DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-3(65)-75-84

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ГЕНЕЗИС СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Вікторія Федорівна Яценко

Анотація


В межах концепції обліково-аналітичного забезпечення удосконалено понятійно-категоріальний апарат: на основі міждисциплінарного підходу розкрито зміст і субординацію інформаційного та обліково-аналітичного забезпечення управління; розглянуті основні наукові погляди щодо обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством в Україні та за кордоном з визначенням місця обліку та аналізу в ньому.


Ключові слова


обліково-аналітичне забезпечення; інформаційне забезпечення; облік; аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Богатая И.Н. Учетно-аналитическая система коммерческих организаций как основа для управления денежными потоками при банкротстве / И.Н. Богатая, Е.М. Евстафьева // Учет и статистика. – 2009. – № 3. – С. 69–74. 2. Інформаційні системи бухгалтерського обліку : підручник / Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, Т.В. Давидюк, Т.В. Шахрайчук ; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 2-е вид., перероб та доп. – Житомир : ПП «Рута», 2002. – 544 c. 3. Волощук Л.О. Обліково-аналітичне забезпечення управління інноваційним розвитком підприємства / Л.О. Волощук // Праці Одеського політехнічного університету / Економіка. Управління. – 2011. – Вип. 2 (36). – С. 329–338. 4. Голячук Н. Обліково-аналітичне забезпечення як важлива складова управління підприємством / Н.Голячук //Економічний аналіз : зб. наук. праць ; редкол.: С.І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2010. – Вип. 6. – Ч. 3. – С. 408–410. 5. ГОСТ 24.104- 85 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cad.dp.ua/ gost/files/GOST24.104-85.pdf. 6. ГОСТ 34.003-90 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.docload.ru/ Basesdoc/32/32114/index.htm. 7. ДСТУ 2938-94. Системи оброблення інформації: Основні поняття : Терміни та визначення. – К. : Держстандарт України. – 1995. – 32 с. 8. ДСТУ 2941-94. Системи оброблення інформації: Розроблення систем : Терміни та визначення. – К. : Держстандарт України. – 1995. – 20 с. 9. Економічний аналіз: навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. — К. : КНЕУ, 2001. — 540 с. 10. Загородній А.Г. Консолідація обліково-аналітичної інформації / А.Г. Загородній // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць ; відповідальний редактор О.Є. Кузьмін. – Львів : Видавництво Львівська політехніка, 2012. – С. 92–99. 11. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 12. Іванюта П.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті : навч. посібник / П.В. Іванюта ; Мін-во освіти і науки України, Держ. комітет статистики України, Держ. академія статистики, обліку та аудиту, Полтавська філія. – К. : ЦУЛ, 2007. – 180 с. 13. Камінська Т.Г. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового менеджменту в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Т.Г. Камінська ; Нац. аграр. ун-т. — К. – 2006. — 20 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06ktgmsp.zip1. 14. Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / М.В. Кужельний, В.Г. Лінник. – К. : КНЕУ, 2001. – 334 с. 15. Мних Є.В., Обліково-аналітичне забезпечення в інформаційній системі управління корпораціями / Є.В. Мних, О.М. Брадул [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2009_647/23.pdf. 16. Остап'юк Н.А. Обліково-аналітичне забезпечення бухгалтерської експертизи: теорія і методика : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Наталія Анатоліївна Остап’юк— Житомир : ЖДТУ, 2006. — 267 с. 17. Петренко С.М. Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю господарських систем : монографія / С.М. Петренко. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2007. – 290 с. 18. Пилипенко А.А. Технологія формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємств : наук. журн. / А.А. Пилипенко, Д.Р. Пилипенко // Проблеми економіки ; Наук.-дослід. Центр індустріал. Проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим. – Х. : ІНЖЕК, 2010. – № 3. – С. 76–83. 19. Пискунова И.В. Учетно-аналитическое обеспечение управление коммерческой организацей / И.В. Пискунова // Бухгалтерский учет, статистика. – 2010. – № 7 (68). – С. 213–216. 20. Пойда Ю.М. Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на виробництво комбікормів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ю.М. Пойда ; Нац. аграр. ун-т. — К. – 2008. — 24 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08pymvvk.zip. 21. Проняева Л.И. Методология формирования учетно-аналитического обеспечения управления основным капиталом в организациях К : дис. ... докт. экон. наук : 08.00.12 / Проняева Людмила Ивановна ; Мичуринск. гос. аграр. ун-т. – Орел. – 2011. – 440 с. 22. Пушкар М.С. Система обліку як генератор інформаційних ресурсів ; зб. наук. праць спец. вип. / М.С. Пушкар ; відп. ред. В.Г. Лінник // Фінанси, облік і аудит. – К. : КНЕУ, 2006. – № 1. – 412 с. 23. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2006. — 495 с. 24. Ру Д. Управління Текст / Д.Ру, Д.Сульє ; пер. з фр. Т.Мусієнко, І.Реслер. – К. : Основи, 1995. – 448 с. 25. Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту : навч. посібник / М.Г. Твердохліб. – Вид. 2-ге, доп. та перероб. — К. : КНЕУ, 2002. — 224 с. 26. Тринька Л.Я. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення в системі економічної безпеки підприємств / Л.Я. Тринька. 27. Тычинина Н.А. Теоретическое обоснование содержания учетно-аналитического обеспечения устойчивого развития предприятия / Н.А. Тычинина // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2009. – № 2. – С. 103–107. 28. Хахонова Н.Н. Теоретико-методологическое исследование категории «учетно-аналитическая система» управления коммерческой организации / Н.Н. Хахонова //Фундаментальные исследования. – 2012. – № 9. – С. 231–234. 29. Хендриксен Э.С. Теория бухгалтерского учета / Э.С. Хендриксен, М.В. Ван Бреда ; пер. с англ. ; под ред. проф. Я.В. Соколова. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 567 с. 30. Швець В.Є. Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні : монографія / В.Є. Швець. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 448 с. 31. Шимоханская Т.В. Совершенствование методологии учетно-аналитического обеспечения устойчивого развития организации : дис. ... докт. эконом. наук : 08.00.12 / Татьяна Викторовна Шимоханская ; Марийск. гос. техн. ун-т. – М. – 2011. – 434 с. 32. Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посібник / В.Д. Шквір, А.Г. Завгородній, О.С. Височан. – К. : Знання, 2006. – 439 с. 33. Юзва Р.П. Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємств спиртової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Р.П. Юзва ; Терноп. нац. екон. ун-т. — Т. – 2011. — 20 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2011/ 11YRPPSP.zip. 34. Яценко В.Ф. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління витратами виробництва на підприємстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / В.Ф. Яценко ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К. – 2006. — 20 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Вікторія Федорівна Яценко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.