МЕТОДОЛОГІЯ АУДИТУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

Олександр Віталійович Мельниченко

Анотація


Розглянуто основні завдання контролю в банку при роботі з електронними грошима, їх аудиту, а також, обґрунтовано методологію аудиту електронних грошей, визначено його мету, завдання, принципи та функції.


Ключові слова


аудит; контроль; електронні гроші

Повний текст:

PDF

Посилання


Арнес А. Аудит / А.Арнес, Дж.Лоббек. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 560 с. 2. Барановський О.І. Банківська безпека: проблема виміру / О.І. Барановський // Економіка і прогнозування, 2006. – № 1. – С. 7–25. 3. Бардаш С.В. Економічний контроль в Україні: системний підхід : монографія / С.В.Бардаш. – К. : КНТЕУ, 2010. – 656 с. 4. Бондар В.П. Концепція розвитку аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : монографія / В.П. Бондар. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 456 с. 5. Бутинець Т.А. Управлінський контроль та його елементи / Т.А. Бутинець // Вісник Житомирського державного технологічного університету, 2010. – № 1 (51) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ Natural/Vzhdtu/econ/2010_1/6.pdf. 6. Бутинець, Ф. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК НАУКА І СИСТЕМА ЗНАНЬ. [Електронний ресурс] / Франц Бутинець, Тетяна Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2011. – N 3 (21) Ч.1. – Режим доступу : URL : http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/45111. 7. Бутинець, Ф. ТЕОРІЯ ОБЛІКУ ЧИ ЙОГО ОСНОВИ. ЩО ВИВЧАЮТЬ МАЙБУТНІ ФАХІВЦІ З ОБЛІКУ? [Електронний ресурс] / Франц Бутинець, Тетяна Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – N 1 (22). – Режим доступу : URL : http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/35111. 8. Виговська Н.Г. Господарський контроль в соціально орієнтованій економіці: проблеми теорії і методології : монографія / Н.Г. Виговська. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – 288 с. 9. Голов С.Ф. Управлінський облік : підручник / С.Ф. Голов. – К. : Лібра, 2003. – С. 704. 10. Головач В.В. Філософія аудиту та його сутність / В.В. Головач // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 1 (22). – С. 73–89. 11. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація / Н.І Дорош. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 402 с. 12. Калайтан Т.В. Контролінг: проблеми термінології / Т.В. Калайтан ; ред. кол. : Г.І. Башнянин, В.В. Апопій, О.Д. Вовчак // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – Вип. 30. – 214 с. 13. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак и др. – 2-е изд. – М. : Финансы и статистика, 2002. 14. Корінєв В.Л. Актуальні аспекти формування системи фінансового контролінгу на підприємстві / В.Л. Корінєв // Держава та регіони / Економіка та підприємництво : наук.-вироб. журнал. – № 2. – 2011. – С. 147–150. 15. Майєр Э. Контроллинг как система мышления и управления / Э.Майєр ; пер. с нем. ; под ред. С.А. Николаевой. – М. : Финансы и статистика, 1993. – 76 с. 16. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг / пер. з англ. О.Л. Ольховікова, О.В. Селезньов, О.О. Зєніна, О.В. Гик, С.Г. Біндер. – ч. 1. – К. : Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2010. – 846 с. 17. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг / пер. з англ. О.Л. Ольховікова, О.В. Селезньов, О.О. Зєніна, О.В. Гик, С.Г. Біндер. – ч. 2. – К. : Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2010. – 414 с. 18. Партин Г.О. Види та місце фінансового контролінгу на підприємстві / Г.О. Партин, Я.В. Маєвська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.6. 19. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація: монографія / О.А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2003. – 260 с. 20. Аудит : учебник для вузов / В.И. Подольский, Г.Б. Поляк, А.А. Савин и др. ; под ред. проф. В.И. Подольского. – 2-е изд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 655 с. 21. Положення про електронні гроші в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 04.11.2010 № 481 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1336-10. 22. Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 20 березня 1998 р. № 114 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ v0548500-98. 23. Про аудиторську діяльність. Закон України від 22.04.1993 р. № 3125-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/l aws/show/3125-12. 24. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків. Закон України від 18.09.2012 р. № 5284-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/5284-17. 25. Про Національний банк України. Закон України від 20.05.1999 р. № 679-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/679-14. 26. Проскуріна Н.М. Процедурне забезпечення аудиту. Теорія та практика : монографія / Н.М. Проскуріна. – К. : ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2011. – 739 с. 27. Пушкар М.С. Контролінг – інформаційна система стратегічного менеджменту : монографія / М.С. Пушкар, Р.М. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 370 с. 28. Рудницький В.С. Види сучасного контролінгу / В.С. Рудницький, Т.В. Рудницький // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : зб. наук. праць. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 722 [81]. – С. 221–225. 29. Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту / В.С. Рудницький. – Тернопіль : “Економічна думка”, 1998. – 196с. 30. Аудит Монтгомери / Ф.Л. Дефлиз, Г.Р. Дженик, В.М. О’Рейлли, и др. ; пер. с англ. ; под ред. Я.В. Соколова. − М. : ЮНИТИ, 1997. – 542 с. 31. Сухарева Л.О. Загальна логіка і принципи моделювання методик контролю управлінських рішень / Л.О. Сухарева, А.В. Христенко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 1 (22). – С. 371–383. 32. Шалімова Н.С. Соціально-економічні аспекти аудиту: теорія і практика : монографія / Н.С. Шалімова. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 672 с. 33. Mautz K. The philosophy of Auditing / K. Mautz, H. Sharaf // American Accounting Association. – New York, NY, 1961. 34. Mautz K., Sharaf H. The philosophy of auditing / K. Mautz, H. Sharaf //− American Accounting Association. – 1993. – 299 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-124-131

Copyright (c) 2013 Олександр Віталійович Мельниченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.