DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-3(65)-35-46

РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КОРПОРАЦІЇ З ПОЗИЦІЇ ПСИХОЛОГІЇ ЗАЦІКАВЛЕНИХ КОРИСТУВАЧІВ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ СПРИЙНЯТТЯ НИМИ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Ольга Михайлівна Кондратюк

Анотація


Ставиться питання взаємозвязку бухгалтерського обліку та психології. Обґрунтовується подальший розвиток бухгалтерського обліку у забезпечення інтересів користувачів – суб’єктів корпоративних відносин та неоднозначність сприйняття ними облікової інформації. Показано неоднозначність сприйняття інформації її користувачами. Сформована карта зацікавлених сторін, їх інформаційні потреби та види бухгалтерського обліку, що генерують необхідну інформацію. Досліджено висвітленність проблеми психологічної складової облікової діяльності в науковій літературі у таких аспектах: 1) з позиції пізнавальної складності обліково-аналітичних даних; 2) з позиції джерела даних; 3) з позиції виконавця інформації; 4) з позиції користувача інформації; 5) з позиції виділення психологічних типів особистості. Зазначена необхідність подальших досліджень за означеною проблематикою.


Ключові слова


бухгалтерський облік; диференціація; інтеграція; інформація; корпорація; користувачі; психологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеев А.А. Поймите меня правильно или книга о том, как найти свой стиль мышления, эффективно использовать интеллектуальные ресурсы и обрести взаимопонимание с людьми / А.А. Алексеев, Л.А. Громова. – СПб. : Экономическая школа, 1993. – 352 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://chugreev.ru/alekseev/understand.html. 2. Бухгалтерский учет и психология : монография / Н.А. Каморджанова и др. ; под науч. ред. д-ра екон. наук, проф. Н.А. Каморджановой. – СПб. : СПбГИЭУ, 2010. – 226с. 3. Бункина М.К. Экономика и психология. На перекрестке наук / М.К. Бункина, В.А. Семенов. – М. : Дело и Сервис, 1998. – 400 с. 4. Григорьева И.В. Экономика и психология: проблема интеграции научного знания / И.В. Григорьева // Вестник Санкт-Петербургского университета / Серия 5 : Экономика. – СПб. : Санкт-Петербургский государственный университет, 2006. – № 2. – С. 42–50. 5. Гульпенко К.В. Взаимосвязь развития бухгалтерского учета и личности бухгалтера / К.В. Гульпенко, Е.А. Смирнова // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 2. – С. 128–132 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3591. 6. Довгаль Л.Є. Управління корпораціями : монографія / Л.Є. Довгаль. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2004.– 236 с. 7. Карпов А.В. Психология менеджмента : учеб. пособ. / А.В. Карпов М. : Гардарики, 2005. – 584 с. 8. Кіндрацька Л.М. Інституції обліку та аналізу в інформаційній системі суб’єктів господарювання / Л.М. Кіндрацька // Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки і практики : зб. матер. ІІ Міжнарод. наук.-практ. конференція 6–7 грудня 2012 р. – Київ : КНЕУ, 2012. – С. 38–41. 9. Ковалев В.В. Психологические аспекты бухучета / В.В. Ковалев // Кадровый менеджмент. – 2010. – № 7. – С. 14–27. 10. Кондратюк О.М. Систематизація ключових факторів розвитку бухгалтерського обліку корпорацій / О.М. Кондратюк // Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки і практики // зб. матер. ІІ Міжнарод. наук.-практ. конференція 6–7 грудня 2012. – Київ : КНЕУ, 2012. – С. 240–243. 11. Кундря-Висоцька О.П. Організація обліку в системі корпоративного управління : монографія / О.П. Кундря-Висоцька. – К. : УБС НБУ, 2010. – 271 с. 12. Кутузова Е.Е. Личные качества и профессиональные навыки / Е.Е. Кутузова // Бухгалтерский учёт. – 2002. – № 10. – С. 61–62. 13. Ложкін Г.В. Економічна психологія : навч. посіб. / Г.В. Ложкін, В.В. Спасенніков, В.Л. Комаровська. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 304 с. 14. Корпоративный менеджмент : справочник для профессионалов / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге и др. ; под общ.ред. И.И. Мазура. – М. : Высшая школа, 2003. – 1077 с. 15. Москаленко В. Сучасні напрямки досліджень в економічній психології / В.Москаленко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=25&c=319. 16. Перекрестова Л.В. Информационное пространство управления предприятиями / Л.В. Перекрестова, Н.Н. Нелюбова. – Волгоград : ВолгГУ, 2004. – 210 с. 17. Пятов М.Л. Базовые принципы бухгалтерского учета / М.Л. Пятов // Теория для практиков. – М. : ООО «1С-Паблишинг», 2010. – 228 с. 18. Райан Б. Стратегический учёт для руководителя / Б.Райан ; пер. с англ. под ред. В.А. Микрюкова. – М. : Аудит ЮНИТИ, 1998. – 616 с. 19. Райзберг Б.А. Психологическая экономика : учеб. пособ. / Б.А. Райзберг. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 432 с. 20. Саймон Г. Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении / Г.Саймон // Теория фирмы. – СПб., 1995. – С. 54–72. 21. Солоненко А.А. Методология формирования единой учетной системы группы взаимосвязанных организаций и развитие её трансляционных возможностей : научная монография / А.А. Солоненко. – Астрахань : Сорокин Р.В., 2011. – 398 с. 22. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет как система факторов хозяйственной жизни : учеб. пособ. / Я.В. Соколов. – М. : Магистр ИНФРА-М, 2010. – 224 с. 23. Экономическая психология. Социокультурный подход; под ред. Андреевой. – СПб. : Питер, 2000. – 512 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ






Copyright (c) 2013 Ольга Михайлівна Кондратюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.