РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОРПОРАЦІЇ У БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ

Ірина Миколаївна Вигівська, Валентина Олександрівна Іваненко, Любов Ярославівна Шевченко

Анотація


Обґрунтовано інформаційне наповнення показників внутрішньої бухгалтерської звітності про ресурсний потенціал корпорації, що дозволяє отримати необхідну інформацію про ресурси корпорації.


Ключові слова


ресурсний потенціал; корпорація; бухгалтерська звітність; внутрішня звітність

Повний текст:

PDF

Посилання


Адамик О.В. Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку : організація та методика здійснення (на прикладі торгівельних підприємств Західного регіону України) [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 –бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – Тернопіль: ТАНГ, 2003. – 19 с. 2. Біла Л.М. Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 / Л.М. Біла. – Київ, 2005. – 17 с. 3. Бутинець Ф.Ф., Бондар В.П., Канурна З.Ф. Звітність підприємства: Навч. Посібник / Ф.Ф. Бутинець (ред.), Н.А.Остапюк (ред.). – 2 вид., перероб. І доп. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 427 с. 4. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в Україні. Міфологія. Частина 2. – Житомир: ЖДТУ, 2003 р. – 524с. 5. Буфатіна І.В. Інформаційні та методологічні засади формування і аналізу фінансових звітів підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / І.В. Буфатіна ; Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 2002. – 22с. 6. Буханець Д.Г. Облік та звітність в страхових компаніях (методологічні та організаційні аспекти): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Д.Г. Буханець; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2000. – 19 с. 7. Ганусич В.О. Мета складання, історичні умови формування та характерні ознаки бухгалтерського балансу як форми фінансової звітності // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 184: В 3 т. Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 466-478. 8. Герасименко О.С. Принципи консолідованої фінансової звітності // Становлення та розвиток обліку, контролю і аналізу в Україні: Тези доп. Міжнародної наукової конференції 16-17 березня 2006 р. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 64-68. 9. Герасименко О.С. Консолідована фінансова звітність // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи: Тези доповідей учасників IV Міжвузівської наукової конференції 28 березня 2006 р. – К.: Державна академія статистики, обліку і аудиту Держкомстату України, 2006. – С. 43- 45. 10. Жиглей В.І. Суспільство як основний користувач бухгалтерської інформації: досвід США / В.І. Жиглей // проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. / Серія: бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 1 (10) / відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 376 с. 11. Костирко Р.О. Інтегрована звітність – інструмент забезпечення сталого розвитку суспільства / Р.О. Костирко, Т.В. Ліснича // Економіка Менеджмент Підприємництво. – 2012. – № 24 (І). – С. 189-195. 12. Коробко О.М. Бухгалтерська фінансова звітність: методологія складання і практика використання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / О.М. Коробко. – Київ, 2003. – 23 с. 13. Лучко М.Р. Бухгалтерський облік в управлінні бізнесом: зарубіжний досвід [Текст] / Монографія // М.Р. Лучко. – К.: Облікінформ., 1997. – 144 с. 14. Нишенко Л.П. Державне регулювання як один із факторів впливу на удосконалення системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності // Науково-технічна інформація. – 2005. – № 4(26). – С. 31-33. 15. Нишенко Л.П. Основні концептуальні підходи гармонізації обліку та звітності // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2006. – Т. 4., № 215. – С. 1230-1236. 16. Онищенко В.П. Порівняльний аналіз концепцій консолідації фінансової звітності [Текст] / В П. Онищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 08(62). – С. 89-195. 17. Семенишена Н.В. Комунікативна та інформаційно-аналітична функції бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” / Н.В. Семенишена. – Київ, 2008. – 21 с. 18. Уманців Г.В., Лисенко О.В. Організаційно-методологічні засади консолідації фінансової звітності групи підприємств – К.: Світ бухгалтерського обліку. – 2001. – №2(8). – С. 43-49. 19. Уманців Г.В. Основи консолідації фінансової звітності // Бухгалтерія. – 2001. – № 4/1. – С. 27-33. 20. Уманців Г.В. Особливості організації та бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з об’єднанням акціонерних товариств // Світ бухгалтерського обліку, 2000. – № 6. – С. 14-18. 21. Хомин П.Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського і податкового обліку: [монографія]. / П.Я. Хомин. – Тернопіль, 2004. – 288 с. 22. Чижевська Л.В. Баланс та звітність як елементи методу бухгалтерського обліку / Л.В. Чижевська // Вісник ЖІТІ. – 2003. – № 18. – С. 118-124. 23. Янок Д.А. Облік та аудит фінансових результатів в умовах стандартизації звітності / Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Д.А. Янок; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. – К., 2005. – 22 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-9-22

Copyright (c) 2013 Ірина Миколаївна Вигівська, Валентина Олександрівна Іваненко, Любов Ярославівна Шевченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.