ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ”

Ірина Вікторівна Литвинчук, Рита Сергіївна Михалюк

Анотація


Досліджено та проаналізовано основні погляди вчених, пов’язані з визначенням сутності міжбюджетних відносин, бюджетного регулювання, розглянуто теоретичні засади функціонування міжбюджетних відносин в Україні.


Ключові слова


міжбюджетні відносини; бюджетне регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабій Н.В. Стан і проблеми міжбюджетних відносин в Україні / Н.В. Бабій. – К. : Наукові праці НДФІ. – 2008. – № 4. – С. 23. 2. Бондарук Т.Г. Щодо визначення місцевого самоврядування / Т.Г. Бондарук // Економіст. – 2006. – № 6. – 44 с. 3. Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua. 4. Волохова І.С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / І.С. Волохова. – Одеса : Атлант, 2010. – 234 с. 5. Воробьев Ю.Н. Межбюджетные отношения в Украине / Ю.Н. Воробьев, И.В. Усков. – Симферополь : Ариал, 2010. – 276 с. 6. Гапонюк М.А. Місцеві фінанси : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Славкова. – К. : КНЕУ, 2002. 7. Игудин А.Г. Межбюджетные отношения и реформа местного самоуправления / А.Г. Игудин // Финансы. – 2006. – № 7. – С. 34. 8. Ісмаїлов А.Б. Міжбюджетні відносини та напрями їх удосконалення / А.Б. Ісмаїлов // Фінанси України. – 2004. – № 6. – 27 с. 9. Кириленко О.П. Місцеві фінанси : підручник / за ред. О.П. Кириленко. – К. : Знання, 2006. – 677 с. 10. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України / В.І. Кравченко. – К. : Знання, КОО, 1999. – 487 с. 11. Легкоступ І.І. Стан та проблематика міжбюджетних відносин в Україні / І.І. Легкоступ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://arr.chnu.edu.ua/jspui/simplesearch. 12. Лилик О. Поняття та сутність міжбюджетних відносин / О.Лилик // Наукові праці НДФІ : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НДФІ, 2008. – № 1 (16). – С. 13–22. 13. Лук’яненко І. Системне моделювання показників бюджетної системи України. Принципи та інструменти : монографія / І.Лук’яненко. – К. : Києво-Могилянська академія, 2004. – 541 с. 14. Луніна І.О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин / І.О. Луніна. – К. : Наукова думка, 2006. – 432 с. 15. Опарін В.М. Бюджетна система : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В.М. Опарін, В.І. Малько, С.Я. Кондратюк. – К. : КНЕУ, 2000. – 17 с. 16. Павлюк К.В. Місцеві бюджети і міжбюджетні відносини / К.В. Павлюк // Фінанси України. – 1996. – № 6. – С. 24. 17. Пасічник Ю.В. Бюджетна система : навч. посіб. / Ю.В. Пасічник. – К. : Знання-Прес, 2006. – 607 с. 18. Слухай С. Міжбюджетні трансферти у постсоціалістичних країнах: від теорії до реалій : монографія / С.Слухай. – К. : АртЕк, 2002. – 288 с. 19. Сунцова О.О. Місцеві фінанси : навч. посіб. / О.О. Сунцова. – К. : ЦНЛ, 2005. – 383 с. 20. Тищенко О.М. Термінологічна сутність поняття “міжбюджетні відносини” / О.М. Тищенко, Н.Ю. Тимушева // Проблеми економіки. – 2012. – № 1. – 30 с. 21. Усков І.В. Бюджетне регулювання в умовах розвитку системи місцевих фінансів / І.В. Усков // Економіка і управління. – 2012. – № 3. – 63 с. 22. Чугунов І.Я. Бюджетна система як інструмент регулювання економічного розвитку : автореф. дис. … д-р економ. наук : спец. 08.04.01 “Фінанси, грошовий обіг і кредит” / І.Я. Чугунов. – К. : НАН України. Ін-т екон. прогнозування, 2003. – 37 с. 23. Швець В.Я. Концептуальні підходи до вдосконалення системи міжбюджетних відносин / В.Я. Швець // Фінанси України. – 2005. – № 3. – 23 с. 24. Юрій С.І. Казначейська система : підручник / С.І. Юрій, В.І. Стоян, М.Й. Мац. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 590 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-267-271

Copyright (c) 2013 Ірина Вікторівна Литвинчук, Рита Сергіївна Михалюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.