ЗМІНА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Ірина Іванівна Д'яконова

Анотація


Досліджується еволюція підходів до регулювання банківської діяльності Національного банку України та Міжнародного комітету з питань банківського нагляду, визначаються етапи імплементації  міжнародних стандартів врегулювання банківської діяльності в Україні.  Проводиться дослідження впливу стандартів регулювання та нагляду як складових елементів системи, що здійснюють вплив у процесі взаємодії з іншими елементами на структурні параметри банківської системи.   Спираючись на методологію системних досліджень, автор розглядає регулювання як складовий елемент системи, зокрема банківської, що здійснює вплив на склад та розмір системи і тим самим підтверджує дієвість системних принципів. В статті іноземний капітал виступає індикатором, що визначає загальну тенденцію розвитку банківської системи України.


Ключові слова


банківська система; банки; банки з іноземним капіталом; регулювання банківської діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Балануца О.О. Іноземний капітал у кредитно-фінансовій системі України : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.08. – Гроші, фінанси і кредит / О.О. Балануца. – К., 2010. – 215 с. 2. Дзюблюк О.В. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання : монографія / О.В. Дзюблюк ; за ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 384 с. 3. Д’яконова І.І. Теоретико-методологічні основи функціонування банківської системи України : монографія / І.І. Д’яконова. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 400 с. 4. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні : Постанова Правління НБУ від 28.08.2001 № 368 / Верховна рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada. gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi. 5. Онищенко В.О. Регулювання іноземного капіталу в банківській системі: зарубіжний досвід та імплементація його в Україні / В.О. Онищенко, С.Б. Манжос // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 11. – С. 16–21. 6. Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України / Постанова Правління НБУ від 02.08.2004 № 361 / Верховна рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04. 7. Про внесення змін до Інструкції «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні» : Постанова Правління НБУ від 17.12.2007 № 458 / Верховна рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1424-07. 8. Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» України / Закону України від 16.11.2006 № 358-16 / Верховна рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/358-16. 9. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.1991 № 959-XII / Верховна рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/959-12. 10. Про режим іно¬земного інвестування : Закон України від 19.03.1996 N9 93/96-BP / Верховна рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80. 11. Про порядок реє¬страції та ліцензування банків, від¬криття відокремлених підрозділів : Постанова Правління НБУ від 08.09.2011 № 306 / Верховна рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1203-11. 12. Про порядок іноземного інвестування в Україну : Постанова Правління НБУ від 10.08.2005 № 280 / Верховна рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0947-05. 13. Річний звіт Національного банку України за 2006 р. / Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Publication/an_rep.htm. 14. Сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-4(66)-162-169

Copyright (c) 2013 Ірина Іванівна Д'яконова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.