№ 4(58) (2011)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

НАУКОВА ШКОЛА: ЇЇ ОЗНАКИ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ PDF
Франц Францович Бутинець 8-15
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ PDF
Костянтин Вікторович Безверхий 16-22
УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО АНАЛІЗУ ОПТИМАЛЬНОСТІ СТРУКТУРИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ PDF
Катерина Петрівна Боримська, Руслана Вікторівна Варічева 23-30
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олександр Михайлович Брадул, Л. Я. Шевченко 31-34
СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ “РЕСУРСИ”: ПРАВОВИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТИ PDF
І. І. Воронцова 35-39
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
С. М. Гречко 40-43
ВАРТІСНА ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В СТАНДАРТАХ ОЦІНКИ, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк 44-46
РОЗРАХУНКИ ЗА ЗАРОБІТНОЮ ПЛАТОЮ: ОБЛІКОВІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ PDF
Оксана Валеріївна Данілочкіна, Г. O. Германчук 47-48
КЛАСИФІКАЦІЯ ОБЛІКОВИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. І. Кузь 49-52
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ PDF
М. Б. Кулинич 53-54
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: АДАПТАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
О. А. Лаговська 55-58
СУТНІСТЬ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР PDF
Сергій Федорович Легенчук, Антоніна Степанівна Скакун 59-65
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА РЕКЛАМУ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Альона Василівна Лисюк 66-73
ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ФАКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ З НЕВИЗНАЧЕНИМИ НАСЛІДКАМИ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ PDF
Лілія Федорівна Маценко 74-79
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ОБЛІКОВОГО ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
В. О. Осмятченко, Л. М. Осмятченко 80-84
ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВІРНОГО ОФОРМЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ PDF
Наталія Анатоліївна Осницька 85-88
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. А. Отченашенко 89-92
МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ НА ЕТАПАХ ЇЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ: ВИРОБНИЦТВО, РЕАЛІЗАЦІЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ PDF
В. М. Пархоменко 93-99
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРОЗПОДІЛЕНИМ ПРИБУТКОМ PDF
Наталія Іванівна Петренко, Наталія Ігорівна Локтіонова 100-105
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
C. Э. Пиріжок 106-110
УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД PDF
Ірина Романівна Поліщук, Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук 111-115
АДАПТАЦІЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПОСЛУГ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ ДО ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ PDF
Н. М. Проскуріна, В. П. Гринь 116-120
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ PDF
К. С. Процун 121-123
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСЛУГ В СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ PDF
Іванна Вікторівна Рура 124-128
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
Максим Юрійович Самчик 129-133
ФОРМУВАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Інна Василівна Семчук 134-138
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД PDF
Ярослава Василівна Сливка 142-145
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
О. М. Столяренко, Н. П. Щербельова 146-149
ПРИЙОМИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС ПРОДАЖУ МАЙНА НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Миколаївна Столяренко 150-156
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УМОВАХ НОВОГО ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА PDF
Л. А. Суліменко, Р. О. Савченко, О. В. Нечипорук 157-159
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ТА ОБЛІКОВІ ЗАСАДИ РОЗПОДІЛУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРИ УПРАВЛІННІ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова, Лариса Гаврилівна Михальчишина 160-163
СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗА НАРАХУВАННЯМ ТА СПЛАТОЮ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ PDF
Каріна Касумбеківна Уллубієва 164-168
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ “АКТИВИ” PDF
Вікторія Вікторівна Скоробогатова 139-141
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ АМОРТИЗАЦІЇ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД PDF
О. В. Щирська 169-172
РОЗВИТОК ВЕНЧУРНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР PDF
Ганна Юріївна Яковець 173-176

ЕКОНОМІКА

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ) PDF
Ірина Анатоліївна Белоусова 177-179
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
О. С. Богма 180-182
ВИБІР АЛЬТЕРНАТИВ У ПРОЦЕСІ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО НАМІРУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ ЛАНЦЮГІВ МАРКОВА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ) PDF
Катерина Степанівна Бойченко 183-186
ВПЛИВ ОСВІТИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Анатоліївна Войналович 192-196
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ PDF
Олена Володимирівна Воскобоєва, Ольга Сергіївна Воскобоєва 197-199
УПРАВЛІННЯ ПОСТАВКАМИ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Анна Володимирівна Горбунова 200-202
ПРИНЦИПЫ ЭКВАТОРА КАК ИСТОЧНИК РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ PDF
Димитрий Александрович Грицишен, Елена Сергеевна Дикая, Роман Петрович Гончарук 203-207
АНАЛІЗ ВАРТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Григорівна Денисюк 208-210
ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ В ІНФРАСТРУКТУРІ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНК PDF
Любов Іванівна Донець, Вікторія Володимирівна Чмаріна 211-213
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ЯК ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ PDF
Ростислав Григорович Дубас 214-217
МІСЦЕ СПОРТУ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ: ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ ЯК СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Ольга Володимірівна Кантаєва, Надія Миколаївна Батіщева 226-229
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Т. В. Кірик 233-235
СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ PDF
Олена Вікторівна Кузнєцова, Юлія Василівна Кулій-Дем'янюк 236-242
МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, ЯК ІНСТРУМЕНТ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Віталій Олександрович Кучменко 243-247
МЕТОДИКА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ СПИРТОВОЇ ГАЛУЗІ PDF
Г. І. Лановська 248-254
МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
О. В. Лепьохін 255-256
КОНЦЕПЦІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Н. С. Михайлова 257-260
ТАРА: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ PDF
Алла Анатоліївна Михалків 261-264
ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТА ОЦІНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ PDF
Ірина Вікторівна Мосійчук 271-272
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ОСНОВНИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Володимир Дмитрович Невесенко 273-277
РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Л. Г. Олейнікова 278-279
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Тетяна Петрівна Остапчук 280-286
СКЛАДОВІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗА ІЄРАРХІЄЮ ЇЇ РІВНІВ PDF
Валентина Андріївна Павлова, Лариса Анатоліївна Гончар, Руслан Валерійович Губарєв 287-291
МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Іван Дмитрович Падерін, Геннадій Борисович Дяков 292-293
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ ОРІЄНТИРІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Валентина Вікторівна Попова 294-298
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ PDF
Вікторія Андріївна Распопова, Вікторія Олегівна Козлюк 299-302
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ ІНВЕСТИЦІЙ У ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНІЙ ГАЛУЗІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Олександра Миколаївна Свінцицька, Інна Іванівна Сугоняк 303-305
ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ PDF
Жанна Костянтинівна Сіднєва 306-308
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ PDF
Ганна Юріївна Ткачук 309-313
СТАН РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ТА ДЖЕРЕЛА ЇЇ ФІНАНСУВАННЯ PDF
Наталія Володимирівна Філіпова 314-316
ОСОБЛИВОСТІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
А. В. Череп, Н. Є. Лук’яненко 317-319
АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
Вікторія Віталіївна Ярмош 320-322323
РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІННОВАЦІЙ В ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Катерина Олександрівна Бужимська 187-191
УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ PDF
Ольга Анатоліївна Карпюк 230-232
ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ PDF
Лариса Гаврилівна Михальчишина 265-270

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

БАНКІВСЬКО-СТРАХОВА ІНТЕГРАЦІЯ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ КОНВЕРГЕНТНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ PDF
К. В. Багмет 323-326
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Олександр Олександрович Болдирєв 327-329
ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ І САМОРЕГУЛЬОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ PDF
О. В. Болдуєва 330-333
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Володимир Зиновійович Бугай, Анастасія Сергіївна Нікіфорова 334-336
РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОГО РИНКУ PDF
А. О. Єпіфанов, О. М. Деркач 337-339
ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Тетяна Вікторівна Клименко 340-343
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА РЕНТАБЕЛЬНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
І. О. Клімова 344-347
ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ В ОЦІНЦІ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ PDF
І. М. Ковалевська 348-350
РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ЯК ОБ’ЄКТ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Ольга Олександрівна Колесник 351-353
ІСТОРІЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF
Сергій Захарович Мошенський 354-363
ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЦЕСУ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Алла Василівна Оверчук 364-366
ДОВІРЧЕ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ PDF
В. В. Роєнко 367-370
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В ОЦІНЮВАННІ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСУРСІВ ПРАЦІ PDF
Ольга Зосимівна Стожок, Т. М. Бурбела 371-375
БАНКІВСЬКІ КРИЗИ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
Олена Олександрівна Чуб 376-381