КЛАСИФІКАЦІЯ ОБЛІКОВИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • В. І. Кузь Буковинський державний фінансово-економічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2011-4(58)-49-52

Анотація

Розглянуто сутність впливу облікових факторів на формування фінансових результатів підприємства; проведено систематизацію та поділ облікових факторів за природою їх впливу на фінансові результати з метою вирішення управлінських завдань
соціально-економічними партнерами.

Посилання

Алборов Р.А. Выбор учетной политики предприятия. Принципы и практические рекомендации / Алборов Р.А. – М.: АО “ДИС”, 1995. – 80 с. 2. Алексеєнко Л.М. Економічний тлумачний словник: власність, приватизація, ринок цінних паперів / Л.М. Алексеєнко, В.М. Олексієнко. – Тернопіль: Астон, 2003. – 672 с. 3.Бычкова С.М. Бухгалтерское дело: учеб. пособие / С.М. Бычкова, Н.Н. Макарова. – М.: Эксмо, 2008. – 336 с. 4. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, ХV-ХVІІІ ст.: в 3-х т. / Ф. Бродель. – К.: Основи, 1997. – Т. 2. Ігри обміну. – 585 с. 5. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець. – 3-є вид., доп. і перероб.. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 444 с. 6. Бутинець Ф.Ф. Альфа і омега бухгалтерського обліку або моя болісна не сповідь: [монографія] / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 328 с. 7. Верига Ю.А.Еккаутинг ефективності вкладення капіталу в торгівельну сферу: монографія / Ю.А. Верига, С.М. Деньга. – Полтава:ПУСКУ, 2002. – Частина І. Теоретичні аспекти системи еккаутингу. – 355 с. 8. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: монографія/ С.Ф. Голов. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с. 9. Ефремова А.А. Учетная политика предприятия: содержание и формирование / Ефремова А.А. – М.: Книжный мир, 2000. – 478 с. 10. Житний П. Проблеми формування облікової політики та шляхи їх вирішення / П. Житний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 3. – С. 19-22. 11. Кутер М.И. Теория бухгалтерского учета: учебник / М.И. Кутер. – изд. 2-е,перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2002. –640 с. 12. Легенчук С.Ф. Сутність та види консерватизму в бухгалтерському обліку / С.Ф. Легенчук // Вісник Житомирського державного технологічного університету Економічні науки. – 2009. – № 2(48). – С. 68-77. 13. Нечитайло А.И. Бухгалтерский и налоговый учет прибыли / Нечитайло А.И. – СПб.: Издательство “Юридический центр Пресс”, 2003. – 326 с. 14. Николаева С.А. Учетная политика предприятия / Николаева С.А. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 176 с. 15. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета / Соколов Я.В. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с. 16. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет для руководителя: учеб.-практ. пособ. / Я.В. Соколов, М.Л. Пятов. – 3-е изд. перераб. и доп.. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 232 с. 17. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навч. посіб. /В.В. Сопко. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с. 18. Яремко І.Й.Економічні категорії в методології обліку / Яремко І.Й. –Львів: Каменяр, 2002. – 192 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-03-15

Як цитувати

Кузь, В. І. (2011). КЛАСИФІКАЦІЯ ОБЛІКОВИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (4(58), 49–52. https://doi.org/10.26642/jen-2011-4(58)-49-52

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ