DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-2(68)-223-226

ЕТАПИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ПРОЦЕСНОГО ТИПУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ВИБОРУ ДЕРЖАВИ

Вікторія Василівна Шиманська

Анотація


Розглянуто світоглядно-методологічне трактування базового категоріального апарату стратегічного управління розвитку туристичного комплексу України. Розроблено алгоритм формування Стратегії управління розвитком туристичного комплексу в умовах інтеграційного вибору держави, який запропоновано реалізовувати у замкненому циклі

Ключові слова


стратегія; розвиток; туристичний комплекс України

Повний текст:

PDF

Посилання


Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика / О.М. Алимов, В.В. Микитенко, С.М. Шкарлет та ін. ; за науковою ред. д.е.н, проф. Хлобистова Є.В. / ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», ІПРЕЕД НАН України, СумДУ МОНмолодьспорту України, НДІ Сталого розвитку та природокористування. – У 2-х томах. – Т. 1. – Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2011. – 464 с. 2. Структурні трансформації економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія / О.І. Амоша, М.Г. Білопольский, В.В. Микитенко та ін. – Інститут економіки промисловості НАН України, ТНЕУ МОНмолодьспорту України. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ МОНмолодьспорту України. – 2011. – 848 с. 3. Ансофф И. Стратегическое управление. – М. : Экономика, 1989. – С. 239–240. 4. Борущак М.А. Стратегія розвитку туристичних регіонів : автореф. дис. ... д.е.н. : 08.00.05 / Мирослав Борущак ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. – Львів : [б. и.], 2008. – 35 с. 5. Виноградарська А. Розвиток управлінського туристичного бізнесу / А.Виноградарська // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – № 5. – С. 13–18. 6. Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави у нестабільних ринкових економічних системах : монографія / Я.А. Жаліло // Серія: Економічні стратегії. – К. : НІСД, 1998. – Вип. 6. – 144 с. 7. Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1088-р від 06.08.2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1088-2008-р. 8. Суспільний вектор сталого розвитку (питання теорії та практики) : монографія / В.І. Куценко, В.П. Удовиченко, Я.В. Остафійчук та ін. ; за наук. ред. В.І. Куценко / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2013. – 336 с. 9. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. – М. : Дело, 2002. – 448 с. 10. Шершньова О.В. Стратегічне управління / О.В. Шершньова. – К. : КНЕУ, 1999. – 384 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Вікторія Василівна Шиманська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.