DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-4(66)-10-29

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОРПОРАЦІЙ

Ірина Миколаївна Вигівська, Валентина Олександрівна Іваненко, Любов Ярославівна Шевченко

Анотація


Обґрунтовано комплексний підхід до методичного забезпечення аналізу ресурсного потенціалу корпорації, який дозволить підвищити можливості управління щодо оптимізації обсягів надходження і вибуття відповідних ресурсів та визначення резервів покращення ефективності їх використання.


Ключові слова


аналіз; бізнес-одиниця; ефективність використання; корпорація; ресурси; ресурсний потенціал

Повний текст:

PDF

Посилання


Алтухова Н. Методика оцінки ефективності конфігурації виробничого кластеру на основі таксонометрічного методу / Н.Алтухова // Галицький економічний вісник. –№ 3 (32). – 2011. – С. 122–130. 2. Анализ финансовой отчетности : учебник / под ред. М.А. Вахрушиной, Н.С. Пласковой. – М. : Вузовский учебник, 2007. – 367 с. 3. Андерсон Т. Введение в многомерный статистический анализ. – М. : Физмат, 1963. – 500 с. 4. Финансовый анализ : учебн. пособие / В.Р. Банк, С.В. Банк, Л.В. Тараскнна. – М. : ТК Велби : Проспект, 2006. – 344 с. 5. Дружинин Н.К. Математическая статистика в экономике / Н.К. Дружинин. – М. : Статистика, 1971. – 264с. 6. Елисеева И.И. Общая теория статистики: учебник / И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 656 с. 7. Єгоршин О.О. Методи багатовимірного статистичного аналізу : навч. посіб. / О.О. Єгоршин, А.М. Зосімов, В.С. Пономаренко. – К. : ІЗМН, 1998. – 208 с. 8. Іпполітова І.Я. Формування узагальнюючого показника оцінки ефективності використання ресурсів підприємства / І.Я. Іпполітова // Науковий журнал Харківського національного економічного університету / Економіка розвитку. –№ 1 (45). – 2008. – 116 с. – С. 87–89. 9. Касьяненко Т.М. Методологія ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства / Т.М. Касьяненко // Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер. (29–30 червня 2010 р.) ; відп. ред. З.В. Герасимчук. – Луцьк : РВВ Луцького національно-технічного університету, 2010. – 260 с. 10. Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика для инженеров и научных работников / А.И. Кобзарь. – М. : ФИЗМАТ ЛИТ, 2006. – 816 с. 11. Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебн. пособ. / В.В. Ковалев, О.Н. Волкова.– М. : ТК Велби ; Проспект, 2005. – С. 59–72. 12. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 560 с. 13. Литвин Б.М. Фінансовий аналіз : навч. посібник / Б.М. Литвин, М.В. Стельмах. – К. : Хай_Тек Прес, 2008. – 336 с. 14. Ліпич О.М. Ефективність виробничо-ресурсного потенціалу підприємства: фактори впливу та критерії оцінки / О.М. Ліпич // Науковий вісник НЛТУУ. – Вип. 15.5. – 2005.– С. 356–364. 15. Лотов А.В. Введение в экономико-математическое моделирование / А.В. Лотов. – М. : Наука, 1984. – 356 с. 16. Любушин Н.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учебн. пособие / Н.П. Любушин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 448 с. 17. Теория статистики : учеб.-метод. комплекс / В.Г. Манашкин, Р.А. Шмойлова, Н.А. Садовников и др. – М. : Изд. центр «ЕАОИ», 2008. – 296 с. 18. Мних Є.В. Економічний аналіз : підручник / Є.В. Мних.– К. : Знання, 2011. – 630 с. 19. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности : учебник / А.И. Харламов, О.Э. Башина, В.Т. Бабурин и др. ; под ред. А.А. Спирина, О.Э. Башиной. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 296 с. 20. Опря А.Т. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань) : навч. посібник / А.Т. Опря. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 448 с. 21. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях. Методы таксономии и факторного анализа / В.Плюта. – М. : Статистика, 1980. – 152 с. 22. Сабадирьова А.Л. Стратегія розвитку потенціалу промислового підприємства / А.Л. Сабадирьова, О.В. Обнявко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://joomla.spkneu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=161:sabad2&catid=43:tezy2011section2&Itemid=113. 23. Статистика : підручник / А.В. Головач, А.М. Єріна, О.В. Козирєв та ін. ; за ред. А.В. Головача, А.М. Єріної, О.В. Козирєва. – К. : Вища школа, 1993. – 623 с. 24. Талах В.І. Ефективність використання ресурсного потенціалу підприємства: методика та практика аналізу : монографія / В.І. Талах, Т.А. Талах. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. – 156 с. 25. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности / А.Д. Шеремет. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 415с. 26. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа : учебник / А.Д. Шеремет. – 3-е изд., доп. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 352 с. 27. Шмойлова Р.А. Практикум по теории статистики : учеб. пособие / Р.А. Шмойлова, В.Г. Минашкин, Н.А. Садовникова; под ред. Р.А. Шмойловой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 416 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Ірина Миколаївна Вигівська, Валентина Олександрівна Іваненко, Любов Ярославівна Шевченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.