СЕМАНТИКА ПОНЯТТЯ «ПОХІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ»

Юлія Василівна Єльнікова

Анотація


Здійснено аналіз підходів до трактування поняття «похідний фінансовий інструмент», узагальнення яких дозволило розробити власне визначення даної дефініції. Проведене дослідження дозволило виділити характерні ознаки похідних фінансових інструментів та виокремити основні їх функції.


Ключові слова


похідний фінансовий інструмент; ознаки похідних фінансових інструментів; функції похідних фінансових інструментів

Повний текст:

PDF

Посилання


Галанов В.А. Производные финансовые инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы / В.А. Галанов. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 464 с. 2. Глущенко А.С. Розкриття поняття «похідні фінансові інструменти» через узагальнення найбільш виражених їх властивостей та виконуваних функцій / А.С. Глущенко, Д.М. Борисенко // Вісник Харківського національного університету. – 2008. – № 802 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/natural/ vkhnu/Ekon/802/08gbdroz. pdf. 3. Гордон В.Б. Ринок похідних фінансових інструментів та перспективи його розвитку в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг i кредит» / Віталій Борисович Гордон. – К., 2005. – 20 с. 4. Гоффе В.В. Ринок деривативів: зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг i кредит» / Валерія Вікторівна Гоффе. – К., 2005. – 24 с. 5. Деривативы. Курс для начинающих ; пер. с англ., ред. В.Ионов. – М. : Альпина Паблишер, 2002. – 208 с. 6. Еш С.М. Фінансовий ринок : навч. посібик / С.М. Еш. – К. : Центр учбової літератури, Е 96. – 2009. – 528 с. 7. Зарипов И.А. Операции с производными: инструменты страхования рыночных рисков и спекулятивной игры / И.А. Зарипов, А.В. Петров // Международные банковские операции. – 2005. – № 5. – С. 82–86. 8. Колб Р.У. Финансовые деривативы / Р.У. Колб. – 2-е изд. – М. : Филинъ, 1997. – 360 с. 9. Маслова С.О. Фінансовий ринок : навч. посібник / С.О. Маслова, О.А. Опалов. – 3-е вид., випр. – К. : Каравела, 2004. – 344 с. 10. Нull John С. Options, Futures&OtherDerivatives / John С. Нull. – Prentice НаllInc., 2009. – 814 р. 11. Найман Э.Л. Малая энциклопедия трейдера / Э.Л. Найман. – М. : АльпинаБизнес Букс, 2006. – 403 с. 12. Біржова діяльність / Т.В. Пепа, Т.І. Пiшенiна, В.В. Лавринович. – К. : Лiра-К, 2009. – 540 с. 13. Покровская О.С. Дериватив: рисковый инструмент передачи риска / О.С. Покровская // Финансы и кредит. – 2008. – № 23. – С. 36–47. 14. Примостка Л.О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти : монографія / Л.О. Примостка. – К. : КНЕУ, 2001. – 263 c. 15. Ринок фінансових послуг / І.Б. Хома и др. // Мін-во освіти i науки України. – Львів : Львівська політехніка, 2005. – 248 с. 16. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок / О.Ю. Смолянська – К. : ЦНЛ, 2005. – 384 с. 17. Сохацька О.М. Ф’ючерсні ринки: глобальні тенденції та становлення в Україні : автореф. дис. ... докт. екон. наук : 08.05.01 / Олена Миколаївна Сохацька. – Тернопіль, 2003. – 38 с. 18. Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарне инструменты / А.Б. Фельдман. – М. : Экономика, 2008. – 472с. 19. Головченко В.В. Юридична термінологія / В.В. Головченко, В.С. Ковальський. – К. : Юрінком Інтер, 1998.– 224 с. 20. Крамаренко Я.Ю. Валютні деривативи: сутність, класифікація, призначення / Я.Ю. Крамаренко // Економіст.– 2000. – № 10. – С. 44–47. 21. Безп’ятов А.В. Розвиток похідних фінансових інструментів у країнах з перехідною економікою : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Андрiй Валерiйович Безп’ятов. – К., 2004. – 18 с. 22. Киселев М.В. Функции деривативов / М.В. Киселев // Финансы и кредит. – 2008. – № 3. – С. 45–50. 23. Дарушин Н. Теоретические основы функционирования срочного рынка и егосоциально-экономическая роль / Н.Дарушин // Рынок ценных бумаг. – 2003. – № 4. – С. 68–73. 24. Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал / Дж.Р. Хикс ; пер. с англ., общ. ред. и вступ. ст. Р.М. Энтова. – М. : Прогресс, Универс, 1993. – 488 c. 25. Похідні інструменти: поняття, види та значення. Ф’ючерсні контракти. Опціонні контракти : підручник / А.А. Пересада, О.Г. Шевченко, Ю.М. Коваленко та ін. // Портфельне інвестування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://slv.com.ua/book/82/5825.html. 26. В.Т. Мусатов США: биржа и экономика : монография / В.Т. Мусатов ; отв. ред. Ю.И. Бобраков ; Институт Соединенных Штатов Америки и Канады АН СССР. – М. : Наука, 1985. – 224 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-4(66)-170-175

Copyright (c) 2013 Юлія Василівна Єльнікова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.