ПІДХОДИ ДО СУТНІСНОГО НАПОВНЕННЯ КАТЕГОРІЇ «БЕЗПЕКА»

Ганна Юріївна Ткачук

Анотація


Окреслено та проаналізовано дискусійні питання, пов’язані з визначенням сутності категорії «безпека» для подальшої розробки пропозицій щодо удосконалення формування системи економічної безпеки господарюючих суб’єктів.


Ключові слова


безпека; теорії безпеки; підходи до безпеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Баланда А. Безпека як соціальний феномен: дискурс людського розвитку / А.Баланда // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 1. – С. 25–29. 2. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового завета канонические. – Т. 2. – Библейские комиссии «Духовное просвящение», 1991. – 617 с. 3. Бодрук О. Структура воєнної безпеки: національний та міжнародний аспект. – К. : Національний ін-т проблем міжнародної безпеки, 2001. – 299 с. 4. Вечканов Г.С. Экономическая безопасность : учебник для вузов / Г.С. Вечканов. – СПб. : Питер, 2007. – 384 с. 5. Горбулін В. Система оцінок зовнішніх і внутрішніх ризиків та загроз національній безпеці України / В.Горбулін, С.Пирожков та ін. – К. : ДП НВЦ «Євроатлантикінформ», 2005. – Вип. 16. – С. 91. 6. Дацків Р.М. Економічна безпека у глобальному вимірі / Р.М. Дацків // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 7 (37) – С. 143–153. 7. Демидов Б. Системно-концептуальные основы деятельности в военно-технической области. – Кн. 1 : Концептуальные основы и элементы национальной безопасности / Б.Демидов, А.Величко, И.Волощук. – К. : Технол. парк. – 2004. – 734 с. 8. Дикань В.Л. Комплексна методика визначення рівня економічної безпеки, оцінки ризиків та ймовірності банкрутства підприємств / В.Л. Дикань, І.Л. Назаренко. – Харків : УкрДАЗТ, 2010. – 142 с. 9. Економічна безпека : навч. посібник ; за ред. З.С. Варналія. – К. : Знання, 2009. – 647 с. 10. Коженьовські Л. Управління безпекою / Л.Коженьовські // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 1 (31). – С. 147–154. 11. Ліпкан В.А. Безпекознавство : навч. посібник / В.А. Ліпкан. – К. : Європейський університет, 2003. – 208 с. 12. Ляшенко О.М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : монографія / О.М. Ляшенко. – Луганськ : СНУ ім. В.Даля, 2011. – 400 с. 13. Марова С.Ф. Управління безпекою життєдіяльності : монографія / С.Ф. Марова. – Донецьк : Вебер, 2009. – 344 с. 14. Молчановский В. Безопасность – атрибут социальной системы / В.Молчановский // Социально-политические аспекты обеспечения государственной безопасности в современных условиях : сб. статей. – М. : Граница. – 1994 – С. 104–108. 15. Мороз О.В. Концепція економічної безпеки сучасного підприємства : монографія / О.В. Мороз, Н.П. Карачина, А.А. Шиян. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 241 с. 16. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М. : Азбуковник, 1998. – 944 с. 17. Омелянович Л.О. Економічна безпека торговельного підприємства : монографія / Л.О. Омелянович, Г.Є. Долматова. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. – 195 с. 18. Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность) : учеб.-практ. пособие // Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова ; ред. Е.А. Олейников – М. : Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. – 288 с. 19. Сенчагов В.К. О сущности и основах стратегии экономической безопасности России // Вопросы экономики. – 1995. – № 1. – С. 98–101. 20. Соціальна політика та економічна безпека ; за заг. ред. Є.І. Крихтіна. – Донецьк : Каштан, 2004. – 335 с. 21. Тамбовцев В.Л. Объекты безопасности России / В.Л. Тамбовцев // Вопросы экономики. – 1994. – №12. – С. 45–54. 22. Шкарлет С.М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект : монографія / С.М. Шкарлет. – К. : НАУ, 2007. – 436 с. 23. Щербина В.М. Інформаційне забезпечення економічної безпеки підприємств і установ / В.М. Щербина // Актуальні проблеми економіки. – 2006 – № 10 (64). – С. 220–225. 24. Ярочкин В. Секьюритология / В.Ярочкин. – М. : Ось. – 89, 2000. – С. 25. 25. Wolfers A. Diskort and Collaboration, Essays on International Polities / А.Wolfers. – Baltimore : Johns Hopkins University Press. – P. 105. 26. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-178-184

Copyright (c) 2014 Ганна Юріївна Ткачук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.