№ 3(65) (2013)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ ПОКАЗНИКІВ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ ВІД ПОКАЗНИКІВ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ УЧАСНИКІВ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ PDF
Маргарита Самвелівна Амбарчян
Напрями вдосконалення обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компаннії банку PDF (English)
Victoria Samvelivna Ambarchyan
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ МІЖКОРПОРАТИВНОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТООБОРОТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ PDF
Катерина Павлівна Боримська, Наталія Вікторівна Кінзерська
ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЯК СТАДІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ “БУХГАЛТЕРСЬКЕ ДОКУМЕНТУВАННЯ” PDF
Катерина Олександрівна Вольська, Олег Володимирович Вольський
РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КОРПОРАЦІЇ З ПОЗИЦІЇ ПСИХОЛОГІЇ ЗАЦІКАВЛЕНИХ КОРИСТУВАЧІВ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ СПРИЙНЯТТЯ НИМИ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Ольга Михайлівна Кондратюк
КЛАСИФІКАЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ САДІВНИЦТВА PDF
Віра Вікторівна Михальська
МЕТАМОРФОЗ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ АУДИТУ PDF
Валентина Володимирівна Рядська
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ШЛЯХОМ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ УКРАЇНИ PDF
Ганна Григорівна Фоменко
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ У СПІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ PDF
Марія Михайлівна Шестерняк
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ГЕНЕЗИС СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Вікторія Федорівна Яценко

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ PDF
Богдан Миколайович Андрушків, Ольга Богданівна Погайдак
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ PDF
Тетяна Олександрівна Біляк
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ PDF
Тетяна Віталіївна Донченко
КВАЛІФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ПОСЛУГИ ВИЩОЇ ОСВІТИ» У КОНТЕКСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДОКТРИНИ PDF
Олег Адольфович Кратт, Ганна Петрівна Доровських
ОСОБИ ЛІТНЬОГО ВІКУ НА РИНКУ ПРАЦІ: ВПЛИВ ТРУДОВОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ НА ОКУПНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ PDF
Дмитро Петрович Мельничук, Любов Ігорівна Коровчук
ПОТЕНЦИАЛ ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ PDF (Русский)
Виктория Николаевна Орлова
МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ ЗА РІВНЯМИ ПОТЕНЦІАЛУ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА PDF
Вікторія Миколаївна Остапенко
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ірина Анатоліївна Сисоєнко
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ РОЗБУДОВИ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ PDF
Вікторія Федорівна Тищенко

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ ОЦІНИТИ ЩІЛЬНІСТЬ РИНКУ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ PDF
Ірина Миколаївна Бурденко
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК PDF
Ірина Олександрівна Григорук
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ PDF
Олексій Володимирович Лисенок
ОДЕСЬКА ТОВАРНО-ФОНДОВА БІРЖА В ХIХ–НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Сергій Захарович Мошенський