DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-4(66)-117-125

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Марина Миколаївна Танасієва

Анотація


Проведено критичний огляд джерел з теоретико-методологічних питань економіко-екологічного аналізу. Уточнено його сутність, предмет, цілі та завдання. Запропоновано класифікацію видів економіко-екологічного аналізу з метою отримання розширеної інформації про процеси природокористування на підприємстві. Вказано на необхідність аналізу природоохоронної діяльності підприємства.


Ключові слова


економіко-екологічний аналіз; природоохоронна діяльність; екологічні витрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Аптекар С.С. Проектний аналіз : підручник / С.С. Аптекар, Ю.Л. Верич. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – 308 с. 2. Теория экономического анализа : учебник / М.И. Баканов, М.В. Мельник, А.Д. Шеремет ; под ред. М.И. Баканова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 536 с. 3. Белоусов А.И. Курс эколого-экологического анализа : учеб. пособие / А.И. Белоусов. – М. : Финансы и статистика, ИНФРА-М, 2010. – 160 с. 4. Бешуля И.В. Учет и анализ природоохранных затрат предприятия на примере предприятий по добыче и обогащению угля : дис. … канд. экон. наук / И.В. Бешуля. – М., 1993. – 185 с. 5. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : спец. 7.050106 «Облік і аудит» / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир : ПП «Рута», 2003. – 680 с. 6. Демина Т.А. Учет и анализ затрат предприятий на природоохранную деятельность / Т.А. Демина. – М. : Финансы и статистика, 1990. – 112 с. 7. Крепша Н.В. Экономика природопользования и природоохранной деятельности : учеб. пособие / Н.В. Крепша // Национальный исследовательский Томский политехнический университет. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 168 с. 8. Мішенін Є.В. Еколого-економічні проблеми природокористування у лісовому комплексі / Є.В. Мішенін ; за ред. д.е.н., акад. УЕАН Я.В. Коваля. – Суми : ВВП «Мрія-1» ЛТД, 1998. – 272 с. 9. Мишенин Е.В. Эколого-экономический анализ как комплексная категория оценки экологически устойчивого развития / Е.В. Мишенин, Т.В. Токарева // Экологическая экономика и управление / Экономика для экологии. – Т. 2. – Сумы : ИПП «Мрыя-1» ЛТД, 1997. – С. 125–129. 10. Мишенина Н.В. Методологические основы формирования системы показателей эколого-экономического уровня производства / Н.В. Мишенина, Е.В. Мишенин // Вісник Сумського державного університету. – 1995. – № 4. – С. 82–93. 11. Мельник Л.Г. Основи екології. Економічна економіка та управління природокористуванням : підручник / Л.Г Мельник, М.К. Шапочка ; за заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельник та к.е.н. М.К. Шапочки. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 759 с. 12. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посібник/ Г.В. Савицька. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – 668 с. 13. Рюмина Е.В. Анализ эколого-экономических взаимодействий / Е.В. Рюмина. – М. : Наука, 2000. – 157 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Марина Миколаївна Танасієва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.