DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-3(65)-68-74

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ У СПІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Марія Михайлівна Шестерняк

Анотація


Проведено аналіз дефініції «синергія» та її словосполучень. Досліджено особливості ефекту синергізму у діяльності суб’єктів господарювання, що споруджують спільний об’єкт. Запропоновано математичну модель, що визначає синергетичний ефект від взаємодії учасників спільної діяльності (спільного будівництва).


Ключові слова


синергія; синергізм; синергетичний ефект; спільне будівництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф И. Стратегическое управление / И.Ансофф ; науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. — М. : Экономика, 1989. — 519 с. 2. Синергетика економічних систем / І.Г. Грабар, Є.І. Ходаківський, О.В. Вознюк та ін. – Житомир, 2003. — 244 с. 3. Захарченко П.В. Синергетичний ефект у діяльності регіонального курортно-рекреаційного комплексу / П.В. Захарченко // Держава та регіони. — 2009. — № 6. — С. 96–100. 4. Капица С.П. Синергетика и прогнозы будущого / С.П. Капица, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий. — М. : Эдиториал УРСС, 2001. — 283 с. 5. Кузнецова С.А. Синергетичний розвиток управлінського обліку: підходи, принципи, трансформації / С.А. Кузнецова // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: зб. наук. пр. ; відпов. ред. О.Є. Кузьмін. — Львів : Львівська Політехніка, 2012. — С. 131–137. 6. Луцкова Л.П. Особливості виникнення синергетичного ефекту при виборі оптимального виду діяльності аграрних підприємств / Л.П. Луцкова // Вісник Хмельницького національного університету. — 2010. — № 4. — Т. 1. — С. 272—275. 7. Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент : учеб. пособ. для вузов / А.Н. Люкшинов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 375 с. 8. Мельник Л.Г. Экономика и информация: экономика информации и информация в экономике : энциклопедический словарь / Л.Г. Мельник. — Сумы : ИТД «Университетская книга», 2005. — 384 с. 9. Мочерний С. Синергетичний підхід в економічному досліджені / С.Мочерний // Економіка України. — 2001. — № 5. — С. 44–51. 10. Новий словник іншомовних слів: близько 40 000 сл. і словосполучень / Л.І. Шевченко, О.І. Ніка, О.І. Хом’як, А.А. Дем’янюк ; за ред. Л.І. Шевченко. — К. : АРІЙ, 2008. — 672с. 11. Осипов Ю.М. Философия хозяйства : В 2-х кн. / Ю.М. Осипов. — М. : Юристъ, 2001. — 624 с. 12. Пушкар М.С. Основи наукових досліджень : консп. лекцій. — Тернопіль : Карт-бланш, 2013. — 116 с. 13. Сорока К.О. Синергетичний ефект в маркетинговій діяльності / К.О. Сорока // Проблеми розвитку сучасного суспільства: економіка, соціологія, філософія ; Форум Дніпропетровської державної фінансової академії. — 2010 [Електронний ресурс].— Режим доступу : http://dsfa.mybb3.net/viewtopic.php?t=973. 14. Статистичний щорічник України за 2011 рік. Державна служба статистики України. — Київ : ТОВ «Август Трейд», 2012. — 559 с. 15. Сулима Л.О. Синергетичний ефект від створення авіаційного навчального центру альянсу авіакомпаній / Л.О. Сулима // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. пр. — Вип. 27. — К. : НАУ, 2010. — 258 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.lib.nau.edu.ua/Journals/3_27_2010/Sulima.pdf. 16. Хакен Г. Синергетика / Г.Хакен. — М. : Мир, 1980. — 400 с. 17. Шестерняк М.М. Виникнення синергетичного ефекту при спільній діяльності / М.М. Шестерняк // зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. «Модернізація обліку, аналізу і контролю в галузях економіки України» / 27—28 жовтня 2011 р. — Тернопіль, 2011. — С. 327—330.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Марія Михайлівна Шестерняк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.