№ 4(58) (2011)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

НАУКОВА ШКОЛА: ЇЇ ОЗНАКИ ТА УМОВИ ФОРМУВАННЯ PDF
Франц Францович Бутинець
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ PDF
Костянтин Вікторович Безверхий
УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО АНАЛІЗУ ОПТИМАЛЬНОСТІ СТРУКТУРИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ PDF
Катерина Петрівна Боримська, Руслана Вікторівна Варічева
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олександр Михайлович Брадул, Л. Я. Шевченко
СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ “РЕСУРСИ”: ПРАВОВИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТИ PDF
І. І. Воронцова
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
С. М. Гречко
ВАРТІСНА ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В СТАНДАРТАХ ОЦІНКИ, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк
РОЗРАХУНКИ ЗА ЗАРОБІТНОЮ ПЛАТОЮ: ОБЛІКОВІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ PDF
Оксана Валеріївна Данілочкіна, Г. O. Германчук
КЛАСИФІКАЦІЯ ОБЛІКОВИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. І. Кузь
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ PDF
М. Б. Кулинич
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: АДАПТАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
О. А. Лаговська
СУТНІСТЬ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР PDF
Сергій Федорович Легенчук, Антоніна Степанівна Скакун
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ НА РЕКЛАМУ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Альона Василівна Лисюк
ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ФАКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ З НЕВИЗНАЧЕНИМИ НАСЛІДКАМИ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ PDF
Лілія Федорівна Маценко
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ОБЛІКОВОГО ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
В. О. Осмятченко, Л. М. Осмятченко
ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВІРНОГО ОФОРМЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ PDF
Наталія Анатоліївна Осницька
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. А. Отченашенко
МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ НА ЕТАПАХ ЇЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ: ВИРОБНИЦТВО, РЕАЛІЗАЦІЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ PDF
В. М. Пархоменко
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРОЗПОДІЛЕНИМ ПРИБУТКОМ PDF
Наталія Іванівна Петренко, Наталія Ігорівна Локтіонова
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
C. Э. Пиріжок
УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД PDF
Ірина Романівна Поліщук, Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук
АДАПТАЦІЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПОСЛУГ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ ДО ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ PDF
Н. М. Проскуріна, В. П. Гринь
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ PDF
К. С. Процун
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСЛУГ В СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ PDF
Іванна Вікторівна Рура
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
Максим Юрійович Самчик
ФОРМУВАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Інна Василівна Семчук
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД PDF
Ярослава Василівна Сливка
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
О. М. Столяренко, Н. П. Щербельова
ПРИЙОМИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС ПРОДАЖУ МАЙНА НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Миколаївна Столяренко
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УМОВАХ НОВОГО ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА PDF
Л. А. Суліменко, Р. О. Савченко, О. В. Нечипорук
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ТА ОБЛІКОВІ ЗАСАДИ РОЗПОДІЛУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРИ УПРАВЛІННІ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова, Лариса Гаврилівна Михальчишина
СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗА НАРАХУВАННЯМ ТА СПЛАТОЮ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ PDF
Каріна Касумбеківна Уллубієва
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ “АКТИВИ” PDF
Вікторія Вікторівна Скоробогатова
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ АМОРТИЗАЦІЇ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД PDF
О. В. Щирська
РОЗВИТОК ВЕНЧУРНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР PDF
Ганна Юріївна Яковець

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ) PDF
Ірина Анатоліївна Белоусова
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
О. С. Богма
ВИБІР АЛЬТЕРНАТИВ У ПРОЦЕСІ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО НАМІРУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ ЛАНЦЮГІВ МАРКОВА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ) PDF
Катерина Степанівна Бойченко
ВПЛИВ ОСВІТИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Анатоліївна Войналович
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ PDF
Олена Володимирівна Воскобоєва, Ольга Сергіївна Воскобоєва
УПРАВЛІННЯ ПОСТАВКАМИ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Анна Володимирівна Горбунова
ПРИНЦИПЫ ЭКВАТОРА КАК ИСТОЧНИК РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ PDF
Димитрий Александрович Грицишен, Елена Сергеевна Дикая, Роман Петрович Гончарук
АНАЛІЗ ВАРТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Григорівна Денисюк
ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ В ІНФРАСТРУКТУРІ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНК PDF
Любов Іванівна Донець, Вікторія Володимирівна Чмаріна
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ЯК ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ PDF
Ростислав Григорович Дубас
МІСЦЕ СПОРТУ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ: ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ ЯК СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Ольга Володимірівна Кантаєва, Надія Миколаївна Батіщева
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Т. В. Кірик
СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ PDF
Олена Вікторівна Кузнєцова, Юлія Василівна Кулій-Дем'янюк
МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, ЯК ІНСТРУМЕНТ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Віталій Олександрович Кучменко
МЕТОДИКА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ СПИРТОВОЇ ГАЛУЗІ PDF
Г. І. Лановська
МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
О. В. Лепьохін
КОНЦЕПЦІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Н. С. Михайлова
ТАРА: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ PDF
Алла Анатоліївна Михалків
ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТА ОЦІНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ PDF
Ірина Вікторівна Мосійчук
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ОСНОВНИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Володимир Дмитрович Невесенко
РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Л. Г. Олейнікова
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Тетяна Петрівна Остапчук
СКЛАДОВІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗА ІЄРАРХІЄЮ ЇЇ РІВНІВ PDF
Валентина Андріївна Павлова, Лариса Анатоліївна Гончар, Руслан Валерійович Губарєв
МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Іван Дмитрович Падерін, Геннадій Борисович Дяков
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ ОРІЄНТИРІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
Валентина Вікторівна Попова
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ PDF
Вікторія Андріївна Распопова, Вікторія Олегівна Козлюк
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ ІНВЕСТИЦІЙ У ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНІЙ ГАЛУЗІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Олександра Миколаївна Свінцицька, Інна Іванівна Сугоняк
ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ PDF
Жанна Костянтинівна Сіднєва
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ PDF
Ганна Юріївна Ткачук
СТАН РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ТА ДЖЕРЕЛА ЇЇ ФІНАНСУВАННЯ PDF
Наталія Володимирівна Філіпова
ОСОБЛИВОСТІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
А. В. Череп, Н. Є. Лук’яненко
АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
Вікторія Віталіївна Ярмош
РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ ІННОВАЦІЙ В ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Катерина Олександрівна Бужимська
УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ PDF
Ольга Анатоліївна Карпюк
ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ PDF
Лариса Гаврилівна Михальчишина

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

БАНКІВСЬКО-СТРАХОВА ІНТЕГРАЦІЯ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ КОНВЕРГЕНТНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ PDF
К. В. Багмет
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Олександр Олександрович Болдирєв
ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ І САМОРЕГУЛЬОВАНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ PDF
О. В. Болдуєва
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
Володимир Зиновійович Бугай, Анастасія Сергіївна Нікіфорова
РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОГО РИНКУ PDF
А. О. Єпіфанов, О. М. Деркач
ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Тетяна Вікторівна Клименко
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА РЕНТАБЕЛЬНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
І. О. Клімова
ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ В ОЦІНЦІ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ РЕСУРСІВ PDF
І. М. Ковалевська
РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ЯК ОБ’ЄКТ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Ольга Олександрівна Колесник
ІСТОРІЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) PDF
Сергій Захарович Мошенський
ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОЦЕСУ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Алла Василівна Оверчук
ДОВІРЧЕ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ PDF
В. В. Роєнко
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В ОЦІНЮВАННІ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСУРСІВ ПРАЦІ PDF
Ольга Зосимівна Стожок, Т. М. Бурбела
БАНКІВСЬКІ КРИЗИ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
Олена Олександрівна Чуб