№ 2(64) (2013)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО АУДИТУ У СЕРЕДОВИЩІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Микола Миколайович Бенько
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОРПОРАЦІЇ У БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Валентина Олександрівна Іваненко, Любов Ярославівна Шевченко
ВИДИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРІВ ПІДРЯДУ PDF
Микола Петрович Городиський
СТІЙКИЙ РОЗВИТОК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД PDF
О. О. Гріщенко, Димитрій Олександрович Грицишен
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Ірина Вікторівна Жиглей
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ КАПІТАЛУ В КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН PDF
Валерій Миколайович Жук
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ РУХУ ТОВАРІВ ЗА РІЗНИМИ КАНАЛАМИ ЗБУТУ PDF
Валентина Олександрівна Іваненко, Олена Геннадіївна Дроздова
ПЕРЕХОД ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРАВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СИНТЕЗА PDF
Сергей Леонидович Коротаєв
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОІ БЕЗПЕКИ PDF
О. В. Кузнєцова
ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДАНОЇ ВАРТОСТІ: НОВИЙ ПІДХІД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ PDF
Олена Адамівна Лаговська
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ: ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Сергій Федорович Легенчук, Надія Миколаївна Батіщева
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У РЕКЛАМНОМУ АГЕНСТВІ: ТРАНСФОРМАЦІЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Альона Василівна Лисюк
МЕТОДОЛОГІЯ АУДИТУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ PDF
Олександр Віталійович Мельниченко
ОЦІНКА ДІЮЧОЇ МЕТОДИКИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ З МЕТОЮ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
О. Л. Михальська
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Юлія Юзефівна Мороз
ЗАТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ЯК ОБЛІКОВА КАТЕГОРІЯ: СУТНІСТЬ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ СКЛАДОВИХ PDF
Ніна Василівна Овсюк
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ТА ОБЛІКОВА КАТЕГОРІЇ: АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ PDF
Ольга Вікторівна Романова
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Павло Миколайович Хомик

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ PDF
Валерій Кирилович Данилко, Ольга Ігорівна Гриценко
ПОСТРАДЯНСЬКА ПРАКТИКА МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ PDF
Дмитро Петрович Мельничук
МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ ПРИВАБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТА НЕДРУЖНІХ ПОГЛИНАНЬ PDF
Ольга Іванівна Піжук, Оксана Сергіївна Тимощук
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЕЛЕМЕНТИ ЇЇ СИСТЕМИ PDF
Алла Василівна Череп, О. О. Коробов

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

НЕОБОСНОВАННОСТЬ КОНЦЕПЦИИ АНТИКРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ PDF
Б. И. Валуев, Ю. Б. Валуев, Ф. Н. Узунов
ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ В ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ОЦІНКА ПІДХОДІВ PDF
Володимир Георгійович Виговський
ІПОТЕКА ТА ІПОТИЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Ірина Олександрівна Григорук, Олена Леонідівна Клімчук
ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ PDF
Світлана Михайлівна Дячек, Юлія Олександрівна Легенчук
ГРОШОВО-КРЕДИТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ, ЗАГРОЗИ, ОЦІНКА PDF
Світлана Михайлівна Дячек, Ольга Олегівна Панасюк
СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ САМОРЕГУЛЮВАННЯ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ PDF
Олександр Миколайович Залєтов
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇЇ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ PDF
Ірина Миколаївна Копиця, Ольга Володимирівна Смагло
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ PDF
Ірина Вікторівна Краснова, Анна Володимирівна Майстер
ОСНОВНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Яна Вікторівна Лебедзевич, Тетяна Сергіївна Кузмінська
КАПІТАЛІЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ ТА ВПЛИВ НА ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ PDF
О. В. Лисенок
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ” PDF
Ірина Вікторівна Литвинчук, Рита Сергіївна Михалюк
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ ПАСАЖИРІВ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ТРАНСПОРТІ PDF
Олег Олегович Лосіхін
СВІТОВІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ ТЕНДЕНЦІЇ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ PDF
Оксана Сергіївна Новак
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ PDF
Олександр Михайлович Петрук, К. Д. Левківська
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ КОМПАНІЙ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ PDF
Андрій Юрійович Полчанов
МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА: АДАПТАЦІЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ PDF
Олександр Леонідович Стеблянко
БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олександр Григорович Череп, М. В. Шешіна
СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ PDF
Надія Валентинівна Яременко