ЗЕМЛЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ПРОДУКТ, ОБ’ЄКТ ОРЕНДИ ТА МОЖЛИВИЙ ЕКВІВАЛЕНТ ОБМІНУ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ МОЖЕ ПОСИЛИТИ ЕКОНОМІЧНІ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ В ЄС

Богдан Миколайович Андрушків, Наталія Богданівна Кирич, Ольга Богданівна Погайдак, Лілія Миколаївна Мельник, Галина Миколаївна Тарасюк

Анотація


 

Розкрито широкі можливості використання землі як чинника та ресурсу забезпечення стабільності функціонування не лише переробних підприємств, а й господарської та фінансової стабільності функціонування національної економіки загалом і на цій основі досягнення сталого розвитку суспільства.

Виявлено  причини виникнення застійних явищ у реформуванні аграрного сектора економіки, техніко-економічні чинники  впливу  на організаційне забезпечення ефективного використання наявних засобів, трудових, матеріальних, цінових, фінансових ресурсів у цій сфері  суспільного виробництва.

Здійснено розробку заходів з формування принципів керування ними,   систематизовано критерії та визначено  показники господарсько-фінансової стійкості аграрних формувань та  підприємств. Визначено вплив державної політики на розвиток реформ у сільському господарстві. Дано пропозиції з удосконалення системи економічних методів управління техніко-економічними факторами на різних рівнях управління. 


Ключові слова


агропромисловий комплекс; земля; ресурс; переробна промисловість; чинники; ЄС

Повний текст:

PDF

Посилання


Ресурсономіка: теоретичні та прикладні аспекти / Б.М. Андрушків, Ю.Я. Вовк, І.П. Вовк та ін. – Тернопіль : Терно-граф, 2012. – 456 с. 2. Інноваційні підходи до раціонального і ефективного використання природніх ресурсів / Б.М. Андрушків, Ю.Я. Вовк, В.А. Паляниця та ін. // Інноваційна економіка, 2012. – № 1. – С. 13–18. 3. Балашова Р.І. Оцінка ефективності діяльності підприємств нових форм господарювання на основі показників ресурсозбереження : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Р.І. Балашова. – Донецьк : Ін-т економіки промисловості НАН України, 1999. – 16 с. 4. Вовк Ю. Вплив факторів ресурсоємності продукції на ефективність виробництва в машинобудівній галузі / Ю.Вовк, О.Погайдак : збір. тез XV наукової конференції ТНТУ ім. Івана Пулюя. 5. Вовк Ю. Підходи до визначення поняття «раціональність» у системі використання ресурсів / Ю.Вовк, Б.Андрушків // Матеріали Регіональної науково-практичної конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя // секція: стратегічні аспекти інноваційного розвитку, 19 травня 2011 р. : збір. тез доповідей «Інноваційні підходи в управлінні навчально-науково-виробничими системами в умовах суспільних та інституційних трансформацій». – Тернопіль : ТНТУ, 2011. – С. 77–78. 6. Вовк Ю. Організаційно-економічний механізм управління раціональним використанням ресурсів / Ю.Вовк // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 1 (4) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11vyyrvr.pd. 7. Экономика ресурсосбережения / под ред. А.М. Невелева. – К. : Наук. думка, 1989. – 248 с. 8. Мазін Ю.О. Економічні основи управління інноваційною ресурсозберігаючою політикою в машинобудуванні / Ю.О. Мазін. – Суми : СДУ, 2005. – 222с. 9. Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження / С.В. Мочерний. – Львів : Світ, 2001. – 415 с. 10. Методика проведення секторного аналізу економіки № 22–27/20 від 12.07.93 р. 11. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 37883 від 11.04.2011 / Ресурсономіка – новітня наука в системі виживання людства // Андрушків Б.Н., Кирич Н.Б., Стойко І.І. та ін. 12. Meadows D.H. The Limits to Growth / D.H. Meadows et al. – New York, Potomac Associates, 1972. 13. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.clubofrome.org.ua/arkh-v/dopov-d-na-m-zhnarodnomu-sem-nar.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-4(66)-132-145

Copyright (c) 2013 Богдан Миколайович Андрушків, Наталія Богданівна Кирич, Ольга Богданівна Погайдак, Лілія Миколаївна Мельник, Галина Миколаївна Тарасюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.