СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ У СПІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Марія Михайлівна Шестерняк

Анотація


Проведено аналіз дефініції «синергія» та її словосполучень. Досліджено особливості ефекту синергізму у діяльності суб’єктів господарювання, що споруджують спільний об’єкт. Запропоновано математичну модель, що визначає синергетичний ефект від взаємодії учасників спільної діяльності (спільного будівництва).


Ключові слова


синергія; синергізм; синергетичний ефект; спільне будівництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф И. Стратегическое управление / И.Ансофф ; науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. — М. : Экономика, 1989. — 519 с.

Синергетика економічних систем / І.Г. Грабар, Є.І. Ходаківський, О.В. Вознюк та ін. – Житомир, 2003. — 244 с.

Захарченко П.В. Синергетичний ефект у діяльності регіонального курортно-рекреаційного комплексу / П.В. Захарченко // Держава та регіони. — 2009. — № 6. — С. 96–100.

Капица С.П. Синергетика и прогнозы будущого / С.П. Капица, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий. — М. : Эдиториал УРСС, 2001. — 283 с.

Кузнецова С.А. Синергетичний розвиток управлінського обліку: підходи, принципи, трансформації / С.А. Кузнецова // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: зб. наук. пр. ; відпов. ред. О.Є. Кузьмін. — Львів : Львівська Політехніка, 2012. — С. 131–137.

Луцкова Л.П. Особливості виникнення синергетичного ефекту при виборі оптимального виду діяльності аграрних підприємств / Л.П. Луцкова // Вісник Хмельницького національного університету. — 2010. — № 4. — Т. 1. — С. 272—275.

Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент : учеб. пособ. для вузов / А.Н. Люкшинов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 375 с.

Мельник Л.Г. Экономика и информация: экономика информации и информация в экономике : энциклопедический словарь / Л.Г. Мельник. — Сумы : ИТД «Университетская книга», 2005. — 384 с.

Мочерний С. Синергетичний підхід в економічному досліджені / С.Мочерний // Економіка України. — 2001. — № 5. — С. 44–51.

Новий словник іншомовних слів: близько 40 000 сл. і словосполучень / Л.І. Шевченко, О.І. Ніка, О.І. Хом’як, А.А. Дем’янюк ; за ред. Л.І. Шевченко. — К. : АРІЙ, 2008. — 672с.

Осипов Ю.М. Философия хозяйства : В 2-х кн. / Ю.М. Осипов. — М. : Юристъ, 2001. — 624 с.

Пушкар М.С. Основи наукових досліджень : консп. лекцій. — Тернопіль : Карт-бланш, 2013. — 116 с.

Сорока К.О. Синергетичний ефект в маркетинговій діяльності / К.О. Сорока // Проблеми розвитку сучасного суспільства: економіка, соціологія, філософія ; Форум Дніпропетровської державної фінансової академії. — 2010 [Електронний ресурс].— Режим доступу : http://dsfa.mybb3.net/viewtopic.php?t=973.

Статистичний щорічник України за 2011 рік. Державна служба статистики України. — Київ : ТОВ «Август Трейд», 2012. — 559 с.

Сулима Л.О. Синергетичний ефект від створення авіаційного навчального центру альянсу авіакомпаній / Л.О. Сулима // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. пр. — Вип. 27. — К. : НАУ, 2010. — 258 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.lib.nau.edu.ua/Journals/3_27_2010/Sulima.pdf.

Хакен Г. Синергетика / Г.Хакен. — М. : Мир, 1980. — 400 с.

Шестерняк М.М. Виникнення синергетичного ефекту при спільній діяльності / М.М. Шестерняк // зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. «Модернізація обліку, аналізу і контролю в галузях економіки України» / 27—28 жовтня 2011 р. — Тернопіль, 2011. — С. 327—330.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-3(65)-%p

Copyright (c) 2016 Марія Михайлівна Шестерняк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.