ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ НА ЗАСАДАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Вікторія Василівна Шиманська

Анотація


Розглянуто основний понятійно-категоріальний апарат, що розкриває сутність понять «механізм», «економічний механізм», «організаційно-економічний механізм». Розкрито особливості формування організаційно-економічного механізму туристичного комплексу. Запропоновано здійснювати впровадження та реалізацію організаційно-економічного механізму через систему державно-приватного партнерства. 


Ключові слова


туристичний комплекс; організаційно-економічний механізм; державно-приватне партнерство

Повний текст:

PDF

Посилання


Хозяйственный механізм предприятия в нових экономических условиях / З.А. Арабянц, Л.В. Берг, В.Г. Удодов. – Краснодар : Кн. изд-во, 1991. – 303 с. 2. Белая И.П. Концептуальная модель организационно-экономического механизма управления гибкостью производственных систем / И.П. Белая, П.В Егоров // Вісник Донецького університету / Серія В: Економіка і право. — Донецьк : ДонНУ, 2004. — № 2. — С. 7–16. 3. Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство в России: проблемы становления / В.Г. Варнавский // Отечественные записки. — 2004. — № 6. — С. 21–26. 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К. : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. 5. Воєводін С.О. Экономический механізм управления промышленным производством. Методика и практика организации / С.О. Воєводін. – К. : Вища школа, 1991. – 159 с. 6. Внутрішній економічний механізм підприємства : навч. посібник / М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова, О.С. Коцюба ; за ред. М.Г. Грещака. – К. : КНЕУ, 2001. – 228 с. 7. Государственно-частное партнёрство: теория и практика / В.Г. Варнавский, А.В. Клименко, А.В. Королёв и др. — М. : Изд-ский дом Государственного ун-та Высшей школы экономики, 2010. — 287 с. 8. Данилишин Б.М. Екологічна складова політики сталого розвитку : монографія / Б.М. Данилишин. – Донецьк : Юго-Восток, ЛТД, 2008. – 256 с. 9. Довідник Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ppi.worldbank.org/resources/ppi_glossary.asp x#management. 10. Досвід та перспективи впровадження державно-приватних партнерств в Україні та за кордоном / Б.Винницький, М.Лендьєл, Б.Онищук та ін. — К. : «К.І.С.», 2008. — 146 с. 11. Завадський Й.С. Управління сільськогосподарським виробництвом у системі АПК : підручник / Й.С. Завадський. – К. : Вища школа, 1992. – 367 с. 12. Закон України «Про державно-приватне партнерство» – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010. – № 40. – 524 с. 13. Закон України «Про туризм» у редакції від 18.11.2003 № 1282-ІУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр. 14. Теория экономических механизмов (Нобелевская премия по экономике 2007 г.) / С.Измайлов, К.Сонин, М.Юдкевич // Вопросы экономики. – 2008. – № 1. – С. 5–27. 15. Козаченко Г.В. Організаційно-економічний механізм як інструмент управління підприємством / Г.В. Козаченко // Економіка. Менеджмент. Підприємство. — 2003. — № 11. 16. Кравців В.С. Екологічна безпека як об’єкт регіональної політики / В.С. Кравців // Регіональна економіка. – 1999. – № 1. – С. 124–134. 17. Організаційно-економічний механізм ефективного ведення садівництва в аграрних підприємствах регіону : монографія / В.С. Кушнірук, О.Ю. Єрмаков, О.В. Шебаніна ; за ред. проф. О.Ю. Єрмакова. — Миколаїв : МДАУ, 2009. — 232 с. 18. Лузан Ю.П. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку агропромислового виробництва України: теоретично–методологічний аспект / Ю.П. Лузан // Економіка АПК. – 2011. – № 2. – С. 3–12. 19. Моргачов І. Організаційно-економічний механізм управління ефективною діяльністю проектних організацій / І.Моргачов // Схід. — 2006. — № 5. 20. Садеков А.А. Управление предприятием в условиях кризиса : монографія / А.А.Садеков, В.В. Цурик. – Донецк : ДонГУЭТ, 2006. – 178 с. 21. Хлобистов Є.В. Фінансові механізми екологічної політики / Є.В. Хлобистов // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : наук. журнал – Вип. 3–4 ; голов. ред. О.П. Степанов. – К. : НАНУ, 2004. – С. 744–752.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-4(66)-220-227

Copyright (c) 2013 Вікторія Василівна Шиманська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.