DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-116-120

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ

Інна Михайлівна Куліш

Анотація


Розглянуто історичні аспектирозвиткусільськихнаселенихпунктівУкраїни. Показано, щосаме історичнийпідхідмає дужеважливезначення, оскількидосліджує економічні явищаутій послідовності, уякійвонивідбувалися. Цедає можливістьглибшогорозуміннявиникненнясілта їхподальшої трансформації умістаабоповногозанепаду. Дослідженовидисільськихнаселенихпунктів, які існувалита існуютьнатериторії України. Показано, що факт історичноговиникненнясела є індикаторомдляпланування розвитку території зурахуваннямсільської специфіки

Ключові слова


сільський населений пункт; сільські території; сільське господарство; історичний розвиток; глобалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Блок М. Характерные черты французской аграрной истории / М.Блок ; пер. с фр. И.И. Фроловой ; ред. А.Д. Люблинская. –―М. : Издательство иностранной литературы, 1957. –―351 с. 2. Гринин Л.Е. Производительные силы и исторический процесс / Л.Е. Гринин. –―Изд. 2-е, перераб. и доп. –―Волгоград : Учитель, 2003. –―312 с. 3. Губені Ю.Е. Розвиток сільських територій: деякі аспекти європейської теорії і практики / Ю.Губені // Економіка України, 2007. –―№ 4. –―С. 62–69. 4. Етимологічний словник української мови / Уклад. Р.В. Болдирєв та ін. ; редкол. О.С. Мельничук (гол. ред.) та ін.у 7 т. – Т. 5: Р-Т. –―К. : Наук. думка, 1983. – 704 с. 5. Киселев С.В. Сельская экономика : учебник / С.В. Киселев. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 436 с. 6. Лоскутов В.И. Основы современной экономической теории : учебн. пособие / В.И. Лоскутов.―– Мурманск : МГТУ, 2000. –―435 с. 7. Словник української мови / уклад. за кер. акад. І.Білодіда в 11 т. – Т. 1. –―К. : Наукова думка, 1970. – 827 с. 8. Снітинський В.В. Окремі виклики трансформації суспільних відносин на селі / В.В. Снітинський // Трансформація сільського господарства та села : ювілейний зб. наук. ст. ; за ред. Ю.Е. Губені. –―Л. : ЛНАУ, 2010.―– С. 7–11. 9. Тимочко Н.О. Економічна історія України : навч. посібник / Н.О. Тимочко. – К. : КНЕУ, 2005. – 204 с. 10. Тоффлер Э. Революционное богатство / Э.Тоффлер, Х.Тоффлер. –―М. : АСТ, 2008. –― 569 с. 11. Шмоллер Г. Народное хозяйство: наука о народном хозяйстве и ее методы / Г.Шмоллер ; пер. с нем., вступ. ст. А.А. Мануилова. – Изд. 2-е. –―М. : Книжный дом «Либроком», 2012. – 168 с. 12. Battisti C. Dizionario etimologico italiano / B.Carlo, G.Alessio / in 5 volumi, vol. 2. – Milano : Giunti Editore, 1998. – Р. 1988–2256. 13. Gamillscheg E. Romania Germanica. Sprach- und Siedlungsgeschichte Der Germanen Auf Dem Boden Des Alten Römerreichs. [With Maps] / Ernst Gamillscheg. – Berlin-Leipzig : Walter de Gruyter, 1934. – vol. I. – 434 p. 14. Halsall G. Warfare and Society in the Barbarian West, 450–900 / G.Halsall. – London : Routledge, 2003. – 320 р. 15. Hum hivatalos honlapja [Electronic resource].— Access mode : http://www.hum.hr/. 16. North D.C. Structure and Change in Economic History / D.C. North. –―New York : W.W. Norton & Company, 1981. –―240 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Інна Михайлівна Куліш

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.