ОСНОВНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Яна Вікторівна Лебедзевич, Тетяна Сергіївна Кузмінська

Анотація


Досліджено наукові підходи до трактування поняття “податковий ризик”, визначено фактори та методи впливу на податкові ризики в податкових відносинах. Розглянуто основні методи аналізу ризиків в процесі прийняття управлінських рішень.


Ключові слова


податки; податкова система; податкова політика; економічні ризики; податкові ризики; мінімізація податків

Повний текст:

PDF

Посилання


Атаманенко І.Б.Оцінка податкових ризиків при ухваленні управлінських рішень / І.Б. Атаманенко // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 3 (53). – С. 16–20.

Бечко П.К. Податковий менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / П.К. Бечко, Н.В. Лиса. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 288 с.

Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія / В.В. Вітлінський. – К. : КНЕУ, 2008. – 480 с.

Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения : учеб. пособ. / В.М. Гранатуров. – М. : Изд-во "Дело и Сервис", 2005. – 112 с.

Десятнюк О.М. Управління податковими ризиками – нова парадигма розбудови податкової системи України / О.М. Десятнюк // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – 2009. – № 60. – С. 355–361.

Доброскок О.В. Податковий контроль та його ефективність : навч. посіб. / О.В. Доброскок. – К. : Алерата, 2012. – 238 с.

Єдиний державний реєстр судових рішень України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua.

Єлісєєв А.В. Податкове планування / А.В. Єлісєєв, М.П. Підлужний. – Д. : ВКК “Баланс-клуб”, 2008. – 208 с.

Загородній А.Г. Ризики податкового планування суб’єктів господарювання / А.Г. Загородній, Н.І. Федишин // Вісн. Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. – 2010. – № 682. – С. 299–305.

Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К. : Знання, 2007. – 1072 с.

Иванов Ю.Б. Налоговое планирование: принципы, методы, инструментарий : монография / Ю.Б. Иванов, В.В. Карпова, Л.Н. Карпов. – Х. : ИД “ИНЖЭК”, 2006. – 272 с.

Лащенко О.Ю. Системний підхід щодо управління податковими ризиками на підприємстві / О.Ю. Лащенко, В.В. Томашевська // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. пр. – К. : НАУ, 2011. – Вип. 29. – С. 105–111.

Матвійчук А.В. Аналіз і управління економічним розвитком : навч. посібник / А.В. Матвійчук – К. : центр навчальної літератури, 2005. – 18 с.

Податковий менеджмент : навч. посіб. / Л.О. Омелянович, О.О. Папаіка, В.О. Орлова, та ін. // Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. – Донецьк, 2008. – 232 с.

Подольчак Н.Ю. Оцінювання рівня податкового ризику підприємств / Н.Ю. Подольчак, А.А. Тимейчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 13. – С. 281–287.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М. : ИНФРА-М, 2007. – С. 358.

Рева Т.М. Податковий менеджмент : навч. посіб. / Т.М. Рева. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 304 с.

Скрипник А.В. Економічний ризик та ризик в оподаткуванні : навч. посіб. / А.В. Скрипник. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2007. – 112 с.

Футало Т.В. Податковий менеджмент : навч. посіб. / Т.В. Футало, Р.А. Крамченко, В.М. Сокульський. – Л., 2011. – 300 с.

Чернякова Т.М. Урахування факторів ризику в процесі забезпечення податкової безпеки підприємства / Т.М. Чернякова, О.В. Дроздняк // Часопис економічних реформ, 2012. – № 2(6). – С.34–37.

Чуніхіна Т.С. Податковий менеджмент : курс лекцій / Т.С. Чуніхіна. – Краматорськ, 2012. – 163 с.

Шегда А.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління : навч. посіб. / А.В. Шегда, М.В. Голованенко ; за ред. А.В. Шегди. – К. : Знання, 2008. – 271 с.

Щекин Д.М. Налоговые риски и тенденции развития налогового права / Д.М. Щекин ; под ред. С.Г. Пепеляева – М. : Статут, 2007. – С. 8.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-252-260

Copyright (c) 2016 Яна Вікторівна Лебедзевич, Тетяна Сергіївна Кузмінська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.