DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2011-4(58)-116-120

АДАПТАЦІЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПОСЛУГ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ ДО ЗАГРОЗ І РИЗИКІВ

Н. М. Проскуріна, В. П. Гринь

Анотація


Визначено, що адаптацією системи контролю якості аудиторських послуг до нових вимог суспільногорозвитку за допомогою нових інформаційних технологій, є впровадження інфокомунікаційної системи. Вдосконалено інформаційно-аналітичне забезпечення та управління якістю аудиторських послуг за допомогою розробки загальної концепції інфокомунікаційної системи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бычкова С.М. Понятие “качество” в аудите и бухгалтерском учете / С.М. Бычкова, Е.Ю. Итыгилова // Аудиторские ведомости. – 2008. – № 3. – С. 28-32. 2. Іваніна О.О. Удосконалення механізму контролю якості процесу аудиту: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / О.О. Іваніна. – Луганськ, 2004. – 18 с. 3. Кизь В.В. Качество аудита и аудиторские стандарты / В.В. Кизь // Аудитор. – 2010. – № 12. – С. 20-33. 4. Коваленко В.П. Внутрішньофірмовий контроль якості аудиторської діяльності / В. П. Коваленко // Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні: матеріали наук.-практ. конф. – К.: Національний авіаційний університет, 2009. – С. 30-31. 5. Контроль якості аудиту. Матеріали Європейської федерації бухгалтерів і аудиторів підприємств малого та середнього бізнесу // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 7. – С. 52- 54. 6. Лубенченко О.Е. Оптимізація роботи незалежного аудитора як системи масового обслуговування / О.Е. Лубенченко // Держава та регіони. −2002. − № 4. − С. 113-116. 7. Организация аудиторскими фирмами и аудиторами системы контроля качества аудиторских услуг [Электронный ресурс]: Положение по национальной практике контроля качества услуг 1, утверждено решением АПУ от 27.09.2007 г. № 182/4. 8. Положення про здійснення зовнішніх перевірок якості аудиторських послуг в Україні [Електронний ресурс]: затв. рішенням АПУ від 26.05.2005 р. № 149/5.2 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. − 2006. – № 4. − С. 66-74. – Режим доступу: http://www.sauapu. org.ua. 9. Проскуріна Н.М. Методологічні засади контролю якості аудиторських послуг: адаптація міжнародного досвіду до умов вітчизняної економіки [Електронний ресурс] / Н.М. Проскуріна, В.П. Коваленко // Ефективна економіка. – 2010. – № 8. – Режим доступу до журналу: ttp://www.economy.nayka.com.ua 10. Редько О.Ю. Незалежність та контроль якості в аудиторській діяльності: практ. посіб. / О.Ю. Редько, Т.Л. Шпаковська. – К.: Держ. акад. статист. облік. аудиту, Нац. центр облік. аудиту, 2006. – 102 с. 11. Auditing & Assurance Services / T.J. Louwers, R.J. Ramsay, D.H. Sinason, J.R. Strewser. – New York: Mc Graw – Hill International Edition, 2005. – 764 p. 12. International Journal of Auditing [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.ija-online.com.


Пристатейна бібліографія ГОСТ






Copyright (c) 2011 Н. М. Проскуріна, В. П. Гринь

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.