DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-4(66)-97-100

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ОСНОВІ «ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ»

Ольга Сергіївна Полікарпова

Анотація


Розглянуто питання впровадження управлінського обліку на основі центрів відповідальності для ефективного прийняття управлінських рішень.


Ключові слова


управлінський облік; центри відповідальності; доходи; витрати; організація обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Атамас П.Й. Управлінський облік : навч. посібник / П.Й. Атамас. – К. : ЦНЛ, 2006. – 440 с. 2. Бородкин А. Внутрихозяйственный (управленческий) учет: концепция и организация / А.Бородкин // Бухгалтерский учет и аудит. – № 2. – 2001.– С. 45–53. 3. Бутинець Ф.Ф. Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління / Ф.Ф. Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю и аналізу. – № 1 (22). – 2012. – С. 11–18. 4. Голов С.Ф. Управлінський облік : навч. підручник / С.Ф. Голов. – Харьків : Фактор, 2009. – 784 с. 5. Іванечко П.М. Облік витрат за «центрами виникнення» та «центрами відповідальності» як основа побудови правлінського обліку витрат / П.Іванечко // Галицький економічний вісник. – № 2. – 2009. – С. 139–143. 6. Кузьмінська К.І. Центри витрат та центри відповідальності як елемент організації управлінського обліку витрат / К.І. Кузьмінська // Економічні науки / «Облік і фінанси». – № 8 (29). – Ч. 3. – 2011. 7. Левицька С. Практичні аспекти впровадження управлінського обліку / С.Левицька // Бухгалтерський облік і аудит. – № 6. – 2011. – С. 34–44. 8. Лень В.С. Управлінський облік : навч. посібн. / В.С. Лень. – К. : Знання-Прес, 2003. – 287 с. 9. Нападовська Л.В. Управлінський облік: значення та застосування у практичній діяльності вітчизняних підприємств у умовах ринкових відносин / Л.В. Нападовська // Бухгалтерський облік і аудит. – № 10. – 2009. – С. 45–55. 10. Управлінський облік : навч.-метод. посібн. / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, А.І. Ясінська. – К. : Знання, 2006. – 235 с. 11. Партин Г.О. Управління витратами за центрами відповідальності та оцінювання його ефективності / Г.О. Партин // Управління у сфері фінансів, страхування та кредиту. – Львів : Вид. Нац. ун. «Львівська політехніка», 2009. – С. 252–255. 12. Пушкар М.С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія : монографія / М.С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 357 с. 13. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : навч. посібник / В.В. Сопко. – К. : КНЕУ, 2006. – 526 с. 14. Mark P. Holtzman Managerial Accounting: Types of Responsibility Centers / P.Mark [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dummies.com/how-to/content/managerial-accounting-types-of-responsibility-cent.html. 15. Drury С. Management and Cost Accounting – 7 edition / С.Drury [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://accaim8.com/wp-content/uploads/2012/09/Cost-Accounting-BooooK.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Ольга Сергіївна Полікарпова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.