DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-4(66)-110-116

ОБЛІК СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ В ПОЛЬЩІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Вікторія Вікторівна Свіцельська, Ігор Борисович Черкаський

Анотація


Досліджено законодавчі документи Польщі щодо обліку справедливої вартості.
Здійснено порівняння норм українського, польського та міжнародного законодавства
в частин
і регулювання обліку справедливої вартості. Визначено ряд проблемних питань обліку справедливої вартості в Польщі.


Ключові слова


справедлива вартість; оцінка; Міжнародні стандарти фінансової звітності

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” від 16.07.99 р. № 996-ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14. 2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 “Основні засоби” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408. 3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 “Дохід” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408. 4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 “Нематеріальні активи” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408. 5. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 40 “Інвестиційна нерухомість” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408. 6. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 “Сільське господарство” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408. 7. Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 “Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408. 8. Міжнародний стандарт фінансової звітності 13 “Оцінка справедливої вартості” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408. 9. Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 “Об’єдання підприємств” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408. 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об’єдання підприємств”, затверджене Наказом Міністерства фінансів України № 163 від 07.07.99 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99. 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Справедлива вартість”, затверджене Наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00. 12. Gmytrasiewicz M. Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej / M. Gmytrasiewicz . – W : Rachunkowośćwczoraj, dziś, jutro. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, 2007. – S. 139. 13. Hasik W. Dylematy ustalenia wartości godziwej, [w:] Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej, pod red. M. Kwiecień, PN AE Wrocław, 2007 nr 115. 14. Mazur A.: Stosowanie wartości godziwej w Polsce – wyniki bada. Zeszyty Teoretyczne Rachunko-wości, tom 49 (105). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, 2009. – S. 145–167. 15. Raciski A. Konsolidacja sprawozdań finansowych / A.Raciski. Polska Akademia Rachunkowości S.A. – Warszawa, 2008. – S. 70–71. 16. Rówiska M.: Wartośćgodziwa w rachunkowości finansowej i osłonowej w zakresie instrumentów finansowych.Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2011. – S. 39. 17. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://isap.sejm.gov.pl.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Вікторія Вікторівна Свіцельська, Ігор Борисович Черкаський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.