DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-4(66)-90-96

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗПОДІЛУ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ВАРТОСТІ НЕСПОЖИВНОГО МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА

Юлія Юзефівна Мороз

Анотація


Розглянуто основні проблеми амортизаційної політики підприємства щодо розподілу амортизаційної вартості неспоживного майна, його зносу і формування витрат та визначено можливі шляхи їх вирішення. 


Ключові слова


фінансовий облік; управління; амортизація; знос; амортизаційна вартість; управлінський облік; податки; виробнича собівартість

Повний текст:

PDF

Посилання


Основні засоби України за 2000–2010 роки : статистичний бюлетень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. 2. Сочнев А.К. К критике законопроекта «Об обороте основного капитала». Кто же прав? / А.К. Сочнев [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//www.bankir.ru. 3. Борисенко М.А. Обгрунтування амортизаційної політики підприємства в умовах її лібералізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / М.А. Борисенко. – Х. : Харк. нац. екон. ун-т, 2004. – 19 с. 4. Виговська Н.Г. Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, перспективи (на прикладі підприємств м. Житомира та Житомирської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Н.Г. Виговська. – К. : Київ. нац. екон. ун-т, 1999. – 20 с. 5. Городянська Л.В. Облік і аналіз нарахування та використання амортизації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Л.В. Городянська. – К. : Київ. нац. екон. ун-т, 2005. – 19 с. 6. Євтушенко С.М. Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / С.М. Євтушенко. – К. : Нац. наук. центр «Ін-т аграр. Економіки» УААН, 2004. – 22 с. 7. Ошмарін Я.В. Облікове забезпечення амортизаційної політики підприємств АПК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Я.В. Ошмарін. – К. : Нац. аграр. ун-т, 2008. – 20 с. 8. Хома С.В. Облік і аналіз амортизації основних засобів на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / С.В. Хома. – Тернопіль : Терноп. нац. екон. ун-т, 2008. – 20 с. 9. Авраменко О.І. Проблеми організації обліку амортизації основних засобів в бухгалтерському і податковому обліку / О.І. Авраменко, Є.В. Романенко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Економічні науки. – 2011. – Вип. IIІ (43) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchtei/2011_3/NV-2011-V3_63.pdf. 10. Білинська Н.Є. Інформаційні можливості позабалансового обліку амортизації та напрямки їх розширення / Н.Є. Білинська // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. пр. – 2010. – Вип. 20.2. – С. 136–141. 11. Кундеус О.М. Нарахування амортизації згідно нового Податкового кодексу України / О.М. Кундеус // Всеукраїнський науково-виробничий журнал / Інноваційна економіка. – № 7. – 2011. – С. 120–127. 12. Мех Я.В. Проблеми обліку амортизації в Україні та шляхи подолання / Я.В. Мех, Н.І. Федоронько // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – 2009. – № 3. – С. 111–114. 13. Рунчева Н.В. Облік амортизації в Україні / Н.В. Рунчева // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2009. – № 3 (7). – С. 104–108. 14. Скирпан О.П. Особливості нарахування амортизації на сільськогосподарських підприємствах в системі бухгалтерського обліку / О.П. Скирпан // Всеукраїнський науково-виробничий журнал / Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 123–128. 15. Щирська О.В. Питання обліку амортизації в різних літературних джерелах / О.В. Щирська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. пр. – Вип. 3 (21). – Ч. ІІ. – 2011. С. 410–415. 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби»: наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. за № 92 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00. 17. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF5H901V.html. 18. Luts F. The theory of investment of the firm / F.Luts. – Princeton University Press, 1954.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Юлія Юзефівна Мороз

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.