DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-219-226

ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Світлана Михайлівна Дячек, Юлія Олександрівна Легенчук

Анотація


Розглянуто суть індикаторів фінансової безпеки, сформовано підходи щодо визначення ряду індикаторів для подальшої оцінки рівня фінансової безпеки держави, досліджено американський досвід щодо оцінки рівня фінансової безпеки та запропоновано спосіб поєднання вітчизняного та зарубіжного досвіду. 


Ключові слова


фінансова безпека держави; індикатори фінансової безпеки держави; оцінка фінансової безпеки держави

Повний текст:

PDF

Посилання


Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : монографія / О.І. Барановський. – К. : КНЕУ, 2004. – 759 с. 2. Борщ Л.М. Вимірювання та оцінка фінансової безпеки, методичні підходи / Л.М. Борщ // Економіка ринкових відносин. – 2011. – № 8. – С. 123–130. 3. Ведута Е.Н. Государственные экономические стратегии / Е.Н. Ведута // Рос. экон. акад. – М., 1998. – 440 с. 4. Геэць В.М. Концепція економічної безпеки України / В.М. Геэць // Ін-т екон. прогнозування ; кер. проекту В.М. Геєць. – К. : Логос, 1999. – 56 с. 5. Глазьев С. Геноцид. Россия и новый мировой порядок. Стратегия экономического роста на пороге XXІ века / С.Глазьев. – М., 1997. 6. Деркач О.М. Науково-методичний підхід до комплексної оцінки фінансової безпеки держави / О.М. Деркач [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/VUABS/2012_1/32_02_03.pdf. 7. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення : монографія / М.М. Єрмошенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.disslib.org/upravlinnjaekonomichnojubezpekoju-pidpryyemnytstva. 8. Коваленко М.А. Глобалізація фінансових ринків: причини та наслідки / М.А. Коваленко, Н.Г. Рогальська // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2009. – Вип. 3(46). – С. 55–61. 9. Ластовченко І.В. Фінансові показники як основа механізму регулювання економіки / І.В. Ластовченко // Фінанси України. – 1998. – № 3. – С. 73–80. 10. Маслоу А. Мотивация и личность / А.Маслоу. – 3-е изд. ; пер. с англ. – Спб., 2008. – 352 с. 11. Матвійчук Л.О. Методика визначення рівня фінансової безпеки машинобудівних підприємств / Л.О. Матвійчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/ape/2011_5/APE-2011-05/109-114.pdf. 12. Макарюк О.В. Напрями забезпечення фінансової безпеки через регулювання інвестиційного ринку / О.В. Макарюк // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6 (96). – С. 38–42. 13. Медведкіна Є.О. Теоретико-методологічні засади забезпечення фінансової безпеки національних економік / Є.О. Медведкіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/prvs/2011_1/tom1/249.pdf. 14. Мельник А.Ф. Національна економіка: навч. посібн. / А.Ф. Мельник ; за ред. А.Ф. Мельник. – К. : Знання, 2011. – 463 с. 15. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня економічної безпеки України / за ред. С.І. Пирожкова. – К., НІПМБ, 2003. – 42 с. 16. Экономическая безопасность России : общий курс : учебник / под ред. В.К. Сенчагова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 815 с. 17. Соловйов В.І. Фінансова безпека як основоположний фактор незалежності держави / В.І. Соловйов // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. - № 3 (15). – С. 148. 18. Сухоруков А.І. Фінансова безпека держави : навч. посібн. / А.І. Сухоруков, О.Д. Ладюк. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 192 с. 19. Шевченко О.Ю. Теорія фінансової безпеки: інноваційні підходи / О.Ю. Шевченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Nvamu_ekon/ 2009_6/28.pdf. 20. Шлемко В.Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення: монографія / В.Т. Шлемко, І.Ф. Бінько . – К. : НІСД, 1997. – 144 с. 21. Фінанси : підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федорова – К. : Знання, 2008. – 611 с. 22. Country Financial Security Index: overview [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.countryfinancialsecurityindex.com/overview.php.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Світлана Михайлівна Дячек, Юлія Олександрівна Легенчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.