DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-3(65)-55-61

МЕТАМОРФОЗ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ АУДИТУ

Валентина Володимирівна Рядська

Анотація


Досліджено зміст контрольного процесу в системі тристоронніх відносин та місце аудиту в ньому. Сучасні уявлення про аудит визначають його як форму або метод незалежного фінансового контролю. Розвиток сучасних поглядів на зміст та завдання аудиту мав, як наслідок, виникнення протиріччя між історично сформованим уявленням про аудит як форму незалежного фінансового контролю та його актуальним станом – як форма оцінки фінансової інформації та методом зменшення інформаційних ризиків. Системи управління визначаються як складні системи, в яких, окрім систем контролю, існує ще й інформаційна система. Функціонування таких систем є взаємозалежним та взаємообумовленим. Встановлено, що аудит може виходити за межі контрольного процесу й є засобом забезпечення інформаційної безпеки системи економічного управління в цілому. В загальній системі управління аудит знаходиться на перетині контурів систем контролю та інформаційних систем. Таке поєднання є результатом розвитку змісту тристоронніх відносин та практики незалежного аудиту.


Ключові слова


аудит фінансової звітності; тристоронні відносини; користувачі фінансової звітності; відповідальна сторона; незалежний контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф. Аудит : підручник / Ф.Ф. Бутинець. – 2-е вид. перероб. та доп. – Житомир : ПП «Рута», 2002. – 672с. 2. Давидов Г.М. Формування теоретичних основ аудиту : дис. … докт. екон. наук : 08.00.09 / Григорій Миколайович Давидов. – К., 2006. – 463 с. 3. Євдокімов В.В. Взаємозв’язок бухгалтерського обліку та внутрішні нього контролю в управлінській діяльності підприємства / В.В. Євдокімов // Вісник ЖДТУ: Серія Економічні науки. – 2009. – № 4 (50). – С. 42–45. 4. Кочерин Е.А. Контроль в системе управления социалистическим производством. Вопросы теории и практики / Е.А. Кочерин. – М. : Экономика, 1982. – 216 с. 5. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг / пер. з англ. О.Л. Ольховікова, О.В. Селезньов, О.О. Зєніна, О.В. Гик, С.Г. Бендер. – Ч. 1. – К. : Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2010. – 842 с. 6. Основы аудита : учебник / С.М. Бычкова, А.В. Газарян, Г.И. Козлова и др. ; под ред. проф. Я.В. Соколова. – М. : Бухгалтерский учет, 2000. – 456 с. 7. Петрик О.А. Аудит : методологія і організація : монографія / О.А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2003. – 260 с. 8. Редько О.Ю. Аудит в Україні. Морфологія : монографія. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2008. – 493 с. 9. Шалімова Н.С. Соціально-економічні аспекти аудиту : теорія і практика : монографія / Н.С. Шалімова. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 672 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Валентина Володимирівна Рядська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.