ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ В ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ: ОЦІНКА ПІДХОДІВ

Володимир Георгійович Виговський

Анотація


В статті досліджено та узагальнено сучасні наукові підходи щодо визначення поняття “кредитоспроможність”, запропоновано власне визначення кредитоспроможності, обґрунтовано відмінність між поняттями “кредитоспроможність” та “платоспроможність”.


Ключові слова


кредитоспроможність; платоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання : монографія / А.О. Єпіфанов, Н.А. Дехтяр, Т.М. Мельник, та ін. ; за ред. А.О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 286 с. 2. Банківські операції : підручник / за ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав'янської. – К. : Знання, 2006. – 727 с. 3. Корецька Н.І. Кредитоспроможність: теоретико-концептуальні основи / Н.І. Корецька, Т.С. Давидюк // Економічні науки. – 2009. – № 6(24). – С. 134–141. 4. Бунге Н.Х. Теория кредита / Н.Х. Бунге. – М., 1852. 5. Агапова Т.Н. Кластеризация заемщиков с многомерными характеристиками / Т.Н. Агапова // Финансы и кредит. – 2004. – № 4 (142). – С. 12–15. 6. Бордюг В.В. Теоретичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника банку / В.В. Бордюг // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2008. – № 3. – С. 112–115. 7. Положення про порядок формування та використання резервів на покриття можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджене Постановою Національного Банку України № 279 від 06.07.2000 року / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12. 8. Головко А.Т. Система банківського менеджменту : навч. посібник / за ред. А.Т. Головко, В.І. Грушко, М.Д. Денисенко. – К. : ІНКОС, 2004. – 480 с. 9. Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – Львів : ДУ Львівська політехніка, 2002. – 116 с. 10. Банківський менеджмент : навч. посібн. / за ред. О.А. Кириченка. – К. : Знання-Прес, 2002. – 438 с. 11. Банковское дело : учебник / под ред. В.И. Колесникова. – 4-е изд., перероб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 464с. 12. Словник-посібник економічних термінів / О.М. Дрозд, В.В. Дубічинський, А.С. Д’яков та ін.; за ред. Т.Р. Кияка. – К. : Вид. Дім “КМ Academia”, 1997. – 264 с. 13. Фролов C.М. Банківська справа та основи митного регулювання в Україні: теорія і практика : навч. посібник / С.М. Фролов. – Суми : Університетська книга, 2004. – С. 94–102. 14. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа предприятия / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев. – М. : Юни-Глоб, 1992. – С. 35–46. 15. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку : навч. посібн. / Л.О. Примостка. – К. : КНЕУ, 1999. – 280 с. 16. Янишевська В.М. Анализ платежеспособности предприятий и организаций: Практическое руководство для государственных и иных предприятий / В.М. Янишевська, В.Т. Севру, Т.Е. Лукачер. – М. : ИНФРА-М, 1991. – С. 5–47. 17. Галасюк Вал. SGMCA – спрощений метод оцінки кредитоспроможності компаній на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку / Вал. Галасюк, Вік. Галасюк // Вісник НБУ. – 2006. – № 10 – С. 14–18. 18. Галасюк В.В. Оцінка кредитоспроможності позичальників: що оцінюємо? / В.В. Галасюк, В.В. Галасюк // Вісник Національного банку України (укр.). – 2001. – № 5. – С. 54–56. 19. Кочетков В.М. Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку: теоретико-методологічні аспекти / В.М. Кочетков. – К. : Київський національний економічний університет. – 2002. – 139 с. 20. Брітченко І. Оцінка кредитоспроможності емітента корпоративних облігацій / І.Брітченко, Р.Перепелиця // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 11. – С. 52–56. 21. Райсберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райсберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 2-е изд., испр. – М. : ИНФРАМ, 1998. – 479 с. 22. Завадський Й.С. Словник економічних термінів: менеджмент, маркетинг, підприємництво : навч.-метод. посібник / Й.С. Завадський, Г.В. Осовська, О.О. Юшкевич. – Житомир : ЖІТІ, 1999. – 444 с. 23. Прокопенко І.Ф. Основи банківської справи : навч. посібн. / І.Ф. Прокопенко, В.І. Ганін, В.В. Соляр, С.І. Маслов. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 410 с. 24. Борисов А.Б. Большой енциклопедический словарь / А.Б. Борисов. – М. : Книжный мир, 1999. – 895 с. 25. Петрук О.М. Банківські операції : навч. посібн. / О.М. Петрук, С.З. Мошенський, О.С. Новак. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 568 с. 26. Банківські операції : підручник / О.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін. – К. : КНСУ, 2002. – 476 с. 27. Операції комерційних банків / Р.Котовська, Г.Табачук, Л.Грудзевич та ін. – 3-тє вид. – Львів : ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с. 28. Финансово-экономический словарь / под ред. М.Г. Назарова. – М. : АО “Финстатинформ”, 1995. – 224 с. 29. Сахарова М.О. К вопросу о кредитоспособности предприятий / М.О. Сахарова // Деньги и кредит. – 1989. – № 3. – С. 19–26 30. Хрестинин В.В. Финансовое состояние как фактор кредитоспособности предприятия / В.В. Хрестинин // Вестник Московского университета / Серия 6 : Экономика. – 2006. – № 6. – С. 3–24. 31. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 496 с. 32. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / Р.С. Дякова, А.В. Бохан, В.М. Горбаль та ін. – К. : Міжнародна економічна фундація, 2002. – 704 с. 33. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджене Постановою Правління НБУ № 368 від 28.08. 2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01. 34. Рекомендації НБУ щодо оцінки комерційними банками кредитоспроможності та фінансової стабільності позичальника № 23011/79 від 02.06.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1_79500-94. 35. Методичні рекомендації з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств, затверджено Центральною спілкою споживчих товариств в Україні від 28.07.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/main/?doc.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-2(64)-206-213

Copyright (c) 2013 Володимир Георгійович Виговський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.