ГРОШОВО-КРЕДИТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ, ЗАГРОЗИ, ОЦІНКА

Світлана Михайлівна Дячек, Ольга Олегівна Панасюк

Анотація


В статті розглянуто поняття грошово-кредитної безпеки держави, проаналізовано показники та сучасний стан грошово-кредитної безпеки України, визначено найбільші загрози фінансовій безпеці в грошово-кредитній сфері та запропоновані заходи з підвищення її рівня.


Ключові слова


монетарна політика; грошово-кредитна безпека; загрози; індикатори стану безпеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Базилевич В. Макроекономіка / В.Базилевич, К.Базилевич, Л.Баластрик. – К. : Знання, 2008. – 743 с. 2. Барановський О.І. Фінансова безпека : монографія / О.І. Барановський. – К. : Київський національний торговельно-економічний університет, 2004. – 759 с. 3. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Словарь терминов и определений. – М. : МГФ “Знание”, 1999. – 368с. 4. Бурда М. Макроекономіка : Європейський контекст / М.Бурда, Ч.Виплош ; пер. з англ. – К. : Основи, 1998. – 682с. 5. Горбатюк Л.А. Підвищення рівня монетизації як важливий фактор макроекономічної стабільності України / Л.А. Горбатюк, М.І. Диба // Вісник КЕФ КНЕУ ім. В.Гетьмана. – 2011. – № 2. – С. 42–51. 6. Договір про Європейський Союз від 07.02.1992 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_029. 7. Закон України “Про національний банк України” № 679-ХІV від 20.05.1999 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-14. 8. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки : монографія / І.О. Лютий. – К. : Атіка, 1999. – 240 с. 9. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджена наказом Міністерства економіки України № 60 від 02.03.2007 р. [Електронний ресурс]. – Міністерство економіки України. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/control/publish/article?art_id=97980. 10. Мисак С.О. Фінансова політика / С.О. Мисак. – К., 2002. – 139 с. 11. Мікроекономіка і макроекономіка : підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти : в 2 ч. / С.Будаговська, О.Кілієвич, І.Луніна та ін. ; за заг. ред. С.Будаговської. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2003. – 517 с. 12. Нікіфоров П.О. Теорія та метрологія регулювання грошового обігу / П.О. Нікіфоров. – Чернівці : Вид-во “Рута”, 2002. – 240 с. 13. Ожегов С.И. Словарь русского язика / С.И. Ожегов ; под. ред. Н.Ю. Шведовой. – М. : Рус. яз., 1991. – 917 с. 14. Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік [Електронний ресурс]. – Рада Національного банку України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/ main.cgi?nreg=v0010500-12. 15. Основні показники соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/. 16. Офіційний сайт Статистичної служби Європейського союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://epp.eurostat.ec.europa.eu. 17. Плужніков І.О. Механізм узгодження бюджетної та грошово-кредитної політики держави / І.О. Плужніков // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – Т. 7. – Суми : ВП “Мрія–1” ЛТД, УАБС, 2003. – С. 84–91. 18. Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Г.О. Пухтаєвич. – К. : КНЕУ, 2003. – 148 с. 19. Статистичний бюлетень (електронне видання) за 2012 рік [Електронний ресурс]. – Національний банк України. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/files/ elbul_2012_xls_archiv.zip. 20. Сухоруков А.І. Проблеми фінансової безпеки України / А.І. Сухоруков – К. : НІПМБ, 2004. – 117 с. 21. Толковый словарь живого великорусского язика: в 4 т. / уклад. В.И. Даль – М. : Рус. язык, 1981. – Т. 1.– 896 с. 22. Хамініч С.Ю. Потенціал підприємства як складова управління його економічною безпекою / С.Ю. Хамініч, О.В. Марковський // Економіка підприємств та маркетинг. – 2009. – Вип. 3/1. – С. 91–97. 23. Экономическая безопасность России : Общий курс : учебник / под ред. В.К. Сенчагова. – 2-е изд. – М. : Дело, 2005. – 896 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-227-234

Copyright (c) 2013 Світлана Михайлівна Дячек, Ольга Олегівна Панасюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.