DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-3-8

МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО АУДИТУ У СЕРЕДОВИЩІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Микола Миколайович Бенько

Анотація


Обґрунтовано можливість ефективного застосування ІТ у фінансовому аудиті.
Визначено перспективний напрям застосування ІТ, процедурно-процесуальні аспекти,
що зумовлюють можливість застосування ІТ у фінансовому аудиті.


Ключові слова


фінансовий аудит; державний фінансовий аудит; інформаційні технології

Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел]. – К.; Ірпінь: Перун, 2002. – 1440 с. 2. Виханский О.С. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – М. : Экономистъ, 2006. – 670 с. 3. Губанова О.В. Управление, прогнозирование, информационные технологии в сервисной деятельности / О.В. Губанова, Т.Ю. Новгородцева, С.В. Чупров. – Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2001. – 286 с. 4. Державний фінансовий аудит: методологія і організація : монографія / [Є.В. Мних, М.О. Никонович, Н.С. Барабаш та ін.]; за ред.. Є.В. Мниха. – К.: Київ. нац.. торг.-екон. ун-т, 2009. – 319 с. 5. Державний фінансовий контроль : підручник / Чумакова І.Ю., Шульга Н.В.; за заг. ред. О.А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2013. – 412 с. 6. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита : монографія / В.П. Завгородний. – К.: АСК, 1998. – 768 с. 7. Информационные технологии в бизнесе : энциклопедия / под ред. Милана Желены. – СПб; М.; Харьков; Мн: ПИТЕР, 2002. – 1120 с. 8. Івахненков С.В. Інформаційні технології аудиту та внутрішньо-господарського контролю в контексті світової інтеграції: монографія / С.В. Івахненков. – Житомир: Рута, 2010. – 432 с. 9. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: підручник [для студ. вищ. навч. закл. спец. 7.050106 “Облік і аудит”] / Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, Т.В. Давидюк, Т.В. Шахрайчук ; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : Рута, 2002. – 544 с. 10. Інформаційні системи і технології в економіці/навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка. – К.: Академія, 2002. – 544 c. 11. Клименко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Клименко. – К.: Центр учбової літ., 2008. – 320 с. 12. Контроль у системі інноваційного менеджменту підприємства: монографія / [Є.В. Мних, С.В. Бардаш, О.А. Шевчук та ін.]; за ред.. Є.В. Мниха. – К. : Київ. нац.. торг.-екон. ун-т, 2011. – 452 с. 13. Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика : монографія / С.В. Мельниченко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 493с. 14. Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в конкурентному середовищі / Матеріали науково-практичної конференції, 25-26 листопада 2010 р. / Тернопільський національний економічний університет / Михайло Семенович Пушкар (заг. ред) – Тернопіль, ТНЕУ, 2010. – 360 с. 15. Писаревська Т.А. Інформаційні системи обліку та аудиту : навч. посіб. / Т.А. Писаревська. – К. : КНЕУ, 2004. – 369с. 16. Плескач В.Л. Інформаційні технології та системи: підручник / В.Л. Плескач, Ю.В. Рогушина, Н.П. Кустова. – К.: Книга, 2004. – 520 с. 17. Подольский В.И. Информационные системы бухгалтерского учета / В.И. Подольский, В.В. Дик, А.И. Уринцов. – М.: Аудит : ЮНИТИ, 1998. – 271 с. 18. Про внесення змін до Закону України “Про Національну програму інформатизації”: Закон України від 13.09.2001 № 2684 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. 19. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.98 № 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27 – 28. 20. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2003. – 268 с. 21. http://language.br.com.ua/%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Микола Миколайович Бенько

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.