DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-3(65)-124-132

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ

Тетяна Віталіївна Донченко

Анотація


Розкрито сутність санації за різними аспектами дослідження серед яких виділено історичний, економічний, фінансовий, функціональний, правовий, соціальний та організаційний аспекти. Особливу увагу приділено організаційному аспекту дослідження санації, в структурі якого запропоновано виділяти два блоки: структурний та блок стадій і етапів. Ключовим моментом організації процесу санації визначено вибір способів об’єднання учасників у злагоджену єдину систему (структурний блок), що відображено в організаційному середовищі процедури санації. Новим підходом у визначенні сутності санації є виділенння функцій санації з позиції макро- та мікрорівнів. За результатами дослідження з’ясовано основні характерні ознаки санації як економічної категорії та запропоновано визначати її сутність за основними напрямками: змістом, формою прояву, перспективною спрямованістю, обумовлюючими чинниками, джерелами фінансування. За допомогою наукових методів аналізу, синтезу і логічного узагальнення запропоновано власне визначення поняття «санація».


Ключові слова


санація підприємств; суб’єкти санації; функції санації

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И.А. Управление финансовой стабилизацией предприятия / И.А. Бланк. – К. : Эльга, 2003. – 483 с.

Антикризисное управление предприятием / В.П. Ельсуков, B.C. Каменков, Б.И. Кононов, и др. – М. : Аверсэв, 2003. – 574 с.

Білоконь Т.М. Санація підприємств: організаційно-економічний механізм : монографія / Т.М. Білоконь, Л.М. Несен. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 152 с.

Грішнова О.А. Особливості регулювання соціально-трудових відносин в процесі санації підприємства / О.А. Грішнова, А.О. Нацевич // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2. – T. 3. – С. 214–220.

Єрмаков В.В. Менеджмент організації в умовах кризи / В.В. Єрмаков. – М. : МПСІ, 2000. – 358 с.

Мартиненко В.П. Функції санації промислових підприємств / В.П. Мартиненко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т, 2011. – Вип. 7. – Т. 2. – С. 87–91.

Титов М. Банкрутство: Матеріально-правові та процесуальні аспекти / М.Титов. – Х. : Консул, 1997. – 197с.

Череп А.В. Фінансова санація та банкрутство суб’єктів господарювання : навч. посібник / А.В. Череп. – К. : Кондор, 2006. – 378 с.

Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: монографія / М.О. Кизим, В.А. Забродський, В.А. Зінченко та ін. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2003. – 144 с.

Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посібник / О.О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2004. – 412 с.

Карпунь І.Н. Антикризові заходи на підприємстві: управління, стратегія, цілі та завдання : монографія / І.Н. Карпунь. – Львів : Магнолія-2006, 2008. – 440 с.

Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент : підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 446–465.

Кондрашихін А.Б. Фінансова санація і банкрутство підприємств : навч. посібник / А.Б. Кондрашихін, Т.В. Пепа, В.О. Федорова. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 208с.

Кунєв Ю.Д. Управління в митній службі : підручник / Ю.Д. Кунєв ; за заг. ред. Ю.Д. Кунєва. — К. : Центр навчальної літератури, 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://readbookz.com/pbooks/book-10/ua/chapter-644/.

Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"» : прийнятий Верховною Радою від 22.12.2011 № 4212-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.

Шегда А.В. Менеджмент : підручник / А.В. Шегда. — К. : Знання, 2004. —687 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Тетяна Віталіївна Донченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.