№ 3(65) (2013)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ПОКАЗНИКІВ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ ВІД ПОКАЗНИКІВ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ УЧАСНИКІВ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ PDF
Маргарита Самвелівна Амбарчян 3-9
Напрями вдосконалення обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компаннії банку PDF (English)
Victoria Samvelivna Ambarchyan 10-15
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ МІЖКОРПОРАТИВНОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТООБОРОТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ PDF
Катерина Павлівна Боримська, Наталія Вікторівна Кінзерська 16-25
ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЯК СТАДІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ “БУХГАЛТЕРСЬКЕ ДОКУМЕНТУВАННЯ” PDF
Катерина Олександрівна Вольська, Олег Володимирович Вольський 26-34
РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КОРПОРАЦІЇ З ПОЗИЦІЇ ПСИХОЛОГІЇ ЗАЦІКАВЛЕНИХ КОРИСТУВАЧІВ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ СПРИЙНЯТТЯ НИМИ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Ольга Михайлівна Кондратюк 35-46
КЛАСИФІКАЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ САДІВНИЦТВА PDF
Віра Вікторівна Михальська 47-54
МЕТАМОРФОЗ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ АУДИТУ PDF
Валентина Володимирівна Рядська 55-61
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ШЛЯХОМ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ УКРАЇНИ PDF
Ганна Григорівна Фоменко 62-67
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ У СПІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ PDF
Марія Михайлівна Шестерняк 68-74
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ГЕНЕЗИС СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Вікторія Федорівна Яценко 75-84

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ ОЦІНИТИ ЩІЛЬНІСТЬ РИНКУ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ PDF
Ірина Миколаївна Бурденко 85-94
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК PDF
Ірина Олександрівна Григорук 95-100
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ PDF
Олексій Володимирович Лисенок 101-106
ОДЕСЬКА ТОВАРНО-ФОНДОВА БІРЖА В ХIХ–НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Сергій Захарович Мошенський 107-113

ЕКОНОМІКА

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ PDF
Богдан Миколайович Андрушків, Ольга Богданівна Погайдак 114-117
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ PDF
Тетяна Олександрівна Біляк 118-123
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ PDF
Тетяна Віталіївна Донченко 124-132
КВАЛІФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ПОСЛУГИ ВИЩОЇ ОСВІТИ» У КОНТЕКСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДОКТРИНИ PDF
Олег Адольфович Кратт, Ганна Петрівна Доровських 133-140
ОСОБИ ЛІТНЬОГО ВІКУ НА РИНКУ ПРАЦІ: ВПЛИВ ТРУДОВОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ НА ОКУПНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ PDF
Дмитро Петрович Мельничук, Любов Ігорівна Коровчук 141-146
ПОТЕНЦИАЛ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ PDF (Русский)
Виктория Николаевна Орлова 147-152
МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ ЗА РІВНЯМИ ПОТЕНЦІАЛУ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА PDF
Вікторія Миколаївна Остапенко 153-162
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ірина Анатоліївна Сисоєнко 163-168
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ РОЗБУДОВИ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ PDF
Вікторія Федорівна Тищенко 169-175