№ 4(66) (2013)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ PDF
Сергій Володимирович Бардаш 3-9
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОРПОРАЦІЙ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Валентина Олександрівна Іваненко, Любов Ярославівна Шевченко 10-29
СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ОПЕРАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ: ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ PDF
Дмитро Олександрович Грицишен, Олена Вікторівна Кузнєцова 30-39
СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов, Сергій Вікторович Тарасенко 40-50
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ ДОГОВІРНОГО ПРОЦЕСУ ЩОДО ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ PDF
Ігор Віталійович Клименко, Світлана Петрівна Ніколаєва 51-65
ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ КРОСКАТЕГОРІЙНОГО АНАЛІЗУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Світлана Олександрівна Кузнецова 66-73
СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ МІСЦЕ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Олена Адамівна Лаговська, Галина Володимирівна Берляк 74-81
АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ PDF
Олексій Володимирович Лисенок, Олександр Михайлович Петрук 82-89
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗПОДІЛУ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ВАРТОСТІ НЕСПОЖИВНОГО МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА PDF
Юлія Юзефівна Мороз 90-96
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ОСНОВІ «ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ» PDF
Ольга Сергіївна Полікарпова 97-100
ВНУТРІШНЯ ЗВІТНІСТЬ ЦЕНТРІВ ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Наталія Олександрівна Руденко 101-109
ОБЛІК СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ В ПОЛЬЩІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ PDF
Вікторія Вікторівна Свіцельська, Ігор Борисович Черкаський 110-116
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Марина Миколаївна Танасієва 117-125
АНАЛІЗ ІНСТИТУЦІЙНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Анатолієвна Юхименко-Назарук 126-131

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ЗЕМЛЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ПРОДУКТ, ОБ’ЄКТ ОРЕНДИ ТА МОЖЛИВИЙ ЕКВІВАЛЕНТ ОБМІНУ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ МОЖЕ ПОСИЛИТИ ЕКОНОМІЧНІ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ В ЄС PDF
Богдан Миколайович Андрушків, Наталія Богданівна Кирич, Ольга Богданівна Погайдак, Лілія Миколаївна Мельник, Галина Миколаївна Тарасюк 132-145
АНТИКРИЗОВИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА PDF
Наталія Георгіївна Виговська, Андрій Юрійович Полчанов 146-154
СУЧАСНИЙ СТАН СПЛАТИ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ PDF
Олена Миколаївна Воронкова 155-161
ЗМІНА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ PDF
Ірина Іванівна Д'яконова 162-169
СЕМАНТИКА ПОНЯТТЯ «ПОХІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ» PDF
Юлія Василівна Єльнікова 170-175
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Лілія Анатоліївна Заводовська 176-181
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАЧЕНИХ РОКІВ ЗДОРОВОГО ЖИТТЯ ВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ PDF
Олена Іванівна Колодяжна 182-186
АНАЛІЗ ПРОСТОРОВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИЗМУ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Інна Ванадієвна Левицька 187-198
КИЇВСЬКА ТОВАРНО-ФОНДОВА БІРЖА: ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В ХIХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Сергій Захарович Мошенський 199-209

ЕКОНОМІКА

ЗАВДАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА КОМУНАЛЬНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ЇЇ ДЕКОМПОЗИЦІЯ PDF
Володимир Анатолійович Давиденко 210-214
ІНСТИТУЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
Сергій Іванович Тодорюк 215-219
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ НА ЗАСАДАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА PDF
Вікторія Василівна Шиманська 220-227
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ МЕХАНІЗМІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ В ПРОСТОРОВІЙ ПРОЕКЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Борис Олегович Язлюк 228-235