DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-4(66)-3-9

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Сергій Володимирович Бардаш

Анотація


Розглядаються погляди науковців щодо атрибутивного змісту внутрішнього контролю суб’єктів господарювання приватної форми власності. На підставі осмислення особливостей права власності на майно та наявності права управління діяльністю суб’єкта господарювання уточнено поняття «внутрішній контроль». Врахування особливостей корпоративного управління, а також змісту норм господарського законодавства щодо функціонування суб’єктів такого управління, обґрунтована доцільність виділення внутрішнього контролю власника та внутрішнього контролю керівника.


Ключові слова


внутрішній контроль власника; внутрішній контроль керівника

Повний текст:

PDF

Посилання


Бардаш С.В. Економічний контроль в Україні: системний підхід : монографія / С.В. Бардаш. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 656 с. 2. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю : підручник / М.Т. Білуха – К. : ПП «Влад і Влада», 1996. – 320 с. 3. Бурцев В.В. Организация системы внутреннего контроля комерческой организации / В.В. Бурцев. – М. : Екзамен, 2000. – 320 с. 4. Бутинець Ф.Ф. Аудит : підручник / Ф.Ф. Бутинець. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Житомир : ПП «Рута», 2002. – 672 с. 5. Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства : навч. посібник ; за ред. к.е.н., проф. М.Д. Корінька. – Фастів : Поліфаст, 2006. – 440 с. 6. Ендовицкий Д.А. Обоснование места внутреннего аудита в системе внутрихозяйственного контроля / Д.А. Ендовицкий, А.А. Архипов // Аудитор. – № 12. – 2003. – С. 37–45. 7. Івахненков С.В. Фінансовий контролинг: методи та інформаційні технології : монографія / С.В. Івахненков, О.В. Мелих. – К. : Знання, 2009. – 319 с. 8. Івахненков С.В. Інформаційні технології аудиту та внутрішньогосподарського контролю в контексті світової інтеграції : монографія / С.В. Івахненков. – Житомир : ПП «Рута», 2010. – 432 с. 9. Каменська Т. Основні напрями діяльності внутрішнього аудиту в системі управління / Т.Каменська // Бухгалтерський облік і аудит. – № 7. – 2010. – С. 40–43. 10. Корінько М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, організація : монографія / М.Д. Корінько. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2007. – 395 с. 11. Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління : монографія / Є.В. Калюга. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с. 12. Максімова В.Ф. Контроль в управлінні економічними процесами на підприємстві : навч. посібник / В.Ф. Максімова. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 190 с. 13. Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці : монографія / Л.В. Нападовська. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. – 224 с. 14. Петренко С. Методологічні підходи до здійснення процесу внутрішнього аудиту / С.Петренко // Бухгалтерський облік і аудит. – № 7. – 2011. – С. 37–41. 15. Пилипенко І. Національна система аудиту: досвід становлення та спрямування розвитку / І.Пилипенко, В.Шевчук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 3. – С. 5–11. 16. Рогуленко Т.М. Аудит : учебник / Т.М. Рогуленко. – М.: Экономистъ, 2005. – 383 с. 17. Редченко К.І. Концептуальні основи розвитку контролю на стратегічному рівні управління підприємством / І.К. Редченко // Міжнар. зб. наук. пр. – Вип. 3 (21). – 2011.– С. 324–333. 18. Редько О.Ю. Аудит в Україні. Морфологія : монографія / О.Ю. Редько. – К. : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – 493 c. 19. Сотникова Л.В. Внутренний контроль и аудит : учебник / Л.В. Сотникова // ВЗФЭИ. – М. : ЗАО «Финстатинформ», 2000. – 239 с. 20. Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою (Проблеми теорії організації, методології) : монографія / В.О. Шевчук. – К. : Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1998. – 371 с. 21. Merchant K.A. Modern management control systems: text and cases / K.A. Merchant. – Upper Saddle River : Prentice Hall, 1998. – 852 c. 22. Pearce J.A. Strategic management: formulation, implementation, and control / J.A. Pearce, R.B. Robinson. – Chicago : Irwin, 1995. – 950 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Сергій Володимирович Бардаш

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.