DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2013-3(65)-47-54

КЛАСИФІКАЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ САДІВНИЦТВА

Віра Вікторівна Михальська

Анотація


Розглянуто та зроблено порівняльний аналіз класифікацій біологічних активів, наведених у міжнародних та національних стандартах бухгалтерського обліку. Уточнено дефініцію «група біологічних активів» та сформульовано нове визначення «група біологічних активів садівництва». Вивчено і проаналізовано поділ біологічних активів на групи, визначений методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку біологічних активів. Досліджено, критично оцінено та доповнено класифікаційні ознаки біологічних активів, запропоновані науковцями. Розроблено та обґрунтовано нову класифікацію біологічних активів садівництва, з урахуванням технологічних особливостей галузі та економічних характеристик біологічних активів.


Ключові слова


біологічні активи-носії; біологічні активи садівництва; група біологічних активів; група біологічних активів садівництва; довгострокові біологічні активи; додаткові біологічні активи; класифікація; поточні біологічні активи

Повний текст:

PDF

Посилання


Богданюк О.В. Особливості обліково-аналітичного забезпечення управління розвитком садівництва / О.В. Богданюк // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 1. – С. 53–58. 2. Бондур Т.О. Бухгалтерське відображення процесів відтворення біологічних активів в рослинництві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» / Т.О. Бондур. – К., 2009. – 21 с. 3. Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки : монографія / В.М. Жук. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – 648 с. 4. Замула, І. СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ [Електронний ресурс] / Ірина Замула, Любов Черевко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. – N 1(59) Ч.1. – Режим доступу : URL : http://ven.ztu.edu.ua/article/view/46979. 5. Кузьмович П.М. Поняття біологічних активів та їх класифікація / П.М. Кузьмович // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 4. – С. 32–37. 6. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів : наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2006 р. // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2007. – № 4. – С. 17–32. 7. Міжнародний стандарт фінансової звітності 41 «Сільське господарство» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/ article/main?art_id=92410&cat_id=92408. 8. Перевозник Н.В. Класифікація біологічних активів в обліку та звітності / Н.В. Перевозник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 8(75). – С. 71–76. 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» : Наказ Мінфіну України від 18.11.2005 р. № 790 // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – № 18.– С. 103–106. 10. Циган Р.М. Удосконалення класифікації біологічних активів з метою підвищення ефективності обліково-аналітичної роботи підприємства / Р.М. Циган, О.С. Костюк, Є.А. Тимченко // Ефективна економіка. – 2012. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=889.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2013 Віра Вікторівна Михальська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.