DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-168-177

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Галина Миколаївна Тарасюк, Михайло Юрійович Ярмолюк

Анотація


Розглянуто походження та сутність таких категорій як «потенціал», «економічний потенціал» та «потенціал підприємства». Наведено визначення та основні характеристики, проаналізовано особливості розвитку та основні тенденції.


Ключові слова


ефективність; використання економічного потенціалу

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф И. Стратегическое управление / И.Ансофф ; сокр. пер. с англ., науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. – М. : Экономика, 1989. – 519 с. 2. Бачевський Б.Є. Потенціал і розвиток підприємства : навч. посібник / Б.Є. Бачевський, І.В. Заблодська, О.О. Решетняк. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 400 с. 3. Большая советская энциклопедия (БСЭ) : 30 т. на трех CD. – М. : Бол. Рос. энцикл., 2003. – 3 Электрон. опт. диск (CD). 4. Васюкова И.А. Словарь иностранных слов: около 5000 слов / И.А. Васюкова. – М. : АСТ, 2005. – 990 с. 5. Должанський І.З. Управління потенціалом підприємства / І.З. Должанський, Т.О. Загорна // Економіка: від А до Я : понятійно-термінол. слов. – К. : ДП Видавничий дім «Персонал», 2008. – 368 с. 6. Економічна енциклопедія : у трьох томах. – Т. 3 ; редкол.: С.В. Мочерний… (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 952 с. 7. Калінеску Т.В. Стратегічний потенціал підприємства: формування та розвиток : монографія / Т.В. Калінеску, Ю.А. Романовська, О.Д. Кирилов. – Луганськ : СНУ ім. В.Даля, 2007. – 272 с. 8. Козловський С.В. Роль стратегічного економічного потенціалу в управлінні факторами / С.В. Козловський. 9. Краснокутська Н.С. Потенціал торговельного підприємства: теорія та методологія дослідження : монографія / Н.С. Краснокутська. – Харків : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2010. – 247 с. 10. Лапин Е.В. Экономический потенциал предприятий промышленности: формирование, оценка, управление : дис. … д.е.н. : 08.07.01 / Евгений Васильевич Лапин. – Сумы, 2006. – 432 с. 11. Мізюк Б.М. Економічний потенціал торговельного підприємства: структура, оптимізація, стратегічне управління / Б.М. Мізюк, О.О. Ільчук, С.Т. Дуда. – Львів : Вид-во Львівської КА, 2011. – 260 с. 12. Удалих О.О. : навч. посібник / О.О. Удалих, І.М. Герасименко, В.М Ращупкіна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 362 с. 13. Козловський С.В. Розвиток сучасних економічних систем / С.В. Козловський // Економіка та держава. – 2010. – № 2. – С. 55–58. 14. Савченко В.Ф. Потенціал національної економіки України : монографія / В.Ф. Савченко ; Міністерство освіти і науки України, Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів : ЧДІЕіУ, 2009. – 273 с. 15. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет. – Київ : КНЕУ, 2005. – 261 с. 16. Хомяков В.І. Управління потенціалом підприємства / В.І. Хомяков, І.В. Бакум. – К. : Кондор, 2009. – 400 с. 17. Офіційний веб-ресурс Державного Комітету Статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Галина Миколаївна Тарасюк, Михайло Юрійович Ярмолюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.