DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-3(65)-153-162

МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ ЗА РІВНЯМИ ПОТЕНЦІАЛУ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Вікторія Миколаївна Остапенко

Анотація


 

Розглянуто суть поняття конвергенція (дивергенція). Виокремлено типи конвергенції та показано їх взаємозв’язок. Авторами запропоновано визначити специфіку впливу конвергентно-дивергентних процесів залежно від рівнів потенціалу публічно-приватного партнерства за допомогою алгоритму дослідження регіональної диференціації. За отриманими результатами аналізу підтверджено відсутність тенденції до скорочення дисперсії рівнів ППП між регіонами України. Розглянуто гіпотезу про відсутність єдиної для всіх регіонів траєкторії рівноважного зростання, що доводить існування об'єктивних причин, які не дозволяють різним регіонам зближуватися за рівнями ППП. Досліджено стійкість регіонів у рамках кластерів, виявлено їх перспективи та напрями переходу між кластерами за рівнями публічно-приватного партнерства. Розраховано ймовірність кожного з регіонів залишитися в клубі з плином часу. Запропоновано в подальшому застосовувати модель умовної β-конвергенції, в якій робиться припущення про різні траєкторії рівноважного зростання для різних регіонів з урахуванням додаткових зовнішніх факторів.


Ключові слова


публічно-приватне партнерство; конвергенція; дивергенція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство: некоторые вопросы методологии / В.Г. Варнавский // Вестник Института экономики РАН. – 2009. – № 3. – С. 265–280. 2. Геєць В. Економіка і суспільство: непізнані грані взаємовпливу (роздуми над прочитаним) / В.Геєць, А.Гриценко // Економіка України. – 2012. – № 3. – С. 4–24. 3. Глущенко К.П. Исследования неравенства по доходам между российскими регионами / К.П. Глущенко // Регион: экономика и социология. – 2010. – № 4. – С. 88–119. 4. Глущенко К.П. Методы анализа межрегионального неравенства по доходам и их приложение к России / К.П. Глущенко // Регион: экономика и социология. – 2010. – № 1. – С. 54–87. 5. Глущенко К.П. Мифы о бета-конвергенции / К.П. Глущенко // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2012. – № 4 (16). – С. 26–44. 6. Головінов О.М. Державно-приватне партнерство в інноваційні сфері / О.М. Головінов // Вісник економічної науки України. – 2010. – №1. – С. 47–51. 7. Гурьянова Л.С. Модели межрегиональной конвергенции / Л.С. Гурьянова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Даля. – 2011. – № 2 (156). – Ч. 1. – С. 59–65. 8. Зверев Д.В. Субфедеральная фискальная политика в России межрегиональные различия и связи / Д.В. Зверев, Е.А. Коломак / Научные доклады независимый экономический анализ. – М. : Московский общественный научный фонд ; Сибирский центр прикладных экономических исследований, 2010. – № 209. –102 с. 9. Иодчин А.А. Декомпозиция межрегиональной конвергенции в России / А.А. Иодчин // Аудит и финансовый анализ. – 2007. – № 4. – С. 1–7. 10. Коломак Е.А. Изменение межрегионального неравенства в России / Е.А. Коломак // Вестник НГУ / Социально-экономические науки. – 2010. – Т. 10. – Вып. 1. – С. 78–85. 11. Коломак Е.А. Модели региональной политики: конвергенция и дивергенция / Е.А. Коломак // Вестник НГУ / Социально-экономические науки. – 2009. –Т. 9. – Вып. 1.– С. 113–120. 12. Корольчук Л.В. Економічна конвергенція регіонів як необхідна умова поглиблення процесів активізації транскордонного співробітництва / Л.В. Корольчук // Економічний форум. – 2012. – № 3. – С. 15–21. 13. Либман А.М. Роль экономической интеграции и дезиинтеграции на постсоветском пространстве: количественный анализ / А.М. Либман // Проблемы прогнозирования. – 2006. – № 5. – С. 58–74. 14. Либман А.М. Эндогенная (де)централизация и российский федерализм / А.М. Либман // Прикладная эконометрика. – 2008. – № 1 (9). – С. 23–57. 15. Остапенко В.М. Публічно-приватне партнерство як інструмент фінансування розвитку регіонів: необхідність, потенціал, можливості / В.М. Остапенко // Економічні науки / Регіональна економіка : зб. наук. пр. Луцького національного технічного університету. – Луцьк, 2012. – Вип. 9 (35). – С. 64–77. 16. Павлюк К.В. Сутність і роль державно-приватного партнерства в соціально-економічному розвитку держави / К.В. Павлюк, С.М. Павлюк // Наукові праці КНТУ / Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – С. 7–19. 17. Раевнева Е.В. Анализ наличия и устойчивости клубной конвергенции в Украине / Е.В. Раевнева, А.Ю. Бобкова // Бизнес-информ, 2012. – № 6. – С. 83–86. 18. Раевнева Е.В. Статистический анализ неравномерности развития регионов Украины / Е.В. Раевнева, О.А. Гейман, А.Ю. Бобкова // Бизнес-информ. – 2009. – № 4 (2). – С. 125–129. 19. Раевнева Е.В. Диагностика неравномерности в доходной части региональных бюджетов Украины / Е.В. Раевнева, А.Ю. Бобкова // БизнесИнформ. – 2011. – № 7 (1). – С. 56–58. 20. Толмачев М.Н. Теоретические и эмпирические подходы к конвергенции сельскохозяйственного производства / М.Н. Толмачев // Вестник Волгоградского государственного университета / Экономика. Экология. – 2012. – № 1 (20). – С. 193–199. 21. Федулова Л.І. Організаційний ресурс державно-приватного партнерства в умовах подолання наслідків кризи / Л.І. Федулова, І.Г. Яненкова // Наукові праці. – Т. 109. – Вип. 96. – С. 57–60. 22. Харламова О.Г. Ефекти конвергенції дивергенції у регіональному інвестиційному кліматі України / О.Г. Харламова // Фондовый рынок. – 2009. – № 17. – С. 36–40. 23. Barro R.J. Economic Growth / R.J. Barro, Х.Sala-i-Martin. — Cambridge : Massachusetts ; London : England, MIT Press, 2004. 24. Barro R.J. Convergence across states and regions / R.J. Barro, Х.Sala-i-Martin // Brookings Papers on Economic Activity. — 1991. — № 1. — Рp. 107–158. 25. Barro R.J. Convergence / R.J. Barro, Х.Sala-i-Martin // Journal of Political Economy. — 1992. — № 100. — Рp. 223–251. 26. Quah D.T. Galton’s Fallacy and Tests of the Convergence Hypothesis / D.T. Quah // Scandinavian Journal of Economics. – 1993. – № 95. – Pp. 427–443.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Вікторія Миколаївна Остапенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.