АНТИКРИЗОВИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА

Наталія Георгіївна Виговська, Андрій Юрійович Полчанов

Анотація


Стаття присвячена дослідженню теоретичних та методологічних основ антикризового фінансового контролінгу підприємств.

Питання контролінгу розглядалося в працях багатьох дослідників, проте роль фінансового контролінгу в забезпеченні платоспроможності підприємства в сучасних ринкових умовах є недостатньо дослідженою.

За результатами проведеного аналізу авторами визначено фактори кризи фінансового стану та чинників негативних тенденцій у діяльності українських підприємств. Розглянуто найбільші банкрутства в Україні протягом 2012 р.

Виявлено залежність між станом корпоративного управління та рівнем банкрутств. Досліджено суть, особливості та визначено економічний зміст антикризового фінансового контролінгу. Запропоновано впровадження систем антикризового контролінгу на великих та середніх підприємствах, які для підтримання своєї конкурентоспроможності шукають нові джерела фінансування.


Ключові слова


банкрутство; контролінг; криза; фінанси

Повний текст:

PDF

Посилання


Анташов В.А. Экономический советник менеджера : уч.-пр. пособие / В.А. Анташов, Г.В. Уварова. – Мн. : Финансы, учет, аудит, 1996. – 320 с.

Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом / В.Г. Афанасьев. – М. : Политиздат, 1977. – 382 с.

Бурцев В. О системе государственного, аудиторского и внутреннего финансового контроля организаций / В.Бурцев // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2000. – № 7. – С. 42–44.

Вознесенский Э.А. Финансовый контроль в СССР / Э.А. Вознесенский. – М. : Юридическая литература, 1973. – 68 с.

Елисеев В.А. Управление всесоюзным промышленным объединением / В.А. Елисеев. – Киев ; Донецк : Вища школа, 1976. – 128 с.

Івахненков С.В. Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології / С.В. Івахненков, О.В. Мелих. – К. : Знання, 2009. – 319 с.

Финансы фирмы : учебник / А.М. Ковалева, М.Г. Лапуста, Л.Г. Скамий. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 416 с.

Козырин А.Н. Финансовый контроль / А.Н. Козырин ; под ред. проф. О.Н. Горбуновой. – М. : Юрист, 1996. – 48 с.

«Коллеги» «АэроСвита»: 10 крупнейших банкротств 2012 года. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forbes.ua/business/1345554-kollegi-aerosvita-10-krupnejshih-bankrotstv-2012-goda.

Кочерин Е.А. Контроль в системе управления социалистическим производством / Е.А. Кочерин. – М. : Экономика, 1982. – 216 с.

Львова О.А. Банкротство в системе рыночных отношений : автореф. дис. ... д.э.н. по спец. : 08.00.01 «Экономическа теория» / О.А. Львова. – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – М., 2012. – 30 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.spa.msu.ru.

Манн Р. Контроллинг для начинающих / Р.Манн, Э.Майер. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 96 с.

Манойленко О.В. Антикризове управління у корпоративному секторі економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : за спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / О.В. Манойленко. – Х. : Н.-д. центр індустр. пробл. розв. НАН України. — 2010. — 35 с.

Мін’юст провів аналіз підприємств-банкрутів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/news/43722.

Ореховский П.А. Контроллинг : учеб. пособие / П.А.Ореховский. – Обнинск : МАСЗ, 2000. – 187 с.

Погосян Н.Д. Счетная палата Российской Федерации / Н.Д. Погосян. – М. : Юристъ, 1998. – 302 с.

Пушкар М.С. Контролінг : монографія / М.С. Пушкар.– Тернопіль, 1997. – 146 с.

Річна звітність НКЦПФР за 2012 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1370875350. pdf.

Рудик О.Р. Антикризове управління фінансовою стійкістю суб’єктів господарювання в економіці України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : за спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / О.Р. Рудик. – Л. : Львів. нац. унів. ім. І.Франка, 2010. — 20 с.

Смирнов С.А. Контроллинг : учеб.-практ. пособие / С.А. Смирнов. – М. : МЭСИ, 1999. – 196 с.

Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємства : навч. посібник / О.О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2004. – 412 с.

Химичева Н.И. Финансовое право : учебник / Н.И. Химичева. – М. : БЕК, 1995. – 230 с.

Хорвард П. Реализация стратегии на основе Ваlanced Scorecard / П.Хорвард // Материалы Второй Международной конференции «Контроллинг в Украине: внедрение системы управленческого учета и контроллинга», 16–17 апреля 2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://balanced-scorecard.ru/.

Шохин С.О. Проблемы и перспективы развития финансового контроля в Российской Федерации / С.О.Шохин. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 352 с.

Allianz Risk Barometer 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://assets.knowledge.allianz.com/downloads/agcs_risk_barometer_business_2013.pdf.

Paying Taxes 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pwc.com/en_UA/ua/survey/assets/paying_taxes_2013.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-4(66)-146-154

Copyright (c) 2016 Наталія Георгіївна Виговська, Андрій Юрійович Полчанов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.