DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-175-182

ПОСТРАДЯНСЬКА ПРАКТИКА МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

Дмитро Петрович Мельничук

Анотація


Проаналізовано перші кроки модернізації суспільства у період пострадянського розвитку, з’ясовано сутність та наслідки ліберального курсу економічних реформ для системи формування та використання національного людського капіталу, охарактеризовано причини, які сповільнили розвиток сфери соціально-трудових відносин у незалежній Україні.


Ключові слова


людський капітал; економіка; модернізація суспільства; лібералізація; соціально-трудові відносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Мельничук Д.П. Модернізація суспільства: теоретичні аспекти та практичні суперечності / Д.П. Мельничук // Демографія та соціальна економіка. – К. : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – 2012. – № 1(17). – С. 23–31. 2. Мельничук Д.П. Теорія людського капіталу: зародження, еволюція ідей та дискусія про призначення / Д.П. Мельничук // Формування ринкової економіки : спец. вип. праця в ХХІ столітті : новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : зб. наук. праць : у 2 т. – Т. 2. – К. : КНЕУ, 2012. – С. 154–162. 3. Мельничук Д.П. Феномен людського капіталу: погляд крізь призму трудової теорії вартості / Д.П. Мельничук // Вісник Хмельницького національного університету / Економічні науки. – Хмельницький, 2011. – № 6. – Т. 4 (181). – С. 321–328. 4.Мельничук, Д. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО МІСЦЕ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО ТИПУ [Електронний ресурс] / Дмитро Мельничук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. – N 2(60). – Режим доступу : URL : http://ven.ztu.edu.ua/article/view/45792. 5. Альбер М. Капитализм против капитализма / М.Альбер ; пер. с франц. – СПб. : Экономическая школа, 1998. – 296 с. – (Этическая экономия: Исследования по этике, культуре и философии хозяйства; вып. 4). 6. Байєр А. Демонстрация зависти / А.Байер // Вокруг света (украинское издание). – 2012. – № 5 (2860). – С. 100–113. 7. Самуэльсон П. Экономика : в 2 т. / П.Самуэльсон. – М. : НПО “АЛГОН”, ВНИИСИ, 1992. – Т. 1. – 333 с. 8. Лагутін В.Д. Людина і економіка : Соціоекономіка : навч. посібник / В.Д. Лагутін. – К. : Просвіта, 1996. – 336 с. 9. Онікієнко В.В. Методологія дослідження проблем якості життя населення в контексті взаємодії соціального капіталу та інноваційної економіки / В.В. Онікієнко, Л.М. Ємельяненко // Зайнятість та ринок праці. – 2010. – Вип. 23. – С. 19–49. 10. Економічна енциклопедія : у 3 т. / відп. ред. С.В. Мочерний. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2001. – Т. 2. – 848 с. 11. История менеджмента : учеб. пособие / под. ред. Д.В. Валового. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 256 с. 12. Зингалес Л. Спасение капитализма от капиталистов. Скрытые силы финансовых рынков – создание богатства и расширение возможностей / Л.Зингалес, Р.Раджан. – М. : Институт комплексных стратегических исследований ТЕИС, 2004. – 492 с. 13. Дорогунцов С.І. Політична економія : науковий курс / С.І. Дорогунцов, О.П. Гош. – К. : Оріони, 2004. – 560 с. 14. Паппэ Я. Левый марш на африканских барабанах или книга по экономической теории, написанная сердцем / Я.Паппэ [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://institutiones.com/personalities/2045-kniga-po-ekonomicheskoj-teorii-napisanaya-serdcem.html. 15. Економічна енциклопедія : у 3 т. / відп. ред. С.В. Мочерний. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2000. – Т. 1. – 864 с. 16. Щедрина А.А. Человеческий капитал в условиях формирования общества, построенного на знаниях / А.А. Щедрина // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие : сб. науч. трудов : в 3 т. – Донецк : Ин-т экономики промышленности. – 2006. – Т. 2. – С. 182–190.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Дмитро Петрович Мельничук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.