.) : монографія / П.М. Леоненко. – К. : ІАЕ УААН, 2004. – 434 с.

Лортикян Э.Л. Украинские экономисты первой трети ХХ столетия: очерки истории экономической науки и экономического образования / Э.Л. Лортикян. – Х. : «Харьков», 1995. – 193 с.

Туган-Барановский М.И. Неизвестный / М.И. Тган-Барановский. – СПб. : Нестор-История, 2008. – 284 с.

Туган-Барановский М.И. К лучшему будущему : сб. социально-философских произведений. – М. : «Российская политическая эннциклопедия» (РОССПЭН), 1996. – 528 с.

Туган-Барановський М.І. Основи політичної економії / М.І. Тушан-Барановський ; наук. ред., авт. перед. і вступ. статті С.М. Злупко. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 628 с.

Уайтхед А. Избранные работы по философии / А.Уайтхед ; пер. с англ. ; сост. И.Т. Касавин, общ. ред. и вступ. ст. М.А. Кисселя. – М. : Прогресс, 1990. – 720 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Юрій Володимирович Ущаповський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.