ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ОСНОВІ «ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ»

Ольга Сергіївна Полікарпова

Анотація


Розглянуто питання впровадження управлінського обліку на основі центрів відповідальності для ефективного прийняття управлінських рішень.


Ключові слова


управлінський облік; центри відповідальності; доходи; витрати; організація обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Атамас П.Й. Управлінський облік : навч. посібник / П.Й. Атамас. – К. : ЦНЛ, 2006. – 440 с. 2. Бородкин А. Внутрихозяйственный (управленческий) учет: концепция и организация / А.Бородкин // Бухгалтерский учет и аудит. – № 2. – 2001.– С. 45–53. 3. Бутинець Ф.Ф. Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління / Ф.Ф. Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю и аналізу. – № 1 (22). – 2012. – С. 11–18. 4. Голов С.Ф. Управлінський облік : навч. підручник / С.Ф. Голов. – Харьків : Фактор, 2009. – 784 с. 5. Іванечко П.М. Облік витрат за «центрами виникнення» та «центрами відповідальності» як основа побудови правлінського обліку витрат / П.Іванечко // Галицький економічний вісник. – № 2. – 2009. – С. 139–143. 6. Кузьмінська К.І. Центри витрат та центри відповідальності як елемент організації управлінського обліку витрат / К.І. Кузьмінська // Економічні науки / «Облік і фінанси». – № 8 (29). – Ч. 3. – 2011. 7. Левицька С. Практичні аспекти впровадження управлінського обліку / С.Левицька // Бухгалтерський облік і аудит. – № 6. – 2011. – С. 34–44. 8. Лень В.С. Управлінський облік : навч. посібн. / В.С. Лень. – К. : Знання-Прес, 2003. – 287 с. 9. Нападовська Л.В. Управлінський облік: значення та застосування у практичній діяльності вітчизняних підприємств у умовах ринкових відносин / Л.В. Нападовська // Бухгалтерський облік і аудит. – № 10. – 2009. – С. 45–55. 10. Управлінський облік : навч.-метод. посібн. / Г.О. Партин, А.Г. Загородній, А.І. Ясінська. – К. : Знання, 2006. – 235 с. 11. Партин Г.О. Управління витратами за центрами відповідальності та оцінювання його ефективності / Г.О. Партин // Управління у сфері фінансів, страхування та кредиту. – Львів : Вид. Нац. ун. «Львівська політехніка», 2009. – С. 252–255. 12. Пушкар М.С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія : монографія / М.С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2007. – 357 с. 13. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством : навч. посібник / В.В. Сопко. – К. : КНЕУ, 2006. – 526 с. 14. Mark P. Holtzman Managerial Accounting: Types of Responsibility Centers / P.Mark [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dummies.com/how-to/content/managerial-accounting-types-of-responsibility-cent.html. 15. Drury С. Management and Cost Accounting – 7 edition / С.Drury [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://accaim8.com/wp-content/uploads/2012/09/Cost-Accounting-BooooK.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-4(66)-97-100

Copyright (c) 2013 Ольга Сергіївна Полікарпова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.