DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-3(65)-169-175

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ РОЗБУДОВИ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ

Вікторія Федорівна Тищенко

Анотація


З метою розкриття ступеня висвітлення питань, присвячених розбудові економіки знань в нашій країні автором проведено бібліометричне дослідження авторефератів дисертацій захищених протягом 2000–2011 рр. Визначено основні питання, що піднімаються дослідниками в роботах: основні категорії та поняття економіки знань; розповсюдження ідей розбудови економіки знань в нашій країні; підходи до вирішення проблем діагностики та оцінювання рівнів розвитку економіки знань на різних етапах еволюції. Вивчення вже існуючого доробку в сфері економіки знань дозволило виявити проблемні моменти, які залишаються невирішеними на даний момент. Аналіз підтвердив фрагментарність вітчизняних досліджень у сфері економіки знань. Не виявлено жодної роботи, яка б була присвячена дослідженню та розкриттю теоретичних і практичних основ взаємозв’язку складових економіки знань, структурному аналізу, оцінки та діагностики рівнів розвитку економіки знань у регіональному аспекті. Отже, ряд теоретичних і практичних аспектів щодо розробки науково-обґрунтованого підходу до розвитку економіки знань та методології оцінювання її рівнів в нашій країні залишається й досі не висвітленим. Це зумовлює необхідність подальшої розробки обраного напряму дослідження.


Ключові слова


економіка знань; знання; дані; інформація; суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Бажал Ю.М. Знаннєва економіка — економіка конкурентоспроможності / Ю.М. Бажал // Інформаційне суспільство. Шлях України. – К. : Бібліотека інформаційного суспільства, 2004. – С. 219–224. 2. Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление / В.И. Вернадский. – М. : Наука, 1991. – 271 с. 3. Вєчорковскі Р.З. Управління знаннями при формуванні конкурентних переваг підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Р.З. Вєчорковскі ; Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – 20 с. 4. Геєць В. Характер перехідних процесів до економіки знань / В.Геєць // Економіка України, 2004. – № 4. – С. 4–14. 5. Голікова Н.В. Людський капітал як фактор зростання та розвитку економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Н.В. Голікова ; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. – К., 2004. – 23 с. 6. Казарян Г.Г. Ретроспективний аналіз наукової літератури за напрямком “Посередницькі операції” / Г.Г. Казарян // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 1(59). – С. 83–89. 7. Каталог диссертаций и авторефератов по специальностям ВАК РФ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dissercat.com/ 8. Комендант О.В. Трансформація ринку праці в глобальній інформаційній економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / О.В. Комендант ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – 21 с. 9. Корнеєва Т.М. Державна політика у сфері економіки знань : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спеціальність 08.00.03 / Т.М. Корнеєва. – К., 2010. – 28 с. 10. Куклін О.В. Трансформація інституту вищої освіти в умовах становлення економіки знань : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.01.01 / О.В. Куклін ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". – К., 2011. – 34 с. 11. Куцай Н.С. Організаційно-економічний механізм становлення інноваційного потенціалу регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Н.С. Куцай ; Луцьк. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2010. – 18 с. 12. Легенчук С.Ф. Аналіз дисертаційних досліджень з проблем стратегічного обліку / С.Ф. Легенчук, Л.Й. Юрківська // Вісник ЖДТУ: Серія Економічні науки. – 2011. – № 3 (57). – С. 82–85. 13. Манжура О.В. Інтелектуальна власність як чинник формування економіки знань : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / О.В. Манжура ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". – К., 2009. – 20 с. 14. Мойсеєнко І.П. Управління інтелектуальним потенціалом суб’єктів господарювання в національній економіці : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / І.П. Мойсеєнко ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Л., 2010. – 36 с. 15. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua 16. Пащенко О.В. Економічні основи модернізації вищої освіти в умовах становлення економіки знань : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / О.В. Пащенко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2010. – 15 с. 17. Радченко Я.Ю. Знання як стратегічний ресурс сталого економічного розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Я.Ю. Радченко ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2004. – 16 с. 18. Скрипник М.І. Аналіз авторефератів дисертацій за напрямом “Управлінський облік” за період з 1991–2010 рр. / М.І. Скрипник // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 4 (54). – С. 177–184. 19. Старовойт О.В. Економіка знань у стратегії інноваційного розвитку освіти : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.10 / О.В. Старовойт ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2010. – 18 с. 20. Стрижеус Л.В. Формування регіональної політики соціально-орієнтованого розвитку економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Л.В. Стрижеус ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2009. – 20 с. 21. Федулова Л.І. Концепція економіки знань в світовій науковій теорії та практиці / Л.І. Федулова // Вісник Хмельницького нац. ун–ту. – 2005 . – № 43 (72), Ч. 2. – С. 23–34. 22. Хамініч С.Ю. Методологія управління конкурентоспроможністю підприємств на засадах освітнього потенціалу : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / С.Ю. Хамініч ; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2007. – 31 с. 23. Хомин О.В. Інтелектуальне підприємництво як форма становлення економіки знань : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / О.В. Хомин ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2007. — 19 с. 24. Шкурупій О.В. Інтелектуальний капітал у суспільному відтворенні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / О.В. Шкурупій ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К., 2009. – 33 с. 25. Щербініна Ю.С. Формування інформаційного ринку в перехідній економічній системі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Ю.С. Щербініна ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2003. – 19 с. 26. Ямненко Г.Є. Підприємство, орієнтоване на знання, як основа відродження легкої промисловості України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Г.Є. Ямненко; Київ. нац. ун-т технології та дизайну. – К., 2010. – 20 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Вікторія Федорівна Тищенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.